Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030084
PERCODE 6 หลัก 500359
กระทรวง 10 หลัก 1052500359
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านป่าเหมี้ยง
ชื่อ (อังกฤษ) BANPAMIANG
หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านบ้านป่าเหมี้ยง
ตำบล แจ้ซ้อน
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54260146
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

21 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

3 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 2 3 1
อนุบาล 3 2 1 3 1
รวมระดับอนุบาล 3 3 6 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 3 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 1 3 0
รวมระดับประถมศึกษา 7 14 21 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 10 17 27 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 671 เด็กชายพชร จันทร์งาม บ้านป่าเหมี้ยง อ.2 1
2 673 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปวงสวรรค์ บ้านป่าเหมี้ยง อ.2 1
3 672 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ต๊ะคำ บ้านป่าเหมี้ยง อ.2 1
4 667 เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีจันทร์ บ้านป่าเหมี้ยง อ.3 1
5 666 เด็กชายพีรพรรษ นรนัติ บ้านป่าเหมี้ยง อ.3 1
6 668 เด็กหญิงวิชชุดา มาหล้า บ้านป่าเหมี้ยง อ.3 1
7 662 เด็กชายชนกันต์ ต๊ะคำ บ้านป่าเหมี้ยง ป.1 1
8 665 เด็กหญิงวรัทยา วามือ บ้านป่าเหมี้ยง ป.1 1
9 663 เด็กหญิงธนัชญา แก้วขัด บ้านป่าเหมี้ยง ป.1 1
10 674 เด็กหญิงอารยา เมืองแมะ บ้านป่าเหมี้ยง ป.1 1
11 664 เด็กหญิงธันย์ชนก รักวงค์ บ้านป่าเหมี้ยง ป.1 1
12 675 เด็กชายณัฐภูมิวัชร์ มักได้ บ้านป่าเหมี้ยง ป.2 1
13 661 เด็กชายธนพิพัฒน์ แก้วขัด บ้านป่าเหมี้ยง ป.2 1
14 669 เด็กหญิงพิมชนก ปินันท์ บ้านป่าเหมี้ยง ป.2 1
15 658 เด็กชายกมลาสน์ กำลังแข็ง บ้านป่าเหมี้ยง ป.3 1
16 659 เด็กหญิงชนากาญจน์ ยะสุรินทร์ บ้านป่าเหมี้ยง ป.3 1
17 660 เด็กหญิงวรรณษา ถมยา บ้านป่าเหมี้ยง ป.3 1
18 654 เด็กชายวัชรินทร์ จันทร์งาม บ้านป่าเหมี้ยง ป.4 1
19 656 เด็กหญิงพุธิตา สมปาก บ้านป่าเหมี้ยง ป.4 1
20 655 เด็กหญิงธัญสิริ รักวงค์ บ้านป่าเหมี้ยง ป.4 1
21 670 เด็กหญิงชไมพร ผายลาศรี บ้านป่าเหมี้ยง ป.4 1
22 676 เด็กหญิงไอรดา เมืองแมะ บ้านป่าเหมี้ยง ป.5 1
23 652 เด็กหญิงนลินนิภา ไชยชะนะ บ้านป่าเหมี้ยง ป.5 1
24 648 เด็กหญิงวรกานต์ ธนโชตโชติกุล บ้านป่าเหมี้ยง ป.5 1
25 657 เด็กชายพิทวัส เนินบก บ้านป่าเหมี้ยง ป.6 1
26 642 เด็กชายสุธีร์ ข้อมือเหล็ก บ้านป่าเหมี้ยง ป.6 1
27 644 เด็กหญิงอริสา ไทยยันโต บ้านป่าเหมี้ยง ป.6 1
นางสาวณัฐณิชา  สายด้วง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายอนันตชัย  รู้มาก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวพิมลวรรณ  มัดทุ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวปธิตา  ธาดาศุภลักษณ์
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธัญสุดา  รักวงค์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง