Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านป่าเหว
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030106
PERCODE 6 หลัก 500376
กระทรวง 10 หลัก 1052500376
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านป่าเหว
ชื่อ (อังกฤษ) BAN PAHEOW
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบ้านป่าเหว
ตำบล บ้านขอ
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 861942617
อีเมล์แอดเดรส pahaewschool@gmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

106 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

11 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

22 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

17 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

13 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

21 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

22 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 6 5 11 1
อนุบาล 3 3 6 9 1
รวมระดับอนุบาล 9 11 20 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 9 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 6 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 14 22 0
รวมระดับประถมศึกษา 58 48 106 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 67 59 126 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2848 เด็กชายมนต์ไชย แต้มฉลาด บ้านป่าเหว อ.2 1
2 2847 เด็กชายชนาธิป โถคำนาม บ้านป่าเหว อ.2 1
3 2844 เด็กชายกิตติพงศ์ ภูวังหม้อ บ้านป่าเหว อ.2 1
4 2845 เด็กชายชยพัทธ์ จิณา บ้านป่าเหว อ.2 1
5 2849 เด็กชายสิทธิกร จันทร์เทพ บ้านป่าเหว อ.2 1
6 2846 เด็กชายณัฐพัชร อารีสิริ บ้านป่าเหว อ.2 1
7 2852 เด็กหญิงธัญญาดา เจ้าภักดี บ้านป่าเหว อ.2 1
8 2850 เด็กหญิงรุ่งรวี ชำนาญวงศ์ศรีธร บ้านป่าเหว อ.2 1
9 2851 เด็กหญิงทิพย์ญาดา เจ้าภักดี บ้านป่าเหว อ.2 1
10 2854 เด็กหญิงเมริษา ปันมาเชื้อ บ้านป่าเหว อ.2 1
11 2853 เด็กหญิงเปรมิกา สมโภชน์ บ้านป่าเหว อ.2 1
12 2855 เด็กชายฐานพัฒน์ ครองศิริ บ้านป่าเหว อ.3 1
13 2838 เด็กชายจักริน วงค์ปัญญา บ้านป่าเหว อ.3 1
14 2841 เด็กชายกลวัชร ขัดสายะ บ้านป่าเหว อ.3 1
15 2839 เด็กหญิงณัฐรดา บุญมา บ้านป่าเหว อ.3 1
16 2840 เด็กหญิงณิชากร อย่าเกง บ้านป่าเหว อ.3 1
17 2842 เด็กหญิงจุฑามาศ เมามาก บ้านป่าเหว อ.3 1
18 2857 เด็กหญิงสุพัชรินทร์ จินดาธรรม บ้านป่าเหว อ.3 1
19 2837 เด็กหญิงอนัญญา โพธิ์สังข์ บ้านป่าเหว อ.3 1
20 2856 เด็กหญิงธนัญญา ชัยนุวงค์ บ้านป่าเหว อ.3 1
21 2822 เด็กชายวัชรินทร์ เกษอินทร์ บ้านป่าเหว ป.1 1
22 2823 เด็กชายสุภัควัน เจ้ากลดี บ้านป่าเหว ป.1 1
23 2821 เด็กชายพีรพัฒน์ ใจจอมกุล บ้านป่าเหว ป.1 1
24 2819 เด็กชายธนโชติ ธีระศักดิ์คชา บ้านป่าเหว ป.1 1
25 2818 เด็กชายธนภัทร ขัดสายะ บ้านป่าเหว ป.1 1
26 2824 เด็กหญิงกนกพร แพนอินทร์ บ้านป่าเหว ป.1 1
27 2825 เด็กหญิงกวินธิดา พันธุ์บุญ บ้านป่าเหว ป.1 1
28 2828 เด็กหญิงเอวารินทร์ มีข้าว บ้านป่าเหว ป.1 1
29 2826 เด็กหญิงวรัสยา ตั้งตรง บ้านป่าเหว ป.1 1
30 2827 เด็กหญิงเกษแก้ว ชิณวงษ์ บ้านป่าเหว ป.1 1
31 2843 เด็กหญิงกันฑรัตน์ พลหงษ์ บ้านป่าเหว ป.1 1
32 2796 เด็กชายปวริศ อมฤตวารี บ้านป่าเหว ป.2 1
33 2797 เด็กชายพุทธิวัฒน์ สุทธิวัง บ้านป่าเหว ป.2 1
34 2798 เด็กชายภูธิชา โพธิ์สังข์ บ้านป่าเหว ป.2 1
35 2801 เด็กชายฤทธิพันธ์ ทิงาเครือ บ้านป่าเหว ป.2 1
36 2800 เด็กชายอภิชาต ชิณวงษ์ บ้านป่าเหว ป.2 1
37 2815 เด็กชายยศวิชญ์ ดีใน บ้านป่าเหว ป.2 1
38 2829 เด็กชายธนภัทร ปินตายศ บ้านป่าเหว ป.2 1
39 2807 เด็กชายมาร์ค เชน บ้านป่าเหว ป.2 1
40 2794 เด็กชายทีปกร ธีระศักดิ์คชา บ้านป่าเหว ป.2 1
41 2834 เด็กชายกฤติเดช รัตนถาวร บ้านป่าเหว ป.2 1
42 2832 เด็กชายกันนภัทร โพธิ์พันธ์ุทอง บ้านป่าเหว ป.2 1
43 2816 เด็กชายอภิวัฒน์ โกสุโท บ้านป่าเหว ป.2 1
44 2685 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ กองสุนทร บ้านป่าเหว ป.2 1
45 2803 เด็กหญิงวิมลรัตน์ เขื่อนแก้ว บ้านป่าเหว ป.2 1
46 2805 เด็กหญิงเอวาริณ คำป้อ บ้านป่าเหว ป.2 1
47 2817 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อ้วนดี บ้านป่าเหว ป.2 1
48 2863 เด็กหญิงจิรัญญา จูใย บ้านป่าเหว ป.2 1
49 2809 เด็กหญิงอรสา จะลอ บ้านป่าเหว ป.2 1
50 2833 เด็กหญิงวรรณพร ชนะพันธ์ บ้านป่าเหว ป.2 1
51 2802 เด็กหญิงจิรัชยา โตลำมะ บ้านป่าเหว ป.2 1
52 2835 เด็กหญิงกมลชนก ตั้งตรง บ้านป่าเหว ป.2 1
53 2804 เด็กหญิงสุจารี วงค์ทา บ้านป่าเหว ป.2 1
54 2808 เด็กชายภูมิภัทร โชครวย บ้านป่าเหว ป.3 1
55 2811 เด็กชายชนกุล ทองหล่อ บ้านป่าเหว ป.3 1
56 2813 เด็กชายวงศกร ต้นกลาง บ้านป่าเหว ป.3 1
57 2777 เด็กชายศรศิลา กฤติยาโรจสิริ บ้านป่าเหว ป.3 1
58 2778 เด็กชายจิรายุทธ คงธนมณี บ้านป่าเหว ป.3 1
59 2812 เด็กชายธนวิชญ์ สวยฉลาด บ้านป่าเหว ป.3 1
60 2779 เด็กชายธนัชชา คุมสุข บ้านป่าเหว ป.3 1
61 2860 เด็กชายณัฎฐกิตติ์ กูลเงิน บ้านป่าเหว ป.3 1
62 2830 เด็กชายเชาวลิต หะริตา บ้านป่าเหว ป.3 1
63 2776 เด็กชายนนทวัช วงค์หงษ์ บ้านป่าเหว ป.3 1
64 2861 เด็กหญิงกัญญาลักษ์ โชครวย บ้านป่าเหว ป.3 1
65 2786 เด็กหญิงเอื้อมรักษ์ บุญมี บ้านป่าเหว ป.3 1
66 2862 เด็กหญิงน้ำมนต์ หลงสกุล บ้านป่าเหว ป.3 1
67 2831 เด็กหญิงณัฐพร นันต๊ะเสน บ้านป่าเหว ป.3 1
68 2814 เด็กหญิงญาณิศา ต้นกลาง บ้านป่าเหว ป.3 1
69 2783 เด็กหญิงเสลาลักษณ์ กลิ่นสด บ้านป่าเหว ป.3 1
70 2781 เด็กหญิงรินทร์ธิดา หลงสกุล บ้านป่าเหว ป.3 1
71 2762 เด็กชายพุทธบุตร คนไว บ้านป่าเหว ป.4 1
72 2791 เด็กชายวันชนะ ใจชื่น บ้านป่าเหว ป.4 1
73 2790 เด็กชายธิปตะวัน เจ้าภักดี บ้านป่าเหว ป.4 1
74 2763 เด็กชายอภิวิชญ์ ผู้มีสัตย์ บ้านป่าเหว ป.4 1
75 2769 เด็กชายธีระวัฒน์ วงศ์ใหญ่ บ้านป่าเหว ป.4 1
76 2761 เด็กชายทรัพย์ทวี รุ่งเรืองไชยนันท์ บ้านป่าเหว ป.4 1
77 2775 เด็กชายพัชรพล มีข้าว บ้านป่าเหว ป.4 1
78 2792 เด็กหญิงณัฐชานันท์ ศิริคนคม บ้านป่าเหว ป.4 1
79 2766 เด็กหญิงอุรัสยา สิงห์เสน บ้านป่าเหว ป.4 1
80 2767 เด็กหญิงสุชัญญา อมฤตวารี บ้านป่าเหว ป.4 1
81 2864 เด็กหญิงนิภาพร พัทมาศ บ้านป่าเหว ป.4 1
82 2793 เด็กหญิงสิริกัลยา เป็นบุญ บ้านป่าเหว ป.4 1
83 2764 เด็กหญิงธัญพิชชา เรือนฝายกาศ บ้านป่าเหว ป.4 1
84 2738 เด็กชายสรวิชย์ นามปวน บ้านป่าเหว ป.5 1
85 2765 เด็กชายกิตติกวิน คนไว บ้านป่าเหว ป.5 1
86 2747 เด็กชายนนท์ปวิธ อุณทนารัตน์ บ้านป่าเหว ป.5 1
87 2746 เด็กชายธนวัฒน์ ทองคำ บ้านป่าเหว ป.5 1
88 2741 เด็กชายณัฐวุฒิ เสียงดัง บ้านป่าเหว ป.5 1
89 2744 เด็กชายธนภัทร อุดมคุณาวัฒน์ บ้านป่าเหว ป.5 1
90 2859 เด็กชายดนุสรณ์ มีมานะ บ้านป่าเหว ป.5 1
91 2740 เด็กชายกิตติกวิน ผาบสละ บ้านป่าเหว ป.5 1
92 2745 เด็กชายก่อเกียรติ ทองสกุลไพศาล บ้านป่าเหว ป.5 1
93 2742 เด็กชายณัฐกรณ์ ยอดดี บ้านป่าเหว ป.5 1
94 2772 เด็กชายกิตติภพ จะมัง บ้านป่าเหว ป.5 1
95 2739 เด็กชายอนพัช บุญมา บ้านป่าเหว ป.5 1
96 2771 เด็กชายธนากร ตับไหว บ้านป่าเหว ป.5 1
97 2770 เด็กชายวุฒิกร ตับไหว บ้านป่าเหว ป.5 1
98 2737 เด็กชายพงศ์ณภัทร จะมัง บ้านป่าเหว ป.5 1
99 2749 เด็กหญิงญาณิดา ถาเป็นบุญ บ้านป่าเหว ป.5 1
100 2773 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทะไกรเนตร บ้านป่าเหว ป.5 1
101 2751 เด็กหญิงองค์อินทร์ สมมุ้ง บ้านป่าเหว ป.5 1
102 2810 เด็กหญิงฑิตฐิตา คำใบ บ้านป่าเหว ป.5 1
103 2858 เด็กหญิงจันทกานต์ ยกยอ บ้านป่าเหว ป.5 1
104 2753 เด็กหญิงณัฎฐธิดา อย่าเก่ง บ้านป่าเหว ป.5 1
105 2717 เด็กชายนพเก้า สมมุ่ง บ้านป่าเหว ป.6 1
106 2719 เด็กชายอนาวิน เอกกาญจนา บ้านป่าเหว ป.6 1
107 2720 เด็กชายกิติศักดิ์ คำใบ บ้านป่าเหว ป.6 1
108 2757 เด็กชายจิรานนท์ คงธนมณี บ้านป่าเหว ป.6 1
109 2718 เด็กชายกฤฏิกันย์ ทิงาเครือ บ้านป่าเหว ป.6 1
110 2736 เด็กชายธนกฤต จะมัง บ้านป่าเหว ป.6 1
111 2721 เด็กชายธนากร อย่าเก่ง บ้านป่าเหว ป.6 1
112 2759 เด็กชายก้องภพ ตั้งตรง บ้านป่าเหว ป.6 1
113 2728 เด็กหญิงภคพร ตับไหว บ้านป่าเหว ป.6 1
114 2723 เด็กหญิงรถจริญญา วีรวัฒน์จันสกุล บ้านป่าเหว ป.6 1
115 2724 เด็กหญิงชญานิศ ไทยใหม่ บ้านป่าเหว ป.6 1
116 2732 เด็กหญิงปาณัสม์ จุ่มสันกลาง บ้านป่าเหว ป.6 1
117 2787 เด็กหญิงปิยาภรณ์ หมั้นเทื่อง บ้านป่าเหว ป.6 1
118 2722 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เรืองบุรพ บ้านป่าเหว ป.6 1
119 2730 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธ์ ไทยใหม่ บ้านป่าเหว ป.6 1
120 2760 เด็กหญิงณปภัช สิวะโพนงาม บ้านป่าเหว ป.6 1
121 2731 เด็กหญิงกชกร ฉาไธสง บ้านป่าเหว ป.6 1
122 2754 เด็กหญิงสุมินตรา สมคะเน บ้านป่าเหว ป.6 1
123 2725 เด็กหญิงกนกวรรณ หวานดี บ้านป่าเหว ป.6 1
124 2758 เด็กหญิงชญานิษฐ์ กองคำ บ้านป่าเหว ป.6 1
125 2726 เด็กหญิงสุธินัน ตับไหว บ้านป่าเหว ป.6 1
126 2729 เด็กหญิงอรวรรณ ศุภศร บ้านป่าเหว ป.6 1
นายประสาน  จาตุนันท์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางกัลทิมาภรณ์  อนันตสิทธิโชติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางดวงพิกุล  หวานแหลม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ  ตันกุระ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวปัทมา  พงศ์วริศโสภณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสุพรรษา  เกิดกูล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสุดาทิพย์  วังมูล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวมลวิกา  คำทา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาววรรณวนัช  เมฆอุตส่าห์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวธิดารัตน์  ติดรัก
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายอ้วน  คำหนุ่ม
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวกัลยา  ต้อนรับ
ตำแหน่ง อื่นๆ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายศิริชัย  จิตชุ่ม
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์วิมล  ตับไหว
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ