Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านหัวเมือง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030119
PERCODE 6 หลัก 500357
กระทรวง 10 หลัก 1052500357
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านหัวเมือง
ชื่อ (อังกฤษ) Huamuaeng School
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านหัวเมือง
ตำบล หัวเมือง
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54260154
อีเมล์แอดเดรส banhuamueang@lpg3.go.th
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

69 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

10 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

10 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

12 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

13 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

12 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

12 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 2 6 8 1
อนุบาล 3 7 6 13 1
รวมระดับอนุบาล 9 12 21 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 9 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 6 12 0
รวมระดับประถมศึกษา 36 33 69 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 45 45 90 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 900 เด็กชายรพีพงศ์ กันธิยะ บ้านหัวเมือง อ.2 1
2 901 เด็กชายรัฐศาสตร์ รักบุตร บ้านหัวเมือง อ.2 1
3 907 เด็กหญิงสุทธิ์นภา เนตรนิเวศน์ บ้านหัวเมือง อ.2 1
4 905 เด็กหญิงวรรณรดา ตาดี บ้านหัวเมือง อ.2 1
5 904 เด็กหญิงนาวาทอง วัฒนาศักดิ์ดำรง บ้านหัวเมือง อ.2 1
6 906 เด็กหญิงศิรภัสสร ทิพยเนตร บ้านหัวเมือง อ.2 1
7 903 เด็กหญิงนันทิชา ศรีรัฐ บ้านหัวเมือง อ.2 1
8 902 เด็กหญิงรัตนมน บุญนัก บ้านหัวเมือง อ.2 1
9 884 เด็กชายชัยณรงค์ วุฒิไพรวัลย์ บ้านหัวเมือง อ.3 1
10 883 เด็กชายกิติคูณ เจริญสุข บ้านหัวเมือง อ.3 1
11 885 เด็กชายณัฐวัฒน์ สายแปง บ้านหัวเมือง อ.3 1
12 886 เด็กชายทัตพงศ์ วางโต บ้านหัวเมือง อ.3 1
13 888 เด็กชายพีระพันธุ์ วุฒิไพรวัลย์ บ้านหัวเมือง อ.3 1
14 889 เด็กชายอาสิระ จันทร์ทวี บ้านหัวเมือง อ.3 1
15 887 เด็กชายนนทพันธ์ พาแขะ บ้านหัวเมือง อ.3 1
16 890 เด็กหญิงนุสรา สาธิ บ้านหัวเมือง อ.3 1
17 891 เด็กหญิงนัฏฐพร บุญนัก บ้านหัวเมือง อ.3 1
18 892 เด็กหญิงปพิชญา วงศ์ศรี บ้านหัวเมือง อ.3 1
19 893 เด็กหญิงวรัญญา ชยัญโต บ้านหัวเมือง อ.3 1
20 894 เด็กหญิงเกวลิน เทพแสน บ้านหัวเมือง อ.3 1
21 879 เด็กหญิงพรชดา ยาง บ้านหัวเมือง อ.3 1
22 873 เด็กชายจักรพงศ์ แสนสมบัติ บ้านหัวเมือง ป.1 1
23 877 เด็กชายกัมปนาท วิลาวัณย์ประกาศิต บ้านหัวเมือง ป.1 1
24 875 เด็กชายชยานันต์ ขาวอ่อน บ้านหัวเมือง ป.1 1
25 876 เด็กชายกิตติกวิน ยาง บ้านหัวเมือง ป.1 1
26 881 เด็กชายธนาภัทร ตุ้ยหมูเตอ บ้านหัวเมือง ป.1 1
27 874 เด็กชายปรวีร์ ยาง บ้านหัวเมือง ป.1 1
28 899 เด็กชายภูวิศ เปาคำ บ้านหัวเมือง ป.1 1
29 880 เด็กหญิงกชกร ปรีดาเกรียงไกร บ้านหัวเมือง ป.1 1
30 908 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีเตชะ บ้านหัวเมือง ป.1 1
31 878 เด็กหญิงอภิญญา ฤดีเปรมปรีดา บ้านหัวเมือง ป.1 1
32 860 เด็กชายชานนท์ ปูเขียว บ้านหัวเมือง ป.2 1
33 862 เด็กชายภูตะวัน ยาง บ้านหัวเมือง ป.2 1
34 861 เด็กชายเตวิช ยาง บ้านหัวเมือง ป.2 1
35 863 เด็กชายศักรภพ หวานแหลม บ้านหัวเมือง ป.2 1
36 897 เด็กชายกตัญญู อวดร่าง บ้านหัวเมือง ป.2 1
37 867 เด็กหญิงอิรวดี อวดคร่อง บ้านหัวเมือง ป.2 1
38 898 เด็กหญิงเนาวรัตน์ หวานแหลม บ้านหัวเมือง ป.2 1
39 865 เด็กหญิงอัญชลี ยาง บ้านหัวเมือง ป.2 1
40 864 เด็กหญิงศศิภา ไทยเจริญพนา บ้านหัวเมือง ป.2 1
41 866 เด็กหญิงอริสรา ทามัน บ้านหัวเมือง ป.2 1
42 847 เด็กชายรัชชานนท์ ยาง บ้านหัวเมือง ป.3 1
43 848 เด็กชายอัศวิน ยาง บ้านหัวเมือง ป.3 1
44 845 เด็กชายภานุวัฒน์ อุดมคุณาการ บ้านหัวเมือง ป.3 1
45 852 เด็กหญิงพิมพ์รุ่ง คำ บ้านหัวเมือง ป.3 1
46 854 เด็กหญิงละอองดาว กิจธาดาวงค์ บ้านหัวเมือง ป.3 1
47 855 เด็กหญิงวราภรณ์ จำกัด บ้านหัวเมือง ป.3 1
48 851 เด็กหญิงจันทร์ฉาย จำกัด บ้านหัวเมือง ป.3 1
49 856 เด็กหญิงโสภา ลามู บ้านหัวเมือง ป.3 1
50 853 เด็กหญิงมิณฑิตา ปู่เที่ยง บ้านหัวเมือง ป.3 1
51 872 เด็กหญิงอรณิชา ศรีสว่างค์ บ้านหัวเมือง ป.3 1
52 849 เด็กหญิงกชกร ยาง บ้านหัวเมือง ป.3 1
53 850 เด็กหญิงณัฐวิภา ปัญญาพนาสิทธิ์ บ้านหัวเมือง ป.3 1
54 833 เด็กชายพลาธิป ยาง บ้านหัวเมือง ป.4 1
55 832 เด็กชายปัญญารัก ยาง บ้านหัวเมือง ป.4 1
56 835 เด็กชายวิศรุต สืบประสิทธิ์ บ้านหัวเมือง ป.4 1
57 836 เด็กชายสุทธิพงษ์ โตณะโภ บ้านหัวเมือง ป.4 1
58 834 เด็กชายวิทวัส วัฒนาศักดิ์ดำรง บ้านหัวเมือง ป.4 1
59 831 เด็กชายกันติกร ยาง บ้านหัวเมือง ป.4 1
60 869 เด็กชายทรงคุณ ซอเซอ บ้านหัวเมือง ป.4 1
61 840 เด็กหญิงปานศิริ คงธนรพีภักดี บ้านหัวเมือง ป.4 1
62 841 เด็กหญิงพิมพ์นิภา วุฒิไพรวัลย์ บ้านหัวเมือง ป.4 1
63 838 เด็กหญิงธาราทิพย์ วัฒนาศักดิ์ดำรง บ้านหัวเมือง ป.4 1
64 843 เด็กหญิงอัลชลี พวงกุญแจ บ้านหัวเมือง ป.4 1
65 837 เด็กหญิงชัยรัมภา ชัยวัลลา บ้านหัวเมือง ป.4 1
66 839 เด็กหญิงนภัสสร ตะปุย บ้านหัวเมือง ป.4 1
67 815 เด็กชายก้องกิดากร เนื่องโพธิ์ บ้านหัวเมือง ป.5 1
68 821 เด็กชายศรัณ วัฒนาศักดิ์ดำรง บ้านหัวเมือง ป.5 1
69 822 เด็กชายสาริศ นีรนาถ บ้านหัวเมือง ป.5 1
70 816 เด็กชายชลทรัพย์ หวานแหลม บ้านหัวเมือง ป.5 1
71 820 เด็กชายวรพล หยกสัมมา บ้านหัวเมือง ป.5 1
72 828 เด็กชายกิตตินันท์ ยาง บ้านหัวเมือง ป.5 1
73 819 เด็กชายรัฐศาสตร์ พีเมีย บ้านหัวเมือง ป.5 1
74 818 เด็กชายณัฐภัทร สาธุบทวี บ้านหัวเมือง ป.5 1
75 830 เด็กหญิงพนิดา ชยัญโต บ้านหัวเมือง ป.5 1
76 824 เด็กหญิงปรียาภัทร ยาง บ้านหัวเมือง ป.5 1
77 857 เด็กหญิงนันทกานต์ วุฒิไพรวัลย์ บ้านหัวเมือง ป.5 1
78 825 เด็กหญิงอัฐภิญญา แก้วทุ่น บ้านหัวเมือง ป.5 1
79 909 เด็กชายอดิเทพ ศรีเตชะ บ้านหัวเมือง ป.6 1
80 805 เด็กชายอนิรุทธ์ จำกัด บ้านหัวเมือง ป.6 1
81 814 เด็กชายเหนือชาย จิราภิวัฒน์วงศ์ บ้านหัวเมือง ป.6 1
82 895 เด็กชายดุษฎีกร นุแฮ บ้านหัวเมือง ป.6 1
83 804 เด็กชายณภัทร ไชยวงค์ บ้านหัวเมือง ป.6 1
84 826 เด็กชายณัฐพล แซ่พ่าน บ้านหัวเมือง ป.6 1
85 807 เด็กหญิงชุติภา หวานแหลม บ้านหัวเมือง ป.6 1
86 811 เด็กหญิงพิมพ์ทอง ยาง บ้านหัวเมือง ป.6 1
87 810 เด็กหญิงพัชรกัญญ์ พวงลาว บ้านหัวเมือง ป.6 1
88 896 เด็กหญิงสุชัญญา เจือจาน บ้านหัวเมือง ป.6 1
89 809 เด็กหญิงนภาพร เต่งมาก บ้านหัวเมือง ป.6 1
90 808 เด็กหญิงดารารัตน์ ปัญญาพนาสิทธิ์ บ้านหัวเมือง ป.6 1
นางสาวศุภาพรรณ  งานดี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวชาลินี  เชื้อนันไชย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวนฤชา  วรรณจักร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาววรัญญา  คีรีแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวจุฬารัตน์  อวดร่าง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์  กันเชียง
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายสิทธิพงศ์  สิทธิพิพัฒนานันท์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวดาราลักษณ์  เป็นผล
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวน้ำหวาน  ทำเล็ก
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวอำภาพร  ศรีจันทร์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง