Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������

 โรงเรียนหลัก ทุ่งฮั้ววิทยา

ลำดับ รหัส โรงเรียนมาเรียนรวม ห่างจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่
1 52030042 บ้านทุ่งปี้ 65 กม.

 โรงเรียนหลัก วังแก้ววิทยา

ลำดับ รหัส โรงเรียนมาเรียนรวม ห่างจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่
1 52030060 บ้านแม่หีด 80 กม.

 โรงเรียนหลัก บ้านป่าแขม

ลำดับ รหัส โรงเรียนมาเรียนรวม ห่างจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่
1 52030063 บ้านแม่ม่า 64 กม.

 โรงเรียนหลัก ทุ่งคาวิทยา

ลำดับ รหัส โรงเรียนมาเรียนรวม ห่างจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่
1 52030035 บ้านใหม่สามัคคี 12 กม.
2 52030035 บ้านหนองกอก 16 กม.

 โรงเรียนหลัก บ้านแม่ตา

ลำดับ รหัส โรงเรียนมาเรียนรวม ห่างจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่
1 52030016 บ้านแม่ตาใน 9 กม.
2 52030016 บ้านปงดอน 12 กม.
3 52030016 บ้านไฮ 15 กม.

 โรงเรียนหลัก ไผ่งามวิทยา

ลำดับ รหัส โรงเรียนมาเรียนรวม ห่างจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่
1 52030023 บ้านนาไหม้ 32 กม.
2 52030023 บ้านแม่เบิน 23 กม.
3 52030023 บ้านนางาม 28 กม.

 โรงเรียนหลัก บ้านใหม่ผ้าขาว

ลำดับ รหัส โรงเรียนมาเรียนรวม ห่างจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่
1 52030040 บ้านสวนดอกคำ 3 กม.
2 52030040 บ้านใหม่เหล่ายาว 5 กม.

 โรงเรียนหลัก บ้านสันมะเกลือ

ลำดับ รหัส โรงเรียนมาเรียนรวม ห่างจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่
1 52030038 บ้านปงคอบ 8 กม.

 โรงเรียนหลัก บ้านสบฟ้า

ลำดับ รหัส โรงเรียนมาเรียนรวม ห่างจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่
1 52030002 บ้านม่วงงาม 4 กม.

 โรงเรียนหลัก แจ้ซ้อนวิทยา

ลำดับ รหัส โรงเรียนมาเรียนรวม ห่างจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่
1 52030088 บ้านดอนไชย 42 กม.

 โรงเรียนหลัก บ้านม่วง

ลำดับ รหัส โรงเรียนมาเรียนรวม ห่างจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่
1 52030108 บ้านหนอง 25 กม.
2 52030108 บ้านแม่กองปิน 40 กม.

 โรงเรียนหลัก ปลายนาวิทยา

ลำดับ รหัส โรงเรียนมาเรียนรวม ห่างจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่
1 52030096 บ้านทุ่งปง 35 กม.
2 52030096 บ้านเฮี้ย 27.8 กม.

 โรงเรียนหลัก บ้านป่าเหว

ลำดับ รหัส โรงเรียนมาเรียนรวม ห่างจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่
1 52030106 บ้านทุ่งส้าน 22.2 กม.

 โรงเรียนหลัก อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)

ลำดับ รหัส โรงเรียนมาเรียนรวม ห่างจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่
1 52030098 บ้านถ้ำ 20 กม.
2 52030098 บ้านจ๋ง 25 กม.
3 52030098 บ้านทุ่งข่วง 25 กม.
4 52030098 บ้านทุ่งจี้ 35 กม.