Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านขอวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030104
PERCODE 6 หลัก 500374
กระทรวง 10 หลัก 1052500374
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านขอวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Bankhorwittaya
หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านบ้านขอเหนือ
ตำบล บ้านขอ
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -
อีเมล์แอดเดรส ิbankhowitaya@lpg3.go.th
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

43 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

10 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

8 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

10 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 2 0 2 1
อนุบาล 3 4 3 7 1
รวมระดับอนุบาล 6 3 9 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 7 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 4 10 0
รวมระดับประถมศึกษา 21 22 43 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 27 25 52 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2022 เด็กชายวิศววิท กลิ่นชิด บ้านขอวิทยา อ.2 1
2 2021 เด็กชายกันตพัฒน์ กลิ่นฟุ้ง บ้านขอวิทยา อ.2 1
3 2012 เด็กชายสิทธิศักดิ์ บรรพหลา บ้านขอวิทยา อ.3 1
4 2013 เด็กชายอดิศร เชื้อคำ บ้านขอวิทยา อ.3 1
5 2011 เด็กชายภูมิพัฒน์ ตับไหว บ้านขอวิทยา อ.3 1
6 2010 เด็กชายณัฐกิตติ์ เคหะพุฒ บ้านขอวิทยา อ.3 1
7 2015 เด็กหญิงกนิษฐา ใจจอมกุล บ้านขอวิทยา อ.3 1
8 2016 เด็กหญิงณัฐวิภา สารพัฒน์ บ้านขอวิทยา อ.3 1
9 2014 เด็กหญิงกชพรรณ แปงใส บ้านขอวิทยา อ.3 1
10 2002 เด็กชายวุฒิกร คนคม บ้านขอวิทยา ป.1 1
11 2001 เด็กชายเมธาวิทย์ ล่ำเหมาะ บ้านขอวิทยา ป.1 1
12 2023 เด็กชายเจตนิพัทธ์ ตับไหว บ้านขอวิทยา ป.1 1
13 2005 เด็กหญิงสุพัตรา เจ้าเสน่ห์ บ้านขอวิทยา ป.1 1
14 2006 เด็กหญิงสุพิชชา ชาญสกุล บ้านขอวิทยา ป.1 1
15 2004 เด็กหญิงวรนิษฐา ลัดดากุล บ้านขอวิทยา ป.1 1
16 2019 เด็กหญิงปุณณดา แดงพายัพ บ้านขอวิทยา ป.1 1
17 2007 เด็กหญิงอัยย์รดา เคล้าเครือ บ้านขอวิทยา ป.1 1
18 2018 เด็กหญิงธัญวลัย ชินบุตร บ้านขอวิทยา ป.1 1
19 2003 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ดวงดี บ้านขอวิทยา ป.1 1
20 2017 เด็กชายธนกร แปงใส บ้านขอวิทยา ป.2 1
21 1984 เด็กชายกฤติพงศ์ เป็นบุญ บ้านขอวิทยา ป.2 1
22 1985 เด็กหญิงปุณิกา สีใสคำ บ้านขอวิทยา ป.2 1
23 1987 เด็กชายรัชชานนท์ คำเร็ว บ้านขอวิทยา ป.3 1
24 1988 เด็กชายรัชชานนท์ ตะมลภาพ บ้านขอวิทยา ป.3 1
25 1989 เด็กชายไอศูรย์ สิงห์เวียง บ้านขอวิทยา ป.3 1
26 1986 เด็กชายพงศกร เชื้อคำ บ้านขอวิทยา ป.3 1
27 1990 เด็กหญิงกัญญาภัทร แสนต่อ บ้านขอวิทยา ป.3 1
28 2008 เด็กหญิงณัฐพัชร์ ชินบุตร บ้านขอวิทยา ป.3 1
29 1991 เด็กหญิงณัฐชา การดี บ้านขอวิทยา ป.3 1
30 1975 เด็กชายเกียรติกุล โกสุโท บ้านขอวิทยา ป.4 1
31 1992 เด็กชายธนวินท์ กลิ่นฟุ้ง บ้านขอวิทยา ป.4 1
32 1993 เด็กชายธนาภัทร กลิ่นฟุ้ง บ้านขอวิทยา ป.4 1
33 1994 เด็กชายรามินทร์ กุลวงษา บ้านขอวิทยา ป.4 1
34 1995 เด็กหญิงปวริศา แดงพายัพ บ้านขอวิทยา ป.4 1
35 1977 เด็กหญิงอชิรญา โกเมฆ บ้านขอวิทยา ป.4 1
36 1996 เด็กหญิงวัชราวลี เชื้อคำ บ้านขอวิทยา ป.4 1
37 1976 เด็กหญิงปิยะพร กลิ่นชิด บ้านขอวิทยา ป.4 1
38 1964 เด็กชายคิรากร จะมี บ้านขอวิทยา ป.5 1
39 1997 เด็กชายนัฐภูมิ บุญเชียง บ้านขอวิทยา ป.5 1
40 1982 เด็กหญิงจิรนันท์ สารพัฒน์ บ้านขอวิทยา ป.5 1
41 1974 เด็กหญิงมินดารัตน์ วงค์เวียน บ้านขอวิทยา ป.5 1
42 1969 เด็กหญิงอารยา ชื่อหลาย บ้านขอวิทยา ป.5 1
43 1956 เด็กชายธีรดนย์ กลิ่นฟุ้ง บ้านขอวิทยา ป.6 1
44 1979 เด็กชายสรวิศิษฐ แต้มฉลาด บ้านขอวิทยา ป.6 1
45 1954 เด็กชายทีฆายุ ถาเป็นบุญ บ้านขอวิทยา ป.6 1
46 1959 เด็กชายนรินทร์ อินต๊ะเสน บ้านขอวิทยา ป.6 1
47 1973 เด็กชายศักรินทร์ หมดดี บ้านขอวิทยา ป.6 1
48 1955 เด็กชายติณณภพ ใจศิล บ้านขอวิทยา ป.6 1
49 1958 เด็กหญิงวรากร โกสุโท บ้านขอวิทยา ป.6 1
50 1972 เด็กหญิงปาริชาติ เกตุนิล บ้านขอวิทยา ป.6 1
51 1961 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ธนากรธเนศ บ้านขอวิทยา ป.6 1
52 1957 เด็กหญิงจุฑารัตน์ เปนุจา บ้านขอวิทยา ป.6 1
นางเยาวรัตน์  เลิศพิพัฒน์กุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวทิพารัตน์  ล่ำงาม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายจิรพนธ์  ทรายกันคำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางพิฐชญาณ์  ทองใบ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางเอมวิกา  เอื้อแท้
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวพิมาพร  วงศ์เขื่อนแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวรุ่งกัลยา  คำแก่น
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายทรงวุฒิ  กลิ่นชิด
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวเพ็ญนภา  แสนต๊ะ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายณัฐพงศ์  ๋จริยธรรม
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางนัยนา  เครือสุข
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล