Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านแม่เย็น
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030076
PERCODE 6 หลัก 500203
กระทรวง 10 หลัก 1052500203
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านแม่เย็น
ชื่อ (อังกฤษ) BANMAEYEN SCHOOL
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบ้านแม่เย็น
ตำบล วังทอง
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 092-6488424
อีเมล์แอดเดรส banmaeyenschool62@gmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

31 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

8 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

6 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

6 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

4 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 2 3 1
อนุบาล 3 4 3 7 1
รวมระดับอนุบาล 5 5 10 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 0 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 0 4 0
รวมระดับประถมศึกษา 23 8 31 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 28 13 41 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1056 เด็กชายหันหลง โฮ บ้านแม่เย็น อ.2 1
2 1058 เด็กหญิงนันทิกานต์ ก้อนกลมเปลี้ยว บ้านแม่เย็น อ.2 1
3 1057 เด็กหญิงภูริชญา คิดอ่าน บ้านแม่เย็น อ.2 1
4 1051 เด็กชายธนบูรณ์ แรงอด บ้านแม่เย็น อ.3 1
5 1048 เด็กชายกวีวัธน์ กล้าหาญ บ้านแม่เย็น อ.3 1
6 1050 เด็กชายธนเดช สิริชาญธุรกิจ บ้านแม่เย็น อ.3 1
7 1049 เด็กชายธนโชติ สิริชาญธุรกิจ บ้านแม่เย็น อ.3 1
8 1053 เด็กหญิงรินรดา ลุงกูนะ บ้านแม่เย็น อ.3 1
9 1054 เด็กหญิงวิลาวัณย์ วังท่า บ้านแม่เย็น อ.3 1
10 1052 เด็กหญิงภิรัญญา เย็นใจ บ้านแม่เย็น อ.3 1
11 1047 เด็กชายณัฐภัทร ก๋าเขียว บ้านแม่เย็น ป.1 1
12 1041 เด็กชายกีรติ ก๋าเขียว บ้านแม่เย็น ป.1 1
13 1043 เด็กหญิงจุฑามาศ มีเชิง บ้านแม่เย็น ป.1 1
14 1045 เด็กหญิงพิชชากร หน่อแก้ว บ้านแม่เย็น ป.1 1
15 1044 เด็กหญิงณัฐทิชา ทองดี บ้านแม่เย็น ป.1 1
16 1036 เด็กชายณฏฐพล บริภัคกุล บ้านแม่เย็น ป.2 1
17 1037 เด็กชายอรรถพล ปิงเมือง บ้านแม่เย็น ป.2 1
18 1059 เด็กชายณัฐชนนท์ ปินคำ บ้านแม่เย็น ป.3 1
19 1029 เด็กชายธีรายุทธ ตาสีเน บ้านแม่เย็น ป.3 1
20 1018 เด็กชายอานนท์ สีโวย บ้านแม่เย็น ป.3 1
21 1030 เด็กชายธนัตถ์ศรันย์ จิตต์มุง บ้านแม่เย็น ป.3 1
22 1027 เด็กชายคงศักดิ์ ใจบุญ บ้านแม่เย็น ป.3 1
23 1028 เด็กชายธนากร มีใจดี บ้านแม่เย็น ป.3 1
24 1034 เด็กหญิงปิยธิดา สีโวย บ้านแม่เย็น ป.3 1
25 1032 เด็กหญิงภูริชญา เย็นใจ บ้านแม่เย็น ป.3 1
26 1013 เด็กชายกิติ สีโวย บ้านแม่เย็น ป.4 1
27 1039 เด็กชายอรุณวัชช์ ปิงเมือง บ้านแม่เย็น ป.4 1
28 1015 เด็กชายณัฐพัชร์ จันตะมะ บ้านแม่เย็น ป.4 1
29 1014 เด็กชายทัศน์พล ปงลังกา บ้านแม่เย็น ป.4 1
30 1026 เด็กชายวรปรัชญ์ บริภัคกุล บ้านแม่เย็น ป.4 1
31 1016 เด็กชายพัณณกร วงศ์ขัติย์ บ้านแม่เย็น ป.4 1
32 1008 เด็กชายภานุกร ภิรมย์ภักดิ์ บ้านแม่เย็น ป.5 1
33 1007 เด็กชายนิติศาสตร์ ก๋าเร็ว บ้านแม่เย็น ป.5 1
34 1006 เด็กชายธัญธนัท หน่อแก้ว บ้านแม่เย็น ป.5 1
35 1011 เด็กหญิงวิรัญชนา ใจไหว บ้านแม่เย็น ป.5 1
36 1010 เด็กหญิงเขมมิการ์ คิดอ่าน บ้านแม่เย็น ป.5 1
37 1012 เด็กหญิงวิรัญชนา เพ็ชรศรี บ้านแม่เย็น ป.5 1
38 1003 เด็กชายธีรภัทร วงค์ดวงใส บ้านแม่เย็น ป.6 1
39 1001 เด็กชายพงศกร มีใจดี บ้านแม่เย็น ป.6 1
40 1002 เด็กชายภูริณัฐ มีใจดี บ้านแม่เย็น ป.6 1
41 999 เด็กชายธนวรรธน์ หมื่นไชยแก้ว บ้านแม่เย็น ป.6 1
นางสาวศรัญญา  เชื้อดวงทิพย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางณิชานันท์  ตามธรรมพิธิวัต
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวชลลยา  ชุ่มใจ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายนันทิพัฒน์  แรงอด
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวรดาสิริธร  ก๋าถ้วย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางยุพร  มูลฟอง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางคนึงนิจ  สารเชื้อ
ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายชลทิตย์  คนเที่ยง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง