Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านกล้วย
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030118
PERCODE 6 หลัก 500356
กระทรวง 10 หลัก 1052500356
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านกล้วย
ชื่อ (อังกฤษ) BANKLUAI
หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านบ้านกล้วย
ตำบล หัวเมือง
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 805146624
อีเมล์แอดเดรส bankluai.2@gmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

35 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

8 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 2 4 6 1
อนุบาล 3 1 1 2 1
รวมระดับอนุบาล 3 5 8 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 5 8 0
รวมระดับประถมศึกษา 17 18 35 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 20 23 43 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 829 เด็กชายธนวัฒน์ ทำเล็ก บ้านกล้วย อ.2 1
2 830 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ทองสุข บ้านกล้วย อ.2 1
3 834 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไม้รัง บ้านกล้วย อ.2 1
4 831 เด็กหญิงกาญจนา ทุ่งยาง บ้านกล้วย อ.2 1
5 833 เด็กหญิงวีรดา ยาง บ้านกล้วย อ.2 1
6 832 เด็กหญิงณัฐนรี อินจันทร์ บ้านกล้วย อ.2 1
7 824 เด็กชายรัชตะ เพราะมือ บ้านกล้วย อ.3 1
8 825 เด็กหญิงทัศนะวลัย ปันอิน บ้านกล้วย อ.3 1
9 816 เด็กชายพัฒนวิทย์ ชมเชย บ้านกล้วย ป.1 1
10 813 เด็กชายธนวัฒน์ สีแก้ว บ้านกล้วย ป.1 1
11 817 เด็กชายธีระพงศ์ สิงห์แก้ว บ้านกล้วย ป.1 1
12 815 เด็กชายจิตตกร ยาง บ้านกล้วย ป.1 1
13 814 เด็กชายกฤติเดช ทำเล็ก บ้านกล้วย ป.1 1
14 818 เด็กหญิงจีราพร ยาง บ้านกล้วย ป.1 1
15 819 เด็กหญิงเณรัญญา เป็งขวัญ บ้านกล้วย ป.1 1
16 810 เด็กชายกิตติวัฒน์ ยาง บ้านกล้วย ป.2 1
17 826 เด็กชายรัฐพล ถนอมเสียง บ้านกล้วย ป.2 1
18 811 เด็กชายณิชกุล ยาง บ้านกล้วย ป.2 1
19 812 เด็กหญิงนิศารัตน์ มังกรปั้นเงิน บ้านกล้วย ป.2 1
20 820 เด็กหญิงภัณทิรา ภักดี บ้านกล้วย ป.2 1
21 803 เด็กชายฐปณนันท์ เป็นวงค์ บ้านกล้วย ป.3 1
22 802 เด็กชายชนกชนม์ อนุ บ้านกล้วย ป.3 1
23 805 เด็กหญิงธัญญรัตน์ มุ่งคิด บ้านกล้วย ป.3 1
24 806 เด็กหญิงสุทธิดา ไม้รัง บ้านกล้วย ป.3 1
25 827 เด็กหญิงธนัญญา ดุษฎีโรจน์ บ้านกล้วย ป.3 1
26 804 เด็กหญิงแพรไพลิน ป่วนปั่น บ้านกล้วย ป.3 1
27 821 เด็กหญิงดารินทร์ ท่าว่อง บ้านกล้วย ป.3 1
28 828 เด็กชายธนเดช ดุษฎีโรจน์ บ้านกล้วย ป.4 1
29 800 เด็กชายณัฐวิน สาธุชาติ บ้านกล้วย ป.4 1
30 799 เด็กชายชยพล ทำเล็ก บ้านกล้วย ป.4 1
31 801 เด็กหญิงอันธิกา ธรรมวิศิษฐ์ บ้านกล้วย ป.4 1
32 793 เด็กชายปิยพัทธ์ ทำบุญ บ้านกล้วย ป.5 1
33 797 เด็กหญิงรัตนาวลี คงธนเมธีโกมล บ้านกล้วย ป.5 1
34 796 เด็กหญิงนฤมล ปาปะโน บ้านกล้วย ป.5 1
35 798 เด็กหญิงจิตรานุช นภาใสสะอาด บ้านกล้วย ป.5 1
36 781 เด็กชายพัชรพล ผลจันทร์ บ้านกล้วย ป.6 1
37 780 เด็กชายชยากร คร่องไหม บ้านกล้วย ป.6 1
38 782 เด็กชายกิตตินันท์ เป็งขวัญ บ้านกล้วย ป.6 1
39 786 เด็กหญิงกานต์พิชชา แก้วทุ่น บ้านกล้วย ป.6 1
40 783 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยาง บ้านกล้วย ป.6 1
41 785 เด็กหญิงดาราวรรณ ทุ่งยาง บ้านกล้วย ป.6 1
42 787 เด็กหญิงปภัทสร เจริญนวกุล บ้านกล้วย ป.6 1
43 789 เด็กหญิงมะลิวัลย์ คงธนมณีโรจน์ บ้านกล้วย ป.6 1
ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส  ต๊ะรังษี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญนภา  มโนปิง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวภคพร  เหล่าอู
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวโชสิญาณ์  วิเคียน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายนัทธ์นรงค์  กันทะเสน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุธีมนต์  วรรณประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางมนฑิตา  ภักดี
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายศุุภชัย  มัชชะ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง