Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านขาม
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030117
PERCODE 6 หลัก 500355
กระทรวง 10 หลัก 1052500355
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านขาม
ชื่อ (อังกฤษ) Bankham
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบ้านขาม
ตำบล หัวเมือง
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 869220603
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

37 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

6 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

10 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

8 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 0 1 1
อนุบาล 3 5 1 6 1
รวมระดับอนุบาล 6 1 7 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 2 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 2 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 3 8 0
รวมระดับประถมศึกษา 19 18 37 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 25 19 44 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 858 เด็กชายภิรมย์เวศน์ เกตุดี บ้านขาม อ.2 1
2 852 เด็กชายธีรดล ดวงตั้ง บ้านขาม อ.3 1
3 850 เด็กชายอัมรินทร์ ใจจิตร บ้านขาม อ.3 1
4 856 เด็กชายมานพ ศรีสูงเนิน บ้านขาม อ.3 1
5 851 เด็กชายคณิศร หวานแหลม บ้านขาม อ.3 1
6 853 เด็กชายวชิรสรณ์ โพธิ์ระหงส์ บ้านขาม อ.3 1
7 854 เด็กหญิงชนารดา เลขที่ บ้านขาม อ.3 1
8 849 เด็กหญิงดานิกา ทูคำมี บ้านขาม ป.1 1
9 848 เด็กหญิงนันทรัตน์ พรทะวีกันทา บ้านขาม ป.1 1
10 839 เด็กชายบดินทรเดชา โนกุล บ้านขาม ป.2 1
11 842 เด็กชายสรรเพชญ สามสี บ้านขาม ป.2 1
12 840 เด็กชายบวรภัค เกตุดี บ้านขาม ป.2 1
13 837 เด็กชายเกรียงศักดิ์ ไม้รัง บ้านขาม ป.2 1
14 843 เด็กหญิงปานหทัย ปัญญาละ บ้านขาม ป.2 1
15 844 เด็กหญิงพิจักขณา ทิยะ บ้านขาม ป.2 1
16 847 เด็กหญิงสิรินทรา วางโต บ้านขาม ป.2 1
17 845 เด็กหญิงลลิดา สาเทียน บ้านขาม ป.2 1
18 846 เด็กหญิงศิวพร ศิริวงค์ บ้านขาม ป.2 1
19 831 เด็กชายวีราทร เลขที่ บ้านขาม ป.3 1
20 830 เด็กชายภัทรทรัพย์ หวานแหลม บ้านขาม ป.3 1
21 815 เด็กชายธิปบดี วางโต บ้านขาม ป.3 1
22 832 เด็กหญิงณัฐธิชา เจือจาน บ้านขาม ป.3 1
23 834 เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีสูงเนิน บ้านขาม ป.3 1
24 833 เด็กหญิงธัญพิมล อินจันทร์ บ้านขาม ป.3 1
25 824 เด็กชายทีปกา เสาร์ตุ้ย บ้านขาม ป.4 1
26 835 เด็กชายชนกชนม์ กาสันต์ บ้านขาม ป.4 1
27 822 เด็กชายฐิติภัทร สายธิ บ้านขาม ป.4 1
28 825 เด็กชายธัญญากร มุ่งคิด บ้านขาม ป.4 1
29 857 เด็กชายเทพกวี การเร็ว บ้านขาม ป.4 1
30 836 เด็กชายณฐกร ลำพูน บ้านขาม ป.4 1
31 821 เด็กชายชยานันต์ หวานแหลม บ้านขาม ป.4 1
32 829 เด็กหญิงอำพิกา ทิยะ บ้านขาม ป.4 1
33 827 เด็กหญิงสิริยากร มะทะจิตร์ บ้านขาม ป.4 1
34 828 เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ไม้รัง บ้านขาม ป.4 1
35 816 เด็กหญิงกัญญรัตน์ ใจจิตร บ้านขาม ป.5 1
36 817 เด็กหญิงนิรัฐชา สุมาด บ้านขาม ป.5 1
37 807 เด็กชายไพศาล หวานแหลม บ้านขาม ป.6 1
38 808 เด็กชายรัชกฤช จันทะกุล บ้านขาม ป.6 1
39 809 เด็กชายวทัญญู พิชยโยธากุล บ้านขาม ป.6 1
40 810 เด็กชายเสฏฐวุฒิ เรือนคำ บ้านขาม ป.6 1
41 820 เด็กชายชยพล รักสกุลสุขเกษม บ้านขาม ป.6 1
42 811 เด็กหญิงนันทิชา มูฮำหมัด บ้านขาม ป.6 1
43 813 เด็กหญิงภัทราพร หวานแหลม บ้านขาม ป.6 1
44 814 เด็กหญิงอภินันท์ มายะ บ้านขาม ป.6 1
นางสาวกัญญาณัฐ  อยู่ดี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายนพรัตน์  แต่งตั้ง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวปิยะดา  นาสี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายธีรไนย  หวานแหลม
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวจริยาพร  อนุ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง