Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 ข้อมูลนักเรียน » สรุป นร.รายชั้นเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 311 283 594 65
อนุบาล 3 360 315 675 67
รวมระดับอนุบาล 671 598 1,269 132
ประถมศึกษาปีที่ 1 346 333 679 67
ประถมศึกษาปีที่ 2 377 328 705 71
ประถมศึกษาปีที่ 3 359 341 700 71
ประถมศึกษาปีที่ 4 376 369 745 75
ประถมศึกษาปีที่ 5 392 367 759 75
ประถมศึกษาปีที่ 6 398 388 786 0
รวมระดับประถมศึกษา 2,248 2,126 4,374 359
มัธยมศึกษาปีที่ 1 90 83 173 10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 86 85 171 10
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 92 184 10
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 268 260 528 30
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 3,187 2,984 6,171 521