Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านก่อ
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030070
PERCODE 6 หลัก 500214
กระทรวง 10 หลัก 1052500214
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านก่อ
ชื่อ (อังกฤษ) BANKOR
หมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านบ้านก่อ
ตำบล วังทรายคำ
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 632423596
อีเมล์แอดเดรส banko@lpg3.go.th
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

88 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

11 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

11 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

10 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

28 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

21 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 10 14 1
อนุบาล 3 2 3 5 1
รวมระดับอนุบาล 6 13 19 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 8 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 16 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 8 21 0
รวมระดับประถมศึกษา 44 44 88 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 50 57 107 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2152 เด็กชายณัฐภัทร ชัยคำ บ้านก่อ อ.2 1
2 2151 เด็กชายไกรวุฒิ กระทาง บ้านก่อ อ.2 1
3 2154 เด็กชายพีรณัฐ ฉัตรมาก บ้านก่อ อ.2 1
4 2153 เด็กชายนนทพัทธ์ วงศ์ษา บ้านก่อ อ.2 1
5 2159 เด็กหญิงทนิตา เทพบินการ บ้านก่อ อ.2 1
6 2163 เด็กหญิงวราพร พวงโพพันธ์ บ้านก่อ อ.2 1
7 2157 เด็กหญิงจิราพร การักษ์ บ้านก่อ อ.2 1
8 2161 เด็กหญิงภัทรพร กิติธะนะ บ้านก่อ อ.2 1
9 2160 เด็กหญิงปณาลี อวดสี บ้านก่อ อ.2 1
10 2158 เด็กหญิงณัฐพัชร์ เดชอินทร์ บ้านก่อ อ.2 1
11 2155 เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญญฤทธิ์ บ้านก่อ อ.2 1
12 2162 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อวดห้าว บ้านก่อ อ.2 1
13 2156 เด็กหญิงกชพรรณ แก้วประภา บ้านก่อ อ.2 1
14 2164 เด็กหญิงไอยวรินทร์ พงษธา บ้านก่อ อ.2 1
15 2146 เด็กชายธนโชติ ใจดี บ้านก่อ อ.3 1
16 2145 เด็กชายคุณาวุธ แก้วประภา บ้านก่อ อ.3 1
17 2147 เด็กหญิงเกวลิน พรมจิโน บ้านก่อ อ.3 1
18 2149 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ต่อสนิท บ้านก่อ อ.3 1
19 2148 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ ธรรมเสน บ้านก่อ อ.3 1
20 2135 เด็กชายนราชิต อินต๊ะงาม บ้านก่อ ป.1 1
21 2150 เด็กชายคณาธิป ขยันงาน บ้านก่อ ป.1 1
22 2136 เด็กชายบดินทร์เทวา สมงอน บ้านก่อ ป.1 1
23 2132 เด็กชายคณาวุฒิ ใจ๋ใจ บ้านก่อ ป.1 1
24 2133 เด็กชายคุณานนท์ อวดห้าว บ้านก่อ ป.1 1
25 2139 เด็กชายภคกรณ์ ติดเคียง บ้านก่อ ป.1 1
26 2134 เด็กชายชัยภัทร ขันหยุด บ้านก่อ ป.1 1
27 2143 เด็กหญิงสุภัสรา ทำดี บ้านก่อ ป.1 1
28 2141 เด็กหญิงชลิดา วงค์วัน บ้านก่อ ป.1 1
29 2142 เด็กหญิงธัญชนก ทามัน บ้านก่อ ป.1 1
30 2167 เด็กหญิงดวงกมล แปงใจ บ้านก่อ ป.1 1
31 2120 เด็กชายจิรเวช จะเหมาะ บ้านก่อ ป.2 1
32 2121 เด็กชายอัษฎายุธ กระทง บ้านก่อ ป.2 1
33 2119 เด็กชายจิรภัทร สูงกลม บ้านก่อ ป.2 1
34 2129 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คำปุย บ้านก่อ ป.2 1
35 2165 เด็กหญิงภัทรวีร์ แก้วประภา บ้านก่อ ป.2 1
36 2122 เด็กหญิงกาญจน์ชิตา ใจบุญ บ้านก่อ ป.2 1
37 2123 เด็กหญิงจันทนิภา แก้วประภา บ้านก่อ ป.2 1
38 2125 เด็กหญิงธัญชนก จิตร์ถือ บ้านก่อ ป.2 1
39 2127 เด็กหญิงสุรีย์พร วงศ์เทพ บ้านก่อ ป.2 1
40 2124 เด็กหญิงณัฎฐ์นภา เดชอินทร์ บ้านก่อ ป.2 1
41 2126 เด็กหญิงมนชนก รสหอม บ้านก่อ ป.2 1
42 2105 เด็กชายชาญวิทย์ หมู่แม่ริม บ้านก่อ ป.3 1
43 2108 เด็กชายฐิติโชติ ยศเครือแก้ว บ้านก่อ ป.3 1
44 2104 เด็กชายกัณฑ์ญกฤต ต่อสวย บ้านก่อ ป.3 1
45 2107 เด็กชายศิษย์ครินทร์ ใจบุญ บ้านก่อ ป.3 1
46 2110 เด็กชายนวพล ต่อสนิท บ้านก่อ ป.3 1
47 2106 เด็กชายโชคยวัฒน์ ชินโชตน์ปิยะกุล บ้านก่อ ป.3 1
48 2114 เด็กหญิงวณิดา อ้วนล่ำ บ้านก่อ ป.3 1
49 2112 เด็กหญิงนงค์รี ขาวงาม บ้านก่อ ป.3 1
50 2115 เด็กหญิงวาสนา แรงอยู่ บ้านก่อ ป.3 1
51 2111 เด็กหญิงชุติกานต์ จันหอม บ้านก่อ ป.3 1
52 2071 เด็กชายธาราธาร แก้วศรีโวย บ้านก่อ ป.4 1
53 2130 เด็กชายณัฐกิตติ์ ปองดอง บ้านก่อ ป.4 1
54 2166 เด็กชายศิริรัตน์ สนนิคม บ้านก่อ ป.4 1
55 2070 เด็กชายณัฐวุฒิ จินจำ บ้านก่อ ป.4 1
56 2117 เด็กชายปัณณทัต อวดห้าว บ้านก่อ ป.4 1
57 2076 เด็กชายอธิบดี อ้วนล่ำ บ้านก่อ ป.4 1
58 2073 เด็กชายมังกร วงศ์เทพ บ้านก่อ ป.4 1
59 2068 เด็กชายณัฐกิตติ์ แก้วประภา บ้านก่อ ป.4 1
60 2072 เด็กชายพัชรพล กระทุ่ม บ้านก่อ ป.4 1
61 2075 เด็กชายรณกร วางฐาน บ้านก่อ ป.4 1
62 2069 เด็กชายณัฐชนน สีโวย บ้านก่อ ป.4 1
63 2074 เด็กชายรัชชานนท์ รัตนสุพรรณชาติ บ้านก่อ ป.4 1
64 2091 เด็กหญิงอภษฎา จันทร์อุทัย บ้านก่อ ป.4 1
65 2080 เด็กหญิงธนพร เอมสุวรรณ บ้านก่อ ป.4 1
66 2100 เด็กหญิงธมลวรรณ อุปสรณ์ บ้านก่อ ป.4 1
67 2103 เด็กหญิงณัฐนพิน เตติ บ้านก่อ ป.4 1
68 2089 เด็กหญิงหทัยนัทธ์ บุญสูง บ้านก่อ ป.4 1
69 2118 เด็กหญิงนิพาดา อินทะสอน บ้านก่อ ป.4 1
70 2082 เด็กหญิงพิชญาภา แก้วประภา บ้านก่อ ป.4 1
71 2085 เด็กหญิงวิรัญชนา สมงอน บ้านก่อ ป.4 1
72 2090 เด็กหญิงหทัยพัชร์ บุญสูง บ้านก่อ ป.4 1
73 2081 เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วประภา บ้านก่อ ป.4 1
74 2084 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ก๋าสม บ้านก่อ ป.4 1
75 2083 เด็กหญิงวรรณิภา ก๋าสม บ้านก่อ ป.4 1
76 2079 เด็กหญิงณัฐณิชา ใจยัง บ้านก่อ ป.4 1
77 2086 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ขาวฟอง บ้านก่อ ป.4 1
78 2078 เด็กหญิงญาณิศา ตามวงค์ บ้านก่อ ป.4 1
79 2077 เด็กหญิงตรีทิพย์ นานาวรรณาคาร บ้านก่อ ป.4 1
80 2053 เด็กชายเตชิต ชุ่มชา บ้านก่อ ป.5 1
81 2054 เด็กชายธีรภัทร์ มุ่งเมิน บ้านก่อ ป.5 1
82 2055 เด็กชายอรรถวัต กล้าหาญ บ้านก่อ ป.5 1
83 2057 เด็กหญิงรัชชนก รัตนสุพรรณชาติ บ้านก่อ ป.5 1
84 2060 เด็กหญิงศิริรัตน์ กุดโอภาส บ้านก่อ ป.5 1
85 2056 เด็กหญิงชนันญา วงค์วัน บ้านก่อ ป.5 1
86 2131 เด็กหญิงวิชญาพร อินญาวิเลิศ บ้านก่อ ป.5 1
87 2045 เด็กชายภูดิส มิ่งขวัญ บ้านก่อ ป.6 1
88 2034 เด็กชายศิวัฒน์ ใจอยู่ บ้านก่อ ป.6 1
89 2093 เด็กชายณัฐภูมิ นภาสกุลครู บ้านก่อ ป.6 1
90 2029 เด็กชายคณัสนันท์ สวยสด บ้านก่อ ป.6 1
91 2033 เด็กชายกฤติพงศ์ มาลากุลต๊ะ บ้านก่อ ป.6 1
92 2096 เด็กชายภูณรัตน์ มีครู บ้านก่อ ป.6 1
93 2032 เด็กชายธนภูมิ แก้วประภา บ้านก่อ ป.6 1
94 2097 เด็กชายสุกฤษฏิ์ ใจบุญ บ้านก่อ ป.6 1
95 2031 เด็กชายทศชวิน อวดห้าว บ้านก่อ ป.6 1
96 2092 เด็กชายฉัตรมงคล แก้วศิริ บ้านก่อ ป.6 1
97 2035 เด็กชายสรวิศ ฟองคำ บ้านก่อ ป.6 1
98 2095 เด็กชายนันพิพัฒน์ ใจบุญ บ้านก่อ ป.6 1
99 2030 เด็กชายณตฤณ คำธิติอัศวกุล บ้านก่อ ป.6 1
100 2038 เด็กหญิงธนัชพร ไวสติ บ้านก่อ ป.6 1
101 2040 เด็กหญิงพัชรพร ใจยัง บ้านก่อ ป.6 1
102 2098 เด็กหญิงญนันทนิยา มลิวรรณ์ บ้านก่อ ป.6 1
103 2037 เด็กหญิงณัฐมา ศรีสุวรรณ บ้านก่อ ป.6 1
104 2039 เด็กหญิงปวีณ์สุดา วางเชิง บ้านก่อ ป.6 1
105 2042 เด็กหญิงอภิญญา แก้วศรีโวย บ้านก่อ ป.6 1
106 2041 เด็กหญิงภูริชญา ผลสุด บ้านก่อ ป.6 1
107 2036 เด็กหญิงกฤตพร บุญสูง บ้านก่อ ป.6 1
นายสิงห์แก้ว  วงศ์เทพ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวพิชญาภรณ์  คนโต
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางศิริขวัญ  วงศ์วิทย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายเศวตฉัตร  ศักดิ์ดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายผดุงศิลป์  สิริศิลป์มิ่งขวัญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวญาณภัทร  สมจิตร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกมลชนก  จันทร์วงค์นันท์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวรุจิรา  สุริยา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางยุพราศรี  ใจคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสุภาพร  มีธรรม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์  ทิมัน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวปภาวรินทร์  ดีงาม
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางศิรินภา  วงศ์เทพ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ