Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านปงถ้ำ
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030075
PERCODE 6 หลัก 500202
กระทรวง 10 หลัก 1052500202
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านปงถ้ำ
ชื่อ (อังกฤษ) BANPONGTHAM
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบ้านปงถ้ำ
ตำบล วังทอง
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 054-260175
อีเมล์แอดเดรส banpongtham@lpg3.go.th
เว็บไซต์ -

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

72 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

15 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

13 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

13 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

20 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 4 8 1
อนุบาล 3 7 5 12 1
รวมระดับอนุบาล 11 9 20 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 8 20 0
รวมระดับประถมศึกษา 42 30 72 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 53 39 92 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1925 เด็กชายวรวิทย์ เตชอังกูร บ้านปงถ้ำ อ.2 1
2 1923 เด็กชายบวรภัค สระแก้ว บ้านปงถ้ำ อ.2 1
3 1922 เด็กชายนราวิชญ์ เลิกการ บ้านปงถ้ำ อ.2 1
4 1924 เด็กชายภาคิน ทุเสนะ บ้านปงถ้ำ อ.2 1
5 1928 เด็กหญิงพัฒน์นรี รันทด บ้านปงถ้ำ อ.2 1
6 1929 เด็กหญิงพิชญธิดา มะโนคำ บ้านปงถ้ำ อ.2 1
7 1926 เด็กหญิงกัญญาภัทร ก๋าเร็ว บ้านปงถ้ำ อ.2 1
8 1927 เด็กหญิงชิดชญา จิตต์มุง บ้านปงถ้ำ อ.2 1
9 1907 เด็กชายธนภัทร ดุเหว่า บ้านปงถ้ำ อ.3 1
10 1906 เด็กชายฉัตรบดินทร์ ธงชัย บ้านปงถ้ำ อ.3 1
11 1908 เด็กชายวรรธนะ ธงชัย บ้านปงถ้ำ อ.3 1
12 1909 เด็กชายอัครวินท์ ทากัณหา บ้านปงถ้ำ อ.3 1
13 1930 เด็กชายอามิน อาแว บ้านปงถ้ำ อ.3 1
14 1911 เด็กชายอุดมเดช ซองดี บ้านปงถ้ำ อ.3 1
15 1910 เด็กชายอานุภาพ ใจเสมอ บ้านปงถ้ำ อ.3 1
16 1918 เด็กหญิงออมสิน จริยา บ้านปงถ้ำ อ.3 1
17 1916 เด็กหญิงวริษา ตันกูล บ้านปงถ้ำ อ.3 1
18 1912 เด็กหญิงณรินทร์รัตน์ แหลมมาก บ้านปงถ้ำ อ.3 1
19 1917 เด็กหญิงอินทิรา ก๋าสม บ้านปงถ้ำ อ.3 1
20 1915 เด็กหญิงภัทรศยา ปวงฟู บ้านปงถ้ำ อ.3 1
21 1900 เด็กชายธาม ตาลาโมนี่ บ้านปงถ้ำ ป.1 1
22 1902 เด็กชายศรัณย์ ปินตา บ้านปงถ้ำ ป.1 1
23 1898 เด็กชายณฤเดช เรือนคำ บ้านปงถ้ำ ป.1 1
24 1901 เด็กชายวิทวัส แหลมมาก บ้านปงถ้ำ ป.1 1
25 1931 เด็กหญิงนุรฮายาตี ยามู บ้านปงถ้ำ ป.1 1
26 1904 เด็กหญิงอรปรียา ก๋าเร็ว บ้านปงถ้ำ ป.1 1
27 1903 เด็กหญิงฐิติวรดา ขันคำ บ้านปงถ้ำ ป.1 1
28 1895 เด็กชายปัญญากร อึงสวัสดิผล บ้านปงถ้ำ ป.2 1
29 1881 เด็กชายจิตติพัฒน์ ซองดี บ้านปงถ้ำ ป.2 1
30 1886 เด็กชายอรุณเทพ กันทะวงค์ บ้านปงถ้ำ ป.2 1
31 1880 เด็กชายกฤติธี คงสิน บ้านปงถ้ำ ป.2 1
32 1882 เด็กชายชยพล หวานใจ บ้านปงถ้ำ ป.2 1
33 1884 เด็กชายพงษ์ณวัฒน์ วางโต บ้านปงถ้ำ ป.2 1
34 1894 เด็กชายอนุวรรตน์ เปิดช่อง บ้านปงถ้ำ ป.2 1
35 1883 เด็กชายธนกฤต แก้วเทพ บ้านปงถ้ำ ป.2 1
36 1885 เด็กชายพัฒน์พงษ์ ซองดี บ้านปงถ้ำ ป.2 1
37 1890 เด็กหญิงชญานิศ แก้วคำมี บ้านปงถ้ำ ป.2 1
38 1892 เด็กหญิงณัฐิดา การนอก บ้านปงถ้ำ ป.2 1
39 1888 เด็กหญิงกมลวรรณ จิตร์มุง บ้านปงถ้ำ ป.2 1
40 1891 เด็กหญิงชวัลรัตน์ คิดถูก บ้านปงถ้ำ ป.2 1
41 1893 เด็กหญิงอัฐชราพร ซองดี บ้านปงถ้ำ ป.2 1
42 1889 เด็กหญิงจรวยพร ดีอ้าย บ้านปงถ้ำ ป.2 1
43 1872 เด็กชายภูริ รวมเจริญ บ้านปงถ้ำ ป.3 1
44 1870 เด็กชายคณาธิป จันตะมะ บ้านปงถ้ำ ป.3 1
45 1871 เด็กชายธนกฤต ก๋าศักดิ์ บ้านปงถ้ำ ป.3 1
46 1873 เด็กหญิงกมลกานต์ อุตสาพะแล บ้านปงถ้ำ ป.3 1
47 1864 เด็กชายสุกฤษฎ์ ตันเป็ง บ้านปงถ้ำ ป.4 1
48 1853 เด็กชายยุทธนากร กันทะวงค์ บ้านปงถ้ำ ป.4 1
49 1852 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยนูดีน ยูโซะ บ้านปงถ้ำ ป.4 1
50 1919 เด็กชายณัฐชัย บาลี บ้านปงถ้ำ ป.4 1
51 1905 เด็กชายวีรวัฒน์ แก้ววงค์น้อย บ้านปงถ้ำ ป.4 1
52 1859 เด็กชายจารุพัฒน์ ต๊ะปัญญา บ้านปงถ้ำ ป.4 1
53 1932 เด็กชายฮาซัน ยามู บ้านปงถ้ำ ป.4 1
54 1858 เด็กหญิงนันท์นภัส ซองดี บ้านปงถ้ำ ป.4 1
55 1878 เด็กหญิงหมวยผอง ปู่ยิ บ้านปงถ้ำ ป.4 1
56 1855 เด็กหญิงชนิสรา มีใจดี บ้านปงถ้ำ ป.4 1
57 1857 เด็กหญิงดาณิมา ซองดี บ้านปงถ้ำ ป.4 1
58 1856 เด็กหญิงณัฐชุดา ใจเสมอ บ้านปงถ้ำ ป.4 1
59 1854 เด็กหญิงจิรัชญา สีโวย บ้านปงถ้ำ ป.4 1
60 1833 เด็กชายชัยพัฒน์ กาศักดิ์ บ้านปงถ้ำ ป.5 1
61 1834 เด็กชายฐิติศักดิ์ ทำมา บ้านปงถ้ำ ป.5 1
62 1835 เด็กชายณัฐกฤต ซองดี บ้านปงถ้ำ ป.5 1
63 1837 เด็กชายพงษ์ศกร หลักทอง บ้านปงถ้ำ ป.5 1
64 1879 เด็กชายยุ่นหม่อง ปู่ยิ บ้านปงถ้ำ ป.5 1
65 1836 เด็กชายธีรศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ บ้านปงถ้ำ ป.5 1
66 1832 เด็กชายจักรภัทร แก้วประภา บ้านปงถ้ำ ป.5 1
67 1841 เด็กหญิงธรรมสรณ์ กล่อมเสนาะ บ้านปงถ้ำ ป.5 1
68 1839 เด็กหญิงณิชกานต์ มีคำเหลือง บ้านปงถ้ำ ป.5 1
69 1843 เด็กหญิงลลิลทิพย์ จิตต์มุง บ้านปงถ้ำ ป.5 1
70 1840 เด็กหญิงธนภัทร ยะเวียง บ้านปงถ้ำ ป.5 1
71 1842 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภูวประภากร บ้านปงถ้ำ ป.5 1
72 1838 เด็กหญิงกัญญ์วรา คำวงค์ บ้านปงถ้ำ ป.5 1
73 1819 เด็กชายนฤพนธิ์ ซองดี บ้านปงถ้ำ ป.6 1
74 1822 เด็กชายศุภกฤต จันทร์ตุ้ย บ้านปงถ้ำ ป.6 1
75 1824 เด็กชายสิทธิภูมิ ใจเสมอ บ้านปงถ้ำ ป.6 1
76 1817 เด็กชายธีรภัทร ทิพาคำ บ้านปงถ้ำ ป.6 1
77 1818 เด็กชายธนภัทร ก๋าศักดิ์ บ้านปงถ้ำ ป.6 1
78 1815 เด็กชายกรชวัล วางใจ บ้านปงถ้ำ ป.6 1
79 1793 เด็กชายธนวินท์ ขาวน้อย บ้านปงถ้ำ ป.6 1
80 1823 เด็กชายศุภณัฐ ก๋าศักดิ์ บ้านปงถ้ำ ป.6 1
81 1821 เด็กชายรัชชานนท์ ครองมัจฉา บ้านปงถ้ำ ป.6 1
82 1867 เด็กชายธนวัฒน์ ปัญญามูลวงศา บ้านปงถ้ำ ป.6 1
83 1816 เด็กชายธนกร หมายจริง บ้านปงถ้ำ ป.6 1
84 1845 เด็กชายณภัทรธาวิน ซองดี บ้านปงถ้ำ ป.6 1
85 1829 เด็กหญิงภัทรธิตา มั่งมูล บ้านปงถ้ำ ป.6 1
86 1828 เด็กหญิงนันทิชา อินทะนุ บ้านปงถ้ำ ป.6 1
87 1825 เด็กหญิงชนกนาถ มั่งมูล บ้านปงถ้ำ ป.6 1
88 1827 เด็กหญิงธุวพร ธงชัย บ้านปงถ้ำ ป.6 1
89 1826 เด็กหญิงณัฐชา จันทร์ชมภู บ้านปงถ้ำ ป.6 1
90 1831 เด็กหญิงวิรากานต์ ใจวัง บ้านปงถ้ำ ป.6 1
91 1861 เด็กหญิงพิมชนก โคทนา บ้านปงถ้ำ ป.6 1
92 1830 เด็กหญิงสมฤดี มั่งมูล บ้านปงถ้ำ ป.6 1
ว่าที่ร้อยตรีสุรพล  จันทร์ฝั้น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางชโลทร  ปงลังกา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายอภิชาติ  ติไชย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวศิวนาถ  สุภาษร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวเกษฎาภรณ์  เสียงกว้าง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวศศิญา  คำติ๊บ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวอัมพรพรรณ  ก้อนคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒน์  ซองดี
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวกวิสรา  ก๋าเร็ว
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวอัณณ์ณิชา  เจนจัด
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสกาวเดือน  ฝั้นวิละ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง