Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030088
PERCODE 6 หลัก 500363
กระทรวง 10 หลัก 1052500363
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) แจ้ซ้อนวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Chaesonwittaya
หมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านแจ้ซ้อนเหนือ
ตำบล แจ้ซ้อน
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54263035
อีเมล์แอดเดรส JSW_2015@hotmail.com
เว็บไซต์ schoolweb.eduzones.com/chaesonwitaya

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

78 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

10 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

12 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

17 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

10 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

16 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

13 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

71 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

31 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

19 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

21 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 9 4 13 1
อนุบาล 3 4 7 11 1
รวมระดับอนุบาล 13 11 24 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 7 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 3 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 5 13 0
รวมระดับประถมศึกษา 44 34 78 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 15 31 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 5 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 10 21 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 41 30 71 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 98 75 173 10
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2255 เด็กชายพุฒิเมธ ดีโต แจ้ซ้อนวิทยา อ.2 1
2 2256 เด็กชายเพิ่ม พรหมจันทร์ แจ้ซ้อนวิทยา อ.2 1
3 2260 เด็กชายธนพนธ์ อินตาใจ แจ้ซ้อนวิทยา อ.2 1
4 2253 เด็กชายชัยบดินทร์ หล้าปวงคำ แจ้ซ้อนวิทยา อ.2 1
5 2258 เด็กชายสุรเชษฐ์ ชัยกุนา แจ้ซ้อนวิทยา อ.2 1
6 2252 เด็กชายกีรติกรณ์ รักบุตร แจ้ซ้อนวิทยา อ.2 1
7 2259 เด็กชายหัตถวิทย์ แก้วมหานิล แจ้ซ้อนวิทยา อ.2 1
8 2254 เด็กชายชูติภัทร อลังการนันท์ แจ้ซ้อนวิทยา อ.2 1
9 2257 เด็กชายภูภูมิ จ้าวเจริญ แจ้ซ้อนวิทยา อ.2 1
10 2261 เด็กหญิงกัญญาภัทร์ สุตา แจ้ซ้อนวิทยา อ.2 1
11 2262 เด็กหญิงณัฐริกา ปินัน แจ้ซ้อนวิทยา อ.2 1
12 2263 เด็กหญิงอังศุมาลิน มหายศ แจ้ซ้อนวิทยา อ.2 1
13 2264 เด็กหญิงอภิญญา ยิ่งเจริญ แจ้ซ้อนวิทยา อ.2 1
14 2221 เด็กชายคุณภัทร ตาดี แจ้ซ้อนวิทยา อ.3 1
15 2222 เด็กชายคุณานนต์ มูลหมก แจ้ซ้อนวิทยา อ.3 1
16 2223 เด็กชายภาคิน เตวิชัย แจ้ซ้อนวิทยา อ.3 1
17 2224 เด็กชายลมหวน กำลังแข็ง แจ้ซ้อนวิทยา อ.3 1
18 2231 เด็กหญิงศิโรรัตน์ อุ่นใจ แจ้ซ้อนวิทยา อ.3 1
19 2228 เด็กหญิงนันท์นภัส ตาดี แจ้ซ้อนวิทยา อ.3 1
20 2230 เด็กหญิงพัชรากรณ์ หมื่นยศ แจ้ซ้อนวิทยา อ.3 1
21 2227 เด็กหญิงฐิดาเนตร บุญเจริญ แจ้ซ้อนวิทยา อ.3 1
22 2226 เด็กหญิงณัฐพิชา มีธรรม แจ้ซ้อนวิทยา อ.3 1
23 2225 เด็กหญิงกมลรัตน์ เสียงดี แจ้ซ้อนวิทยา อ.3 1
24 2229 เด็กหญิงบุญสิตา พลสงคราม แจ้ซ้อนวิทยา อ.3 1
25 2178 เด็กชายชยพล เตวิชัย แจ้ซ้อนวิทยา ป.1 1
26 2265 เด็กชายวันชนะ อุดสระคู แจ้ซ้อนวิทยา ป.1 1
27 2177 เด็กชายจิรพัฒน์ สุขเป็ง แจ้ซ้อนวิทยา ป.1 1
28 2187 เด็กหญิงอริสรา ฤดีอนุสรณ์ แจ้ซ้อนวิทยา ป.1 1
29 2181 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยอดสุด แจ้ซ้อนวิทยา ป.1 1
30 2266 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แซ่ลี แจ้ซ้อนวิทยา ป.1 1
31 2185 เด็กหญิงหทัยวิชยา แก้วมหานิล แจ้ซ้อนวิทยา ป.1 1
32 2180 เด็กหญิงจอมขวัญ กระจาย แจ้ซ้อนวิทยา ป.1 1
33 2183 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทองดวงดี แจ้ซ้อนวิทยา ป.1 1
34 2186 เด็กหญิงอนิตา เชื้อสีเป็ง แจ้ซ้อนวิทยา ป.1 1
35 2144 เด็กชายธนากร แปดเหลี่ยม แจ้ซ้อนวิทยา ป.2 1
36 2232 เด็กชายบดินทร์ ลีลาศีลธรรม แจ้ซ้อนวิทยา ป.2 1
37 2141 เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรีครุฑฒา แจ้ซ้อนวิทยา ป.2 1
38 2172 เด็กชายภูริวัฒน์ จ้าวเจริญ แจ้ซ้อนวิทยา ป.2 1
39 2139 เด็กชายกรณพัฒน์ เหลืองอร่าม แจ้ซ้อนวิทยา ป.2 1
40 2140 เด็กชายกิตติกวิน ภูใจ แจ้ซ้อนวิทยา ป.2 1
41 2267 เด็กชายพร้อม พรหมจันทร์ แจ้ซ้อนวิทยา ป.2 1
42 2143 เด็กชายณัฐพล ปินัน แจ้ซ้อนวิทยา ป.2 1
43 2218 เด็กชายนฤบดินทร์ เสียงดี แจ้ซ้อนวิทยา ป.2 1
44 2146 เด็กหญิงนงนภัส สุดรัก แจ้ซ้อนวิทยา ป.2 1
45 2147 เด็กหญิงพลอยพิมพ์ดาว จูมวง แจ้ซ้อนวิทยา ป.2 1
46 2145 เด็กหญิงชญากร สังข์ทอง แจ้ซ้อนวิทยา ป.2 1
47 2104 เด็กชายปราชญ์ญา จรัญกิจ แจ้ซ้อนวิทยา ป.3 1
48 2213 เด็กชายวัชระ แสงยาอรุณ แจ้ซ้อนวิทยา ป.3 1
49 2101 เด็กชายภากร เฟื่องฟูกิจการ แจ้ซ้อนวิทยา ป.3 1
50 2189 เด็กชายกิติพัฒน์ กามาด แจ้ซ้อนวิทยา ป.3 1
51 2188 เด็กชายวินัย รักบุตร แจ้ซ้อนวิทยา ป.3 1
52 2100 เด็กชายณัฐพงค์ แก้วใจบุญ แจ้ซ้อนวิทยา ป.3 1
53 2097 เด็กชายปุญญพัฒน์ ปัญญากุล แจ้ซ้อนวิทยา ป.3 1
54 2234 เด็กชายศิขรินทร์ สุจริต แจ้ซ้อนวิทยา ป.3 1
55 2099 เด็กชายบวรวิชญ์ ทวีศักดิ์วิวัฒน์ แจ้ซ้อนวิทยา ป.3 1
56 2103 เด็กชายเทพทัต อัฐนาค แจ้ซ้อนวิทยา ป.3 1
57 2190 เด็กหญิงพีรยา จ้าวเจริญ แจ้ซ้อนวิทยา ป.3 1
58 2105 เด็กหญิงนภัสภรณ์ เทพคำปลิว แจ้ซ้อนวิทยา ป.3 1
59 2108 เด็กหญิงณัฐณิชา โกโสภา แจ้ซ้อนวิทยา ป.3 1
60 2107 เด็กหญิงธนากานต์ ดีโต แจ้ซ้อนวิทยา ป.3 1
61 2169 เด็กหญิงจิรัชญา ยอดสุด แจ้ซ้อนวิทยา ป.3 1
62 2109 เด็กหญิงศศิรัญรัช หล้าปวงคำ แจ้ซ้อนวิทยา ป.3 1
63 2106 เด็กหญิงนพขวัญ มียันต์ แจ้ซ้อนวิทยา ป.3 1
64 2135 เด็กชายวายุภักษ์ ชัยชนะวารินกุล แจ้ซ้อนวิทยา ป.4 1
65 2110 เด็กชายธันวา นิกาแก้ว แจ้ซ้อนวิทยา ป.4 1
66 2033 เด็กชายชัยอนันต์ ตุระวรรณ แจ้ซ้อนวิทยา ป.4 1
67 2071 เด็กชายรชฏ ตันตา แจ้ซ้อนวิทยา ป.4 1
68 2073 เด็กชายณภัทร บุญมาเทพ แจ้ซ้อนวิทยา ป.4 1
69 2235 เด็กชายบุญยเดช ผ่องแผ้ว แจ้ซ้อนวิทยา ป.4 1
70 2038 เด็กหญิงปรีชญา สอนดี แจ้ซ้อนวิทยา ป.4 1
71 2074 เด็กหญิงณิชการต์ บุญเจริญ แจ้ซ้อนวิทยา ป.4 1
72 2175 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ยอดสุด แจ้ซ้อนวิทยา ป.4 1
73 2075 เด็กหญิงณัฐชา สายวงศ์ธรรม แจ้ซ้อนวิทยา ป.4 1
74 2192 เด็กชายรัฐศาสตร์ ประสมศรี แจ้ซ้อนวิทยา ป.5 1
75 2027 เด็กชายอนันธรา รักบุตร แจ้ซ้อนวิทยา ป.5 1
76 2191 เด็กชายภูริพัธน์ กามาด แจ้ซ้อนวิทยา ป.5 1
77 2111 เด็กชายพัชรพล แสงยาอรุณ แจ้ซ้อนวิทยา ป.5 1
78 2219 เด็กชายนันทิพัฒน์ สุวรรณกุล แจ้ซ้อนวิทยา ป.5 1
79 2028 เด็กชายนาคิน พลสงคราม แจ้ซ้อนวิทยา ป.5 1
80 2029 เด็กชายวรากร กิตตินภาดล แจ้ซ้อนวิทยา ป.5 1
81 2030 เด็กชายอดิเรก หวานแหลม แจ้ซ้อนวิทยา ป.5 1
82 2041 เด็กหญิงกมลพรรณ กำลังแข็ง แจ้ซ้อนวิทยา ป.5 1
83 2113 เด็กหญิงพรธนา หทัยปรีวิจิตร แจ้ซ้อนวิทยา ป.5 1
84 2039 เด็กหญิงวณัญญา มุขดี แจ้ซ้อนวิทยา ป.5 1
85 2034 เด็กหญิงฐิตานันท์ กิมเสม แจ้ซ้อนวิทยา ป.5 1
86 2040 เด็กหญิงกมลเนตร กำลังแข็ง แจ้ซ้อนวิทยา ป.5 1
87 2036 เด็กหญิงคุณัญญา สุจริต แจ้ซ้อนวิทยา ป.5 1
88 2037 เด็กหญิงนลินี สุจริต แจ้ซ้อนวิทยา ป.5 1
89 2042 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร์ เสียงดี แจ้ซ้อนวิทยา ป.5 1
90 2000 เด็กชายคณิศร ดีโต แจ้ซ้อนวิทยา ป.6 1
91 2114 เด็กชายอนันดา กาฮาบี แจ้ซ้อนวิทยา ป.6 1
92 1996 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แสงยาอรุณ แจ้ซ้อนวิทยา ป.6 1
93 2076 เด็กชายวศิน ลีลาศีลธรรม แจ้ซ้อนวิทยา ป.6 1
94 1997 เด็กชายวีรภัทร ปินัน แจ้ซ้อนวิทยา ป.6 1
95 1999 เด็กชายสุรสิงห์ ปินตา แจ้ซ้อนวิทยา ป.6 1
96 2003 เด็กชายฐิติกร จานดี แจ้ซ้อนวิทยา ป.6 1
97 1998 เด็กชายนพพล แก้วใจบุญ แจ้ซ้อนวิทยา ป.6 1
98 2004 เด็กหญิงอนันตรา สารจันทร์ แจ้ซ้อนวิทยา ป.6 1
99 2238 เด็กหญิงบุญญาพร ผ่องแผ้ว แจ้ซ้อนวิทยา ป.6 1
100 2044 เด็กหญิงหทัยชนก รักบุตร แจ้ซ้อนวิทยา ป.6 1
101 2216 เด็กหญิงมณิสรา แสงยาอรุณ แจ้ซ้อนวิทยา ป.6 1
102 2193 เด็กหญิงพีรดา จ้าวเจริญ แจ้ซ้อนวิทยา ป.6 1
103 1957 เด็กชายศิวัฒน์ คงชาตรี แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
104 2170 เด็กชายภูตะวัน ยอดสุด แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
105 1960 เด็กชายจิรยุทธ นันตา แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
106 2273 เด็กชายรัชตะ ไกษรรักษ์ แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
107 2269 เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณวลัย แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
108 2271 เด็กชายไพวัลย์ แซ่เล้า แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
109 1956 เด็กชายพสิษฐ์ สุจริต แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
110 2270 เด็กชายธนพัฒน์ วงศ์ไชยพศ แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
111 1958 เด็กชายธนกฤต ครองจริง แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
112 2272 เด็กชายเมธพนธ์ ฤทธิไตรภพ แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
113 2268 เด็กชายธีรวิทย์ กิณศรี แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
114 2045 เด็กชายบุญเสริม ท้าวคำ แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
115 2023 เด็กชายกรกฎ ลลิตพิสิฐ แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
116 1959 เด็กชายคณิศร วงศ์เต็ม แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
117 1924 นายพีรณัฐ เนตรรัศมี แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
118 1929 เด็กชายพิชิตชัย เสรีวงค์สวัสดิ์ แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
119 1954 เด็กหญิงจิราพร อุ๊ดสัย แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
120 2277 เด็กหญิงพรชนก วงค์เขียวแดง แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
121 1963 เด็กหญิงนันท์นรี ตุระวรรณ แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
122 2274 เด็กหญิงชาลิสา พนานพคุณ แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
123 1962 เด็กหญิงชลิตา เรียนเก่ง แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
124 1967 เด็กหญิงสิริกร สังข์ทอง แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
125 2239 เด็กหญิงอาจรีย์ ไม้รัง แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
126 2279 เด็กหญิงสาวิกา ยาง แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
127 1961 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พลสงคราม แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
128 2278 เด็กหญิงศกลรัตน์ ซาบซึ้ง แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
129 1964 เด็กหญิงกัญญาพัชร สุดรัก แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
130 2280 เด็กหญิงไอรินวรา แสงยาอรุณ แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
131 2276 เด็กหญิงพิมพ์ชนก โสดงาม แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
132 2275 เด็กหญิงดวงดี รัตนพงไพรรักษา แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
133 2096 เด็กหญิงใจสว่าง แซ่เล้า แจ้ซ้อนวิทยา ม.1 1
134 2243 เด็กชายวัชรพล วงศ์ไชยพศ แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
135 2242 เด็กชายพสิษฐ์ แซ่ว่าง แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
136 2241 นายณัฐวัศ แซ่ยะ แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
137 1934 เด็กชายมนตรีรัตน์ แปดเหลี่ยม แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
138 1932 เด็กชายวันชนะ ตัวใหญ่ แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
139 1933 เด็กชายเหมราช ศรีครุฑฒา แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
140 1902 นายชัยอนันต์ แปดเหลี่ยม แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
141 1928 เด็กชายศุภกานต์ รักบุตร แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
142 2245 เด็กชายอาทิตย์ มีใย แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
143 2149 เด็กชายศุภกานต์ ชัยนิพันธ์ แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
144 2246 เด็กชายอัครวินท์ ทวีศักดิ์วิวัฒน์ แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
145 2244 เด็กชายสรศักดิ์ แซ่ลี แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
146 1926 เด็กชายมนัสวิน ช้างน้อย แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
147 2240 เด็กชายจิรายุ ไกษรรักษ์ แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
148 2010 เด็กหญิงภัทรวดี ระวังกาย แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
149 2068 เด็กหญิงชลิตา เฉลิมวงศ์ แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
150 1939 เด็กหญิงวันวิภา หลีกดี แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
151 2247 เด็กหญิงเพชรรุ้ง เสนารัตน์ แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
152 2248 เด็กหญิงสิริยาพร ขมหวาน แจ้ซ้อนวิทยา ม.2 1
153 1900 นายฉัตรดนัย เหมือนวงษ์ธรรม แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
154 1992 นายศรันย์ชัย ยะสิทธิ์ แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
155 2196 เด็กชายโชคนคร คำเป็ง แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
156 1906 นายปรเมศวร์ จันทร์แก้ว แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
157 2195 นายชนะชล สนธิ แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
158 1922 นายธนดล สุทธิพรมณีวัฒน์ แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
159 2199 เด็กชายนัฐวรรธน์ จันทร์หอม แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
160 2198 เด็กชายณัฐวัตร สกุลบุญญาธิการ แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
161 1907 นายศุภกิจ มอมขุนทด แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
162 2200 นายณัฏฐพัชร์ ภูมิวิวัฒนากุล แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
163 1940 เด็กชายจักรพงศ์ กามาด แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
164 2207 เด็กหญิงปริตา ลีลาศีลธรรม แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
165 2204 นางสาวจุฑามาศ ฟูใจ แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
166 1908 นางสาวชญาพร กระจาย แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
167 2249 เด็กหญิงชนิดาภา ภูมิวิวัฒนากุล แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
168 1912 เด็กหญิงวรกาญจน์ กระจาย แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
169 2202 นางสาวเกวรินทร์ กรรมสิทธิ์ แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
170 1909 นางสาวปภาวดี เสียงดี แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
171 2209 นางสาวธัญพิชชา ธัญญะภู แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
172 2208 นางสาววิไลวรรณ ขวัญคีรี แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
173 2205 นางสาวสุกัญญา มักได้ แจ้ซ้อนวิทยา ม.3 1
นายวัชรินทร์  กล้าณรงค์ชาญ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสุพิชฌาย์  สยอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายัณห์  ใจแปง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนงคราญ  รักเกียรติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายบุญฤทธิ์  จางอรุณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางผกามาศ  มณีจักร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางการะเกตุ  ไวสติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดวงจันทร์  ทรายแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายปกครอง  เทพสิงห์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวชลธิชา  ปันทะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวอรพรรณ  พรมสัญญา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปาจรีย์  เค็มมาก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางประนอม  ปันตา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์สิทธิ์  ลึแฮ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวอินทิรา  โกสุโท
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวนิศราคม  ดวงส่งเสริม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนพื้นที่สูง