Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030074
PERCODE 6 หลัก 500210
กระทรวง 10 หลัก 1052500210
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
ชื่อ (อังกฤษ) Wangsaicum Wittaya School
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบ้านปงวัง
ตำบล วังทรายคำ
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54833660
อีเมล์แอดเดรส lalinkwan_13@hotmail.com
เว็บไซต์ pongwang.pracharathlpg3.org/

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

29 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

6 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

30 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

13 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

11 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

6 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 0 4 1
อนุบาล 3 2 2 4 1
รวมระดับอนุบาล 6 2 8 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 3 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 2 6 0
รวมระดับประถมศึกษา 14 15 29 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 10 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 5 6 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 10 20 30 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 30 37 67 10
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2679 เด็กชายธนกฤต ใจบุญ วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) อ.2 1
2 2677 เด็กชายกฤษณพงษ์ ฉุนชื่นจิตร วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) อ.2 1
3 2678 เด็กชายกิตติกวิน คาวะนา วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) อ.2 1
4 2680 เด็กชายภัคดิภพ กระทง วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) อ.2 1
5 2663 เด็กชายภูวนัย ชัยชุมภู วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) อ.3 1
6 2664 เด็กชายวรชัย อ้วนล่ำ วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) อ.3 1
7 2665 เด็กหญิงฑิตยา ก๋าอิน วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) อ.3 1
8 2666 เด็กหญิงวิมลวรรณ์ จันทร์แปง วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) อ.3 1
9 2667 เด็กชายวิชชากร คำพูบุตร วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.1 1
10 2646 เด็กชายวรโชติ ใจบุญ วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.1 1
11 2648 เด็กหญิงมนต์ฑริกา ขาวโกมล วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.1 1
12 2644 เด็กชายปภังกร คงมีสุข วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.2 1
13 2624 เด็กชายปพน คำปวง วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.2 1
14 2623 เด็กชายณัฐพล จิตต์ถือ วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.2 1
15 2625 เด็กชายพุฒินันท์ ทามัน วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.2 1
16 2627 เด็กหญิงกฤษณพร สูงขาว วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.2 1
17 2606 เด็กหญิงมุกดารินทร์ ขุนทอง วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.2 1
18 2628 เด็กหญิงนิทาวี โสริวาน วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.2 1
19 2603 เด็กหญิงณัชชา สมศรี วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.3 1
20 2604 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เสียงดี วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.3 1
21 2605 เด็กหญิงปานิตา นาชวน วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.3 1
22 2591 เด็กชายพักพงษ์ สุรศรี วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.4 1
23 2594 เด็กหญิงมัชญา มัจจรี วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.4 1
24 2629 เด็กหญิงณัฐณิชา มีใจ วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.4 1
25 2588 เด็กชายจิ่งหาว เหลียง วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.5 1
26 2568 เด็กชายนัฐกร กระทาง วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.5 1
27 2608 เด็กชายธนัญชนก เคลืออุ่นเรือน วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.5 1
28 2609 เด็กหญิงกมลชนก ก๋าเร็ว วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.5 1
29 2610 เด็กหญิงภัคจิรา กระทง วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.5 1
30 2570 เด็กหญิงนราวดี โสริวาน วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.5 1
31 2571 เด็กหญิงลักษณ์วิไล สอาด วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.5 1
32 2595 เด็กชายพีรธัช อารยะโกศล วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.6 1
33 2573 เด็กชายปกรณ์ ไกยราช วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.6 1
34 2596 เด็กชายพีรพล อารยะโกศล วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.6 1
35 2557 เด็กชายเศรษฐวุฒิ ทามัน วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.6 1
36 2598 เด็กหญิงปภาวดี กระทง วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.6 1
37 2597 เด็กหญิงกมลวรรณ เยตา วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ป.6 1
38 2682 เด็กชายพลพล เลือลา วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.1 1
39 2630 เด็กชายอุดมทรัพย์ ขุนทอง วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.1 1
40 2681 เด็กชายกาญนรินทร์ มุ่งเมิน วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.1 1
41 2539 เด็กหญิงบัณทิตา จันตะมะ วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.1 1
42 2684 เด็กหญิงณัฐธิดา ต่อสวย วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.1 1
43 2685 เด็กหญิงน้ำทิพย์ สิทธิชัย วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.1 1
44 2543 เด็กหญิงฟารีดา หลงมิหน่า วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.1 1
45 2536 เด็กหญิงกฤษณพรรณ สูงขาว วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.1 1
46 2575 เด็กหญิงอนุธิดา อวดคร่อง วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.1 1
47 2540 เด็กหญิงบุณยชา อุ่นสิงหา วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.1 1
48 2686 เด็กหญิงวาสนา การเพียร วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.1 1
49 2683 เด็กหญิงญาณิศา ศิริธรรม วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.1 1
50 2542 เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วประภา วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.1 1
51 2512 เด็กชายธนพัฒน์ นันตาพรม วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.2 1
52 2671 เด็กชายณัฐวุฒิ ทิมัน วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.2 1
53 2511 เด็กชายไชยภัทร ก๋ามิ่ง วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.2 1
54 2673 เด็กชายสุทธิพงษ์ พุทธวงค์ วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.2 1
55 2670 เด็กชายณัฐภัทร ทิมัน วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.2 1
56 2672 เด็กชายศุภกฤต จันตะมะ วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.2 1
57 2675 เด็กหญิงสุรัตน์ติการต์ ต่อสนิท วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.2 1
58 2559 เด็กหญิงวิชญาดา มลิวรรณ วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.2 1
59 2674 เด็กหญิงบุณยพร ทองสุข วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.2 1
60 2567 เด็กหญิงพรสวรรค์ สายบัวพัตร์ วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.2 1
61 2589 เด็กหญิงชนิสา เสือนุ้ย วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.2 1
62 2650 เด็กชายจตุรงค์ เมล์ทาง วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.3 1
63 2653 เด็กหญิงวรัญญา ใจไหว วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.3 1
64 2661 เด็กหญิงจิรารัตน์ แก้วทิพย์ วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.3 1
65 2652 เด็กหญิงพิริยากร โปต๊ะ วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.3 1
66 2651 เด็กหญิงชุติกาญจน์ คิดดี วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.3 1
67 2654 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ศิริสวัสดิ์ วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ม.3 1
นางสาวศิริขวัญ  เพชรสุก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทศพร  คนหลัก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแสงเดือน  อินต๊ะงาม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิตยา  คำตา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิธิชาญ  ประมาณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกัลยา  แก้วประภา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวจุฑารัตน์  วงค์ขัติยะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนุชนารี  ทามัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางอรทัย  โคตรศรีหา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายวรวิทย์  จันตะมะ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวัฒน์  ขันทา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุดาพร  ทิมัน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนพื้นที่สูง