Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030098
PERCODE 6 หลัก 500383
กระทรวง 10 หลัก 1052500383
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
ชื่อ (อังกฤษ) ANUBANMUANGPAN
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านทุ่งกว๋าว
ตำบล ทุ่งกว๋าว
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 054-823158
อีเมล์แอดเดรส anubanmuangpan@lpg3.go.th
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

121 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

24 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

22 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

15 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

31 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

23 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

6 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 16 8 24 1
อนุบาล 3 18 12 30 2
รวมระดับอนุบาล 34 20 54 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 13 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 9 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 20 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 9 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6 0
รวมระดับประถมศึกษา 59 62 121 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 93 82 175 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2455 เด็กชายเมธาวิน เด่นพล อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
2 2460 เด็กชายหัสดินทร์ ลือหาร อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
3 2453 เด็กชายปฏิพล รู้เกณฑ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
4 2458 เด็กชายเศรษฐวุฒิ อุ๊ดหมอ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
5 2456 เด็กชายวรภัทร พูลสุวรรณ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
6 2452 เด็กชายบรรณกร กกอู่ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
7 2448 เด็กชายชินภัทร โกสุโท อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
8 2454 เด็กชายพรพิพัฒน์ การร้อน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
9 2457 เด็กชายวิศรุต ศิริชัยธนากร อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
10 2446 เด็กชายคณิน การเก่ง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
11 2450 เด็กชายณภัทร กันทะ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
12 2451 เด็กชายณัฐภัทร คนเที่ยง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
13 2449 เด็กชายฐิติพันธ์ ตั้งเพียร อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
14 2461 เด็กชายอภิวัฒน์ รู้เกณฑ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
15 2447 เด็กชายคุณานนต์ เหล็กหล่อ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
16 2459 เด็กชายศุภกร ทรวงโพธิ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
17 2465 เด็กหญิงทิวากร สัญญา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
18 2464 เด็กหญิงณัฐณิชา มีแก้ว อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
19 2463 เด็กหญิงณัฐกานต์ หวังประสพกลาง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
20 2462 เด็กหญิงณัชณนิชา ป้องสม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
21 2466 เด็กหญิงนัดดา การเก่ง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
22 2469 เด็กหญิงวิมลวรรณ สีมาก อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
23 2467 เด็กหญิงปพิชญา ทองสี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
24 2468 เด็กหญิงพชรภรณ์ บุญเจริญ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
25 2352 เด็กชายธนกฤต สิทธิวัง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
26 2353 เด็กชายธนดล เยินยุบ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
27 2359 เด็กชายปพนวิช เหล็กเทศ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
28 2356 เด็กชายธีระพัฒน์ โมงยาม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
29 2355 เด็กชายธนารักษ์ นันต๊ะเสน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
30 2354 เด็กชายธนากร ศรีวิชา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
31 2357 เด็กชายนภัทร โพธิ์เกตุ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
32 2360 เด็กชายธนิดา ตาคำอ้าย อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
33 2358 เด็กชายนราวิชญุ์ ร่วมชาติ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
34 2363 เด็กหญิงชญานิน วาวแวว อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
35 2365 เด็กหญิงณัฐณิชา รู้เกณฑ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
36 2364 เด็กหญิงฑิมพิกา รู้เกณฑ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
37 2362 เด็กหญิงกัญธิชา พรมรัตน์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
38 2366 เด็กหญิงนันทิตา ลับแล อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
39 2361 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เผ่าสวัสดิ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
40 2367 เด็กชายกิตติชัย ทะนันไชย อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 2
41 2371 เด็กชายสถาปัตย์ มาปิม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 2
42 2373 เด็กชายสุภวัทน์ พรมเดช อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 2
43 2393 เด็กชายพัฒพล ตาวงศ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 2
44 2372 เด็กชายสรายุทธ ทองแก่น อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 2
45 2368 เด็กชายธีรภัทร เยินยุบ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 2
46 2370 เด็กชายภูมิวัฒน์ เกษรังสรรค์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 2
47 2374 เด็กชายอาริยะศักดิ์ เครืออินตา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 2
48 2369 เด็กชายพิธีวัฒน์ จันทร์ต๊ะ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 2
49 2376 เด็กหญิงพิชญธิดา ประยูเด็น อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 2
50 2380 เด็กหญิงอรนุช เมืองงาม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 2
51 2379 เด็กหญิงวีรินทร์ณภัทร รู้มาก อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 2
52 2375 เด็กหญิงนิชานันท์ พรมเดช อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 2
53 2378 เด็กหญิงแพรพิสุทธิ์ สุทธิโสม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 2
54 2377 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีเพียร อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 2
55 2476 เด็กชายนราวิชญ์ ลุขมาตย์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
56 2480 เด็กชายวรวัฒน์ เทพประชุม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
57 2472 เด็กชายธนกร ป้องสม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
58 2471 เด็กชายณัฐพงษ์ โกวฤทธิ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
59 2470 เด็กชายคุณัชญ์ เภสัชชา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
60 2477 เด็กชายนันท์นพัทธ์ ฝั้นดี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
61 2474 เด็กชายธนวิชญ์ วิญญา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
62 2473 เด็กชายธนพล ใจชิด อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
63 2478 เด็กชายปีติยินดี วังใน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
64 2475 เด็กชายธีรภัทร เครือวงค์น้อย อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
65 2479 เด็กชายภูมิภัทร ต้อนรับ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
66 2481 เด็กหญิงข้าวฟ่าง ก้านชมภู อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
67 2486 เด็กหญิงปวีรธิดา การดี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
68 2491 เด็กหญิงอธิชนันท์ มีศรี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
69 2482 เด็กหญิงณัฐธิดา ทามา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
70 2493 เด็กหญิงเอมมิกา ตาสืบ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
71 2487 เด็กหญิงพลอยชนก น้อยศรี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
72 2485 เด็กหญิงปวริศา ทิพย์ราพันธ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
73 2488 เด็กหญิงพิมพ์พิกา การร้อน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
74 2483 เด็กหญิงทิพย์ธารา อยู่นาค อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
75 2484 เด็กหญิงธนาภรณ์ ลือหาญ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
76 2492 เด็กหญิงอรพรรณ วงศ์สุวรรณ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
77 2490 เด็กหญิงศิรภัสสร ใจจอมกุล อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
78 2489 เด็กหญิงศริณยา จะงาม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
79 2387 เด็กชายอนาวิน มิ่งเชื้อ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
80 2333 เด็กชายพีระพันธ์ ศาศวัตพันธ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
81 2334 เด็กชายวรดล นพคุณ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
82 2336 เด็กชายอนุชิต กันชัยยา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
83 2385 เด็กชายเจษฎา ทองเอี่ยม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
84 2398 เด็กชายวุฒิภัทร ศิริชัยธนากร อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
85 2381 เด็กชายไกรสร ถาเป็นบุญ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
86 2383 เด็กชายนเรศ อินธิมา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
87 2330 เด็กชายธนพัฒน์ ลืมตัว อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
88 2391 เด็กชายวัชรรินทร์ อินทนนท์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
89 2332 เด็กชายปฏิวัติ บำเพ็ญ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
90 2382 เด็กชายธีรเทพ เครืออินตา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
91 2335 เด็กชายวุฒิภัทร ยาสมุทร์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
92 2384 เด็กหญิงสุพิชญา ทนยัง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
93 2337 เด็กหญิงณัฐณิชา ทองสี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
94 2389 เด็กหญิงศรุตา ตรีวุธ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
95 2390 เด็กหญิงเบญญาภา วุ่นวาย อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
96 2397 เด็กหญิงณัฐณิชา เหล็กหล่อ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
97 2392 เด็กหญิงพิมประภา สับสน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
98 2338 เด็กหญิงมณรัตธิดา เสียงดัง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
99 2388 เด็กหญิงวีรสุดา เครืออินตา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
100 2348 เด็กหญิงประภัสสร นามใจยา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
101 2406 เด็กชายปุณยวีร์ วิชาดี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
102 2405 เด็กชายธนวัฒน์ สองเป็ง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
103 2404 เด็กชายกิตติวิทย์ การดี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
104 2325 เด็กชายชาญยุทธ อุ๊ดหมอ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
105 2326 เด็กชายพงศกร โกวฤทธิ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
106 2400 เด็กชายนพดล ศรีนนท์ยาง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
107 2407 เด็กชายรัชชานนท์ เกตุมรรค อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
108 2410 เด็กหญิงวรินรำไพ จักรใจวงค์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
109 2395 เด็กหญิงอภิชญา เกตุมรรค อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
110 2329 เด็กหญิงปิ่นแก้ว เค็มมาก อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
111 2399 เด็กหญิงทรัพย์นาคา รู้เกณฑ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
112 2411 เด็กหญิงอัญธิชา เครืออินตา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
113 2328 เด็กหญิงปวริศา เชื้อหนุน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
114 2408 เด็กหญิงชรัมพร พลเสน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
115 2409 เด็กหญิงณัฐธิชา วาวแวว อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
116 2415 เด็กชายวัชรินทร์ อินทนนท์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
117 2416 เด็กชายอดิศาสตร์ ดีมาก อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
118 2412 เด็กชายธีรภัทร เครืออินตา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
119 2345 เด็กชายอารัก เหล็กเทศ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
120 2316 เด็กชายกฤษฏิ์จรูญ ใจจอมกุล อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
121 2394 เด็กชายรัฐศาสตร์ อินตาแก้ว อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
122 2414 เด็กชายธนโชติ ลือหาญ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
123 2417 เด็กชายเอกรินทร์ จะมัง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
124 2413 เด็กชายธีรพัฒน์ พูลมงคล อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
125 2349 เด็กชายอภิรุจ ตะนอพรม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
126 2317 เด็กชายณัฐนนท์ ไชยชุม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
127 2319 เด็กหญิงอลินดา ใจอ่อน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
128 2426 เด็กหญิงเบญจมาศ อินทร์แก้ว อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
129 2423 เด็กหญิงดวงฤทัย ม่วงเนตร อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
130 2428 เด็กหญิงพิชญา ถาเป็นบุญ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
131 2425 เด็กหญิงธิดาพร สุกใส อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
132 2418 เด็กหญิงกนกรดา นาอิ่น อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
133 2318 เด็กหญิงวรดา นพคุณ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
134 2432 เด็กหญิงโสภิดา ป้อตา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
135 2424 เด็กหญิงธัญวรัตน์ พานสง่า อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
136 2320 เด็กหญิงปุณนกันต์ เชื้อดวงขาว อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
137 2431 เด็กหญิงศศิประภา จะงาม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
138 2430 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์ อำพราง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
139 2419 เด็กหญิงกัญญาณัฐ การเก่ง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
140 2322 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เยินยุบ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
141 2427 เด็กหญิงพัชรีภรณ์ หว้าเหว่ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
142 2429 เด็กหญิงเมธิดา แสงเป็ง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
143 2321 เด็กหญิงสุชานันท์ สีงุ้ม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
144 2420 เด็กหญิงจิรภิญญา มะนุภา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
145 2422 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ โชคลาภ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
146 2421 เด็กหญิงฉัตรทิพย์ โกวฤทธิ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
147 2436 เด็กชายธีรกานต์ ศักดิ์ศรีชมพู อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
148 2309 เด็กชายวงศกร เยินยุบ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
149 2435 เด็กชายธนวรรธน์ การเก่ง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
150 2437 เด็กชายธีรวัฒน์ เป็นเครือ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
151 2440 เด็กชายศุภณัฐ โกสุโท อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
152 2310 เด็กชายเลิศวรรธน์ ป้ออินเครือ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
153 2433 เด็กชายณัฐภูมิ โกสุโท อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
154 2494 เด็กชายกวิน จันทร์ลา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
155 2439 เด็กชายศตายุ หวานมีรส อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
156 2434 เด็กชายแทนคุณ เดชโบราณ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
157 2438 เด็กชายวีรภัทรานนท์ กันทะจี้ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
158 2308 เด็กชายกาลชฎา โกวฤทธิ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
159 2311 เด็กชายวรเชษฐ์ สอดสี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
160 2312 เด็กชายธีรภัทร วัชรพงศ์อนันต์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
161 2351 เด็กหญิงพลอยชมพู กลิ่นสุคนธ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
162 2441 เด็กหญิงกมลวรรณ อำพราง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
163 2401 เด็กหญิงเมธิตา พันธ์งาม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
164 2402 เด็กหญิงปัณฑิตา เยินยุบ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
165 2444 เด็กหญิงวริศชยา สิริภานุวงค์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
166 2445 เด็กหญิงอิศราวดี การเก่ง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
167 2442 เด็กหญิงจิรัชญา บุญทัน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
168 2313 เด็กหญิงณัฐสุดา โชคดี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
169 2443 เด็กหญิงปิยะดา ดวงเพียลา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
170 2403 เด็กชายรวีโรจน์ พลเสน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
171 2302 เด็กชายวีรภัทร สมนึก อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
172 2301 เด็กชายนพเก้า นพคุณ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
173 2306 เด็กหญิงศิรินทรา ทรัพย์โสภณ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
174 2305 เด็กหญิงวรัชยา คำตา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
175 2303 เด็กหญิงกุลนันทน์ สีงุ้ม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
นายปรีดา  อุปอินทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวกัญญาณัฐ  ต๊ะยามัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวขวัญลดา  แก้วคำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุนิสา  ฟุ่มเฟือย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายคงกช  เจภูติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวมัลลิกา  ดำรงค์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวชลลดา  แอบอุ่น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล