Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านเมืองตึง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030077
PERCODE 6 หลัก 500204
กระทรวง 10 หลัก 1052500204
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านเมืองตึง
ชื่อ (อังกฤษ) BANMUANGTUENG
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบ้านตึงใต้
ตำบล วังทอง
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 980087929
อีเมล์แอดเดรส bmt-school@hotmail.com
เว็บไซต์ facebook.com/BANMUANGTUENG

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

59 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

8 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

12 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

10 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

16 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 7 8 1
อนุบาล 3 5 7 12 1
รวมระดับอนุบาล 6 14 20 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 11 16 0
รวมระดับประถมศึกษา 26 33 59 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 32 47 79 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2200 เด็กชายโจเซฟ บาวเออร์ บ้านเมืองตึง อ.2 1
2 2202 เด็กหญิงเกวลิน นันตะบุตร บ้านเมืองตึง อ.2 1
3 2204 เด็กหญิงธิดารัตน์ เสียงหาญ บ้านเมืองตึง อ.2 1
4 2201 เด็กหญิงกัญญาพัชร วงค์แคะหล้า บ้านเมืองตึง อ.2 1
5 2203 เด็กหญิงณัฐณิชา ทองสุข บ้านเมืองตึง อ.2 1
6 2206 เด็กหญิงสุถิดา ยาลังษี บ้านเมืองตึง อ.2 1
7 2205 เด็กหญิงลลิตา ช่วงสกุล บ้านเมืองตึง อ.2 1
8 2207 เด็กหญิงภัควดี เมืองมอง บ้านเมืองตึง อ.2 1
9 2184 เด็กชายกฤตนัย วิไลหอม บ้านเมืองตึง อ.3 1
10 2188 เด็กชายภูริชญา จานเหล็ก บ้านเมืองตึง อ.3 1
11 2185 เด็กชายจีราศักดิ์ บาวเออร์ บ้านเมืองตึง อ.3 1
12 2186 เด็กชายนราวิชญ์ สัจจญาติ บ้านเมืองตึง อ.3 1
13 2187 เด็กชายภูดิน อุทัยหิรัญทวี บ้านเมืองตึง อ.3 1
14 2194 เด็กหญิงพิชญธิดา รูปสูง บ้านเมืองตึง อ.3 1
15 2195 เด็กหญิงศรินญา คำเขียว บ้านเมืองตึง อ.3 1
16 2191 เด็กหญิงนันท์นภัส อรทัด บ้านเมืองตึง อ.3 1
17 2192 เด็กหญิงนุชนารถ หลักหมั่น บ้านเมืองตึง อ.3 1
18 2193 เด็กหญิงเนยญารินทร์ ไวที บ้านเมืองตึง อ.3 1
19 2190 เด็กหญิงนฤมล วงค์เนิน บ้านเมืองตึง อ.3 1
20 2189 เด็กหญิงกมลทิพย์ นาคสุด บ้านเมืองตึง อ.3 1
21 2177 เด็กชายนฤเทพ ตีบจันทร์ บ้านเมืองตึง ป.1 1
22 2176 เด็กชายจักษณัฐ ประชาณุกูล บ้านเมืองตึง ป.1 1
23 2178 เด็กชายสงกรานต์ คำเขียว บ้านเมืองตึง ป.1 1
24 2181 เด็กหญิงรุ่งอรุนญ์ คำเขียว บ้านเมืองตึง ป.1 1
25 2182 เด็กหญิงนาราทิพย์ คำเขื่อน บ้านเมืองตึง ป.1 1
26 2180 เด็กหญิงกมลวรรณ คุณครอง บ้านเมืองตึง ป.1 1
27 2179 เด็กหญิงกชกร เย็นเยือก บ้านเมืองตึง ป.1 1
28 2197 เด็กหญิงธนิดา สูงขาว บ้านเมืองตึง ป.1 1
29 2162 เด็กชายธนกฤต ไก่แก้ว บ้านเมืองตึง ป.2 1
30 2165 เด็กชายสรภัค พันธบวรรัสย์ บ้านเมืองตึง ป.2 1
31 2196 เด็กชายพรสวรรค์ ขันคำ บ้านเมืองตึง ป.2 1
32 2163 เด็กชายธเนศวร สุขศรีแวว บ้านเมืองตึง ป.2 1
33 2170 เด็กหญิงพัชรนันท์ จานเก่า บ้านเมืองตึง ป.2 1
34 2166 เด็กหญิงกัญญาพัชร ทนายมา บ้านเมืองตึง ป.2 1
35 2167 เด็กหญิงกัญญาภัทร สุวรรณ์จันทร บ้านเมืองตึง ป.2 1
36 2168 เด็กหญิงณวรัตน์ พรมอนันต์ บ้านเมืองตึง ป.2 1
37 2172 เด็กหญิงศิริภัสสร หลักมั่น บ้านเมืองตึง ป.2 1
38 2208 เด็กหญิงปภัสสร คิดงาม บ้านเมืองตึง ป.2 1
39 2169 เด็กหญิงปิยพิชญ์ เมืองงามพิรกุล บ้านเมืองตึง ป.2 1
40 2171 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ เมืองมอง บ้านเมืองตึง ป.2 1
41 2158 เด็กชายเสฎฐวุฒิ วัฒนาพรชัย บ้านเมืองตึง ป.3 1
42 2154 เด็กชายภัทรพล ทะเครือ บ้านเมืองตึง ป.3 1
43 2157 เด็กหญิงปูริดา ทีปต์ธนโชติ บ้านเมืองตึง ป.3 1
44 2156 เด็กหญิงจารุวรรณ บัวบาน บ้านเมืองตึง ป.3 1
45 2147 เด็กชายศราวิน คำเขียว บ้านเมืองตึง ป.4 1
46 2142 เด็กชายชนาเมธ เสียงหาญ บ้านเมืองตึง ป.4 1
47 2148 เด็กชายสุดวิเศษ คำเขียว บ้านเมืองตึง ป.4 1
48 2143 เด็กชายบรรณวิชญ์ ลืมหลง บ้านเมืองตึง ป.4 1
49 2141 เด็กชายกัลยกฤต จันทร์ชมภู บ้านเมืองตึง ป.4 1
50 2144 เด็กชายปฐพี คำเขียว บ้านเมืองตึง ป.4 1
51 2146 เด็กชายวชิรวิชญ์ ไก่แก้ว บ้านเมืองตึง ป.4 1
52 2150 เด็กหญิงภิสาภัทร มุ้งมา บ้านเมืองตึง ป.4 1
53 2149 เด็กหญิงธารารินทร์ ไวคม บ้านเมืองตึง ป.4 1
54 2209 เด็กหญิงนพวรรณ แสงมี บ้านเมืองตึง ป.4 1
55 2128 เด็กชายกิตติศักดิ์ ไวที บ้านเมืองตึง ป.5 1
56 2199 เด็กชายอธิบดี ณ ระนอง บ้านเมืองตึง ป.5 1
57 2129 เด็กชายเกียรติศักดิ์ จานเก่า บ้านเมืองตึง ป.5 1
58 2131 เด็กชายนนทวัฒน์ ทนายมา บ้านเมืองตึง ป.5 1
59 2173 เด็กชายกิตติศักดิ์ จักรถ บ้านเมืองตึง ป.5 1
60 2175 เด็กหญิงธนาพร พงษ์ไทย บ้านเมืองตึง ป.5 1
61 2135 เด็กหญิงนันทพร คำเขียว บ้านเมืองตึง ป.5 1
62 2133 เด็กหญิงกฤษฎาภา จักรถ บ้านเมืองตึง ป.5 1
63 2134 เด็กหญิงนวลลออ จันทร์กระจ่าง บ้านเมืองตึง ป.5 1
64 2113 เด็กชายเอกพบ สีอุ้ด บ้านเมืองตึง ป.6 1
65 2210 เด็กชายอธิชา วัฒนาพรชัย บ้านเมืองตึง ป.6 1
66 2110 เด็กชายธนาวุฒิ ใจอินตา บ้านเมืองตึง ป.6 1
67 2111 เด็กชายนพรุจ จานเก่า บ้านเมืองตึง ป.6 1
68 2112 เด็กชายยุทธศาสตร์ เสียงหาญ บ้านเมืองตึง ป.6 1
69 2121 เด็กหญิงวิภาวดี ภูทองเงิน บ้านเมืองตึง ป.6 1
70 2123 เด็กหญิงไอลดา เสียงหาญ บ้านเมืองตึง ป.6 1
71 2139 เด็กหญิงมนัสชนก จานเหล็ก บ้านเมืองตึง ป.6 1
72 2117 เด็กหญิงนลิตา ไวคม บ้านเมืองตึง ป.6 1
73 2114 เด็กหญิงกชพรรณ ชาวพิมาย บ้านเมืองตึง ป.6 1
74 2115 เด็กหญิงกัญญพัชร วางใจ บ้านเมืองตึง ป.6 1
75 2119 เด็กหญิงปวริศา จานเก่า บ้านเมืองตึง ป.6 1
76 2118 เด็กหญิงบุณยานุช ทีปต์ธนโชติ บ้านเมืองตึง ป.6 1
77 2116 เด็กหญิงนรินทิพย์ ไวที บ้านเมืองตึง ป.6 1
78 2120 เด็กหญิงพิชญาพร แรงอด บ้านเมืองตึง ป.6 1
79 2183 เด็กหญิงชญานันท์ เย็นเยือก บ้านเมืองตึง ป.6 1
นางพิมลพรรณ  อุทัยหิรัญทวี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์  ปงลังกา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางพัชณี  วงศ์ธิมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวน้ำฝน  พงษ์กองเงิน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวอรสา  เมืองมอง
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายธราดล  ลืมหลง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสิรินันท์  กาบจันทร์
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง