Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030105
PERCODE 6 หลัก 500375
กระทรวง 10 หลัก 1052500375
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านทุ่งสะแกง
ชื่อ (อังกฤษ) Bantungsakaeng
หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านบ้านทุ่งสะแกง
ตำบล บ้านขอ
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส tungsakang_school@hotmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

27 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

7 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 2 1 3 1
อนุบาล 3 2 0 2 1
รวมระดับอนุบาล 4 1 5 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 0 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 2 7 0
รวมระดับประถมศึกษา 20 7 27 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 24 8 32 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1759 เด็กชายปิยะภัทร์ เจริญชัย บ้านทุ่งสะแกง อ.2 1
2 1760 เด็กชายวรภพ พูนกระโทก บ้านทุ่งสะแกง อ.2 1
3 1758 เด็กหญิงฐิตินันท์ ใจหวัง บ้านทุ่งสะแกง อ.2 1
4 1756 เด็กชายศักย์ศรณ์ สมพันธ์ บ้านทุ่งสะแกง อ.3 1
5 1755 เด็กชายยงวิสุทธิ สุดวอน บ้านทุ่งสะแกง อ.3 1
6 1749 เด็กชายศุภกร รังหัน บ้านทุ่งสะแกง ป.1 1
7 1761 เด็กชายนราวิชญ์ อุดมทวีมงคล บ้านทุ่งสะแกง ป.1 1
8 1751 เด็กชายสิรวิชญ์ สูงงาม บ้านทุ่งสะแกง ป.1 1
9 1757 เด็กชายอนุภาพ ใจหวัง บ้านทุ่งสะแกง ป.2 1
10 1748 เด็กชายณัฐพล ทุมจารย์ บ้านทุ่งสะแกง ป.2 1
11 1747 เด็กชายกนกกูล กล้าหาญ บ้านทุ่งสะแกง ป.2 1
12 1746 เด็กชายภูดิศ ศรีภิรมย์ บ้านทุ่งสะแกง ป.2 1
13 1752 เด็กหญิงน้ำพุ ปินตายศ บ้านทุ่งสะแกง ป.2 1
14 1745 เด็กชายณัฐรัตน์ ยกยอ บ้านทุ่งสะแกง ป.3 1
15 1753 เด็กหญิงปนัดดา สอนดี บ้านทุ่งสะแกง ป.3 1
16 1738 เด็กชายอาคม มูลวงค์ บ้านทุ่งสะแกง ป.4 1
17 1743 เด็กชายปวริศ เจ้าสกุลดี บ้านทุ่งสะแกง ป.4 1
18 1739 เด็กชายเกียรติศักดิ์ กำลังเก่ง บ้านทุ่งสะแกง ป.4 1
19 1740 เด็กชายอภิญญ์ภัทร์ ใจยาสุนา บ้านทุ่งสะแกง ป.4 1
20 1744 เด็กหญิงกันตร์พิชชา วังเวน บ้านทุ่งสะแกง ป.4 1
21 1754 เด็กชายรชานนท์ ต้นแก้ว บ้านทุ่งสะแกง ป.5 1
22 1734 เด็กชายจักรพงษ์ เมาเลอ บ้านทุ่งสะแกง ป.5 1
23 1733 เด็กชายธีรเชษฐ์ รังหัน บ้านทุ่งสะแกง ป.5 1
24 1736 เด็กหญิงณัฐณิชา คมใน บ้านทุ่งสะแกง ป.5 1
25 1735 เด็กหญิงฟ้ารุ้ง ต้นแก้ว บ้านทุ่งสะแกง ป.5 1
26 1727 เด็กชายธีรศักดิ์ กลอนจันทร์ บ้านทุ่งสะแกง ป.6 1
27 1726 เด็กชายธนกิฤตา ชื่อหลาย บ้านทุ่งสะแกง ป.6 1
28 1728 เด็กชายปภังกร ไชยวัง บ้านทุ่งสะแกง ป.6 1
29 1725 เด็กชายธฤษณุ ชื่อหลาย บ้านทุ่งสะแกง ป.6 1
30 1724 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ตาลคำ บ้านทุ่งสะแกง ป.6 1
31 1729 เด็กหญิงบัณฑิตา สูงงาม บ้านทุ่งสะแกง ป.6 1
32 1730 เด็กหญิงนัทชา ทำบุญเกิด บ้านทุ่งสะแกง ป.6 1
นางสาวพรพิมล  สีโวย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางรัชฎาภรณ์  ชัยชนะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายวรวรรณ  วรรณารักษ์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวกรรณิกา  ชื่อจริง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวจุฑารัตน์  อินผูก
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายวรวุฒิ  แหลมคม
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก