Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนปลายนาวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030096
PERCODE 6 หลัก 500381
กระทรวง 10 หลัก 1052500381
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ปลายนาวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) PLAINA WITTAYA
หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านบ้านปลายนา
ตำบล ทุ่งกว๋าว
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -
อีเมล์แอดเดรส pankaew2511@hotmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

57 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

12 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

6 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

10 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

15 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

5 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 6 8 14 1
อนุบาล 3 4 8 12 1
รวมระดับอนุบาล 10 16 26 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 9 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 4 5 0
รวมระดับประถมศึกษา 27 30 57 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 37 46 83 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3370 เด็กชายปุญญพัฒน์ จะงาม ปลายนาวิทยา อ.2 1
2 3371 เด็กชายพีรพงษ์ ต๊ะเอ้ย ปลายนาวิทยา อ.2 1
3 3369 เด็กชายธนบดี ศรีหาโคตร ปลายนาวิทยา อ.2 1
4 3366 เด็กชายกฤตยชญ์ สมนึก ปลายนาวิทยา อ.2 1
5 3367 เด็กชายคุณากร วาวแวว ปลายนาวิทยา อ.2 1
6 3368 เด็กชายธนกร รู้มาก ปลายนาวิทยา อ.2 1
7 3373 เด็กหญิงทิชานันท์ กันชัยยา ปลายนาวิทยา อ.2 1
8 3374 เด็กหญิงธารธรรม เหล็กดี ปลายนาวิทยา อ.2 1
9 3378 เด็กหญิงวรรณิศา เหล็กดี ปลายนาวิทยา อ.2 1
10 3377 เด็กหญิงพิมพ์พิมาย จวนตัว ปลายนาวิทยา อ.2 1
11 3376 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขันโท ปลายนาวิทยา อ.2 1
12 3372 เด็กหญิงกัญญาภัส มูลกลาง ปลายนาวิทยา อ.2 1
13 3375 เด็กหญิงปภัสร์จิรา ประสมทรัพย์ ปลายนาวิทยา อ.2 1
14 3379 เด็กหญิงศิริรัตน์ สมฟอง ปลายนาวิทยา อ.2 1
15 3365 เด็กชายปรีระวัฒน์ ไชยพรม ปลายนาวิทยา อ.3 1
16 3349 เด็กชายปารเมศ จวนตัว ปลายนาวิทยา อ.3 1
17 3350 เด็กชายพิพัชรพงษ์ เหล่าเคน ปลายนาวิทยา อ.3 1
18 3348 เด็กชายณัฐพล อาทิตย์ตั้ง ปลายนาวิทยา อ.3 1
19 3355 เด็กหญิงชลธิชา ชูสุวรรณ ปลายนาวิทยา อ.3 1
20 3354 เด็กหญิงเจนจิรา ไชยโยธี ปลายนาวิทยา อ.3 1
21 3351 เด็กหญิงกมลรัตน์ รู้มาก ปลายนาวิทยา อ.3 1
22 3356 เด็กหญิงฐิดาภรณ์ เรืองเถาะ ปลายนาวิทยา อ.3 1
23 3357 เด็กหญิงณัฐชา ลายประดิษฐ์ ปลายนาวิทยา อ.3 1
24 3358 เด็กหญิงเบญจลักษณ์ สุจาโน ปลายนาวิทยา อ.3 1
25 3352 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจแปง ปลายนาวิทยา อ.3 1
26 3353 เด็กหญิงจิดาภา สรสิทธิ์ ปลายนาวิทยา อ.3 1
27 3331 เด็กชายณัฐภัทร สอดสี ปลายนาวิทยา ป.1 1
28 3321 เด็กชายธีระยุทธิ์ เข็มภาค ปลายนาวิทยา ป.1 1
29 3330 เด็กชายชินดนัย เครือคำหล้า ปลายนาวิทยา ป.1 1
30 3337 เด็กหญิงณัฐณิชา สมฟอง ปลายนาวิทยา ป.1 1
31 3339 เด็กหญิงปพิชญา เตชะ ปลายนาวิทยา ป.1 1
32 3342 เด็กหญิงสุภัทตรา สายเย็น ปลายนาวิทยา ป.1 1
33 3336 เด็กหญิงฐานิตา อุ้มหอบ ปลายนาวิทยา ป.1 1
34 3338 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ใจช่วย ปลายนาวิทยา ป.1 1
35 3340 เด็กหญิงพิชชาภรณ์ โชคมาก ปลายนาวิทยา ป.1 1
36 3335 เด็กหญิงจันทิมา หัสดี ปลายนาวิทยา ป.1 1
37 3341 เด็กหญิงมณฑิรา ใจบ้านดง ปลายนาวิทยา ป.1 1
38 3334 เด็กหญิงกมลทิพย์ ถาเป็นบุญ ปลายนาวิทยา ป.1 1
39 3359 เด็กชายกิตติพงศ์ ใบจำปี ปลายนาวิทยา ป.2 1
40 3360 เด็กชายกรวิชญ์ ชัยวังเย็น ปลายนาวิทยา ป.2 1
41 3361 เด็กชายสหรัฐ จะงาม ปลายนาวิทยา ป.2 1
42 3362 เด็กชายจิรายุ พรมเดช ปลายนาวิทยา ป.2 1
43 3324 เด็กชายภูวคุณ สาธร ปลายนาวิทยา ป.2 1
44 3363 เด็กชายศุวรุจณ์ พรมเดช ปลายนาวิทยา ป.2 1
45 3328 เด็กหญิงพิมแพรวา นิยาย ปลายนาวิทยา ป.2 1
46 3364 เด็กหญิงแสงระวิวัลย์ ไชยพรม ปลายนาวิทยา ป.2 1
47 3325 เด็กหญิงจินดาหรา สมคะเน ปลายนาวิทยา ป.2 1
48 3316 เด็กชายวรภัทร เยียดยัด ปลายนาวิทยา ป.3 1
49 3315 เด็กชายณัฐพงศ์ กลิ่นสด ปลายนาวิทยา ป.3 1
50 3386 เด็กชายปุรฉัตร การดื่ม ปลายนาวิทยา ป.3 1
51 3317 เด็กหญิงกฤติกาล คำฝั้น ปลายนาวิทยา ป.3 1
52 3320 เด็กหญิงอารยา กูลใจ ปลายนาวิทยา ป.3 1
53 3385 เด็กหญิงไพลิน โฉมสุขา ปลายนาวิทยา ป.3 1
54 3384 เด็กชายเตชิต ภูภัทรโรจน์ ปลายนาวิทยา ป.4 1
55 3305 เด็กชายธนพงษ์ ถุงกลาง ปลายนาวิทยา ป.4 1
56 3306 เด็กชายนัฐภัทร ใจช่วย ปลายนาวิทยา ป.4 1
57 3304 เด็กชายณัฐนนท์ วังวน ปลายนาวิทยา ป.4 1
58 3303 เด็กชายชิษณุพงษ์ สมฟอง ปลายนาวิทยา ป.4 1
59 3288 เด็กชายรัฐศาสตร์ จะงาม ปลายนาวิทยา ป.4 1
60 3310 เด็กหญิงสุพิชญา บุญเพลิง ปลายนาวิทยา ป.4 1
61 3307 เด็กหญิงแพรวากุล สาธร ปลายนาวิทยา ป.4 1
62 3309 เด็กหญิงเมทินีรัตน์ สมคะเน ปลายนาวิทยา ป.4 1
63 3308 เด็กหญิงภัทรจาริน อำพราง ปลายนาวิทยา ป.4 1
64 3291 เด็กชายเอกมินทร์ เครืออินตา ปลายนาวิทยา ป.5 1
65 3284 เด็กชายจารุวิทย์ สุวรรณศรี ปลายนาวิทยา ป.5 1
66 3290 เด็กชายอิทธิกูล จันฝา ปลายนาวิทยา ป.5 1
67 3302 เด็กชายทัศไนย กาบนันทา ปลายนาวิทยา ป.5 1
68 3289 เด็กชายสุขสวัสดิ์ กุมภาพันธ์ ปลายนาวิทยา ป.5 1
69 3286 เด็กชายธันวา อนันโชติวิรุฬ ปลายนาวิทยา ป.5 1
70 3283 เด็กชายกัณฑ์ชนก ทองดอนหับ ปลายนาวิทยา ป.5 1
71 3287 เด็กชายพีรภัทร ป้องสม ปลายนาวิทยา ป.5 1
72 3294 เด็กหญิงรุ่งทิวา ใจอารีย์ ปลายนาวิทยา ป.5 1
73 3295 เด็กหญิงวรัชยา ใจช่วย ปลายนาวิทยา ป.5 1
74 3292 เด็กหญิงกมลชนก ดวงขำ ปลายนาวิทยา ป.5 1
75 3381 เด็กหญิงกันยารัตน์ นันต๊ะกูล ปลายนาวิทยา ป.5 1
76 3382 เด็กหญิงธนาภรณ์ เค็มมาก ปลายนาวิทยา ป.5 1
77 3293 เด็กหญิงเกตุสดาภรณ์ ลืมนัด ปลายนาวิทยา ป.5 1
78 3383 เด็กหญิงพิศญา วงศ์สุวรรณ ปลายนาวิทยา ป.5 1
79 3296 เด็กชายพอล์ เอบราแฮม ปลายนาวิทยา ป.6 1
80 3301 เด็กหญิงวนัสนันท์ กาบนันทา ปลายนาวิทยา ป.6 1
81 3275 เด็กหญิงสิริรัตน์ จะงาม ปลายนาวิทยา ป.6 1
82 3380 เด็กหญิงกรกนก เขียวมุข ปลายนาวิทยา ป.6 1
83 3276 เด็กหญิงอนิสรา ใจช่วย ปลายนาวิทยา ป.6 1
นายณรงค์กร  จงวัชรสถิตย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางปานแก้ว  แก้วจันทร์หล้า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายสมจิต  กัญญา
ตำแหน่ง ช่างปูนชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายเอกภพ  เครือสุข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน