Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านป่าแขม
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030063
PERCODE 6 หลัก 500195
กระทรวง 10 หลัก 1052500195
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านป่าแขม
ชื่อ (อังกฤษ) Banpakham School
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านบ้านป่าแขม
ตำบล วังซ้าย
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54260176
อีเมล์แอดเดรส pkschool52@gmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

74 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

13 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

10 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

12 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

15 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

8 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

16 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 4 8 1
อนุบาล 3 11 4 15 1
รวมระดับอนุบาล 15 8 23 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 7 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 9 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 6 16 0
รวมระดับประถมศึกษา 36 38 74 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 51 46 97 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1609 เด็กชายตุลภัทร รู้เพียร บ้านป่าแขม อ.2 1
2 1607 เด็กชายกฤษตินันท์ สุวรรณวงค์ บ้านป่าแขม อ.2 1
3 1608 เด็กชายณภัทร ปันทิ บ้านป่าแขม อ.2 1
4 1610 เด็กชายเทพวัชร์ วรรณา บ้านป่าแขม อ.2 1
5 1611 เด็กหญิงโชติกา คำจันทร์ต๊ะ บ้านป่าแขม อ.2 1
6 1612 เด็กหญิงพิชชาภา กาศรี บ้านป่าแขม อ.2 1
7 1613 เด็กหญิงวราภรณ์ ม่วงขวัญ บ้านป่าแขม อ.2 1
8 1615 เด็กหญิงสโรชา ยาสมุทร บ้านป่าแขม อ.2 1
9 1600 เด็กชายอติวิชญ์ วางโต บ้านป่าแขม อ.3 1
10 1598 เด็กชายภัทรพล ชูแผ้ว บ้านป่าแขม อ.3 1
11 1595 เด็กชายปริญญา กาศักดิ์ บ้านป่าแขม อ.3 1
12 1614 เด็กชายชวัลวิทย์ เบ้าทองหล่อ บ้านป่าแขม อ.3 1
13 1597 เด็กชายภัทรดนัย แก้ววงค์ บ้านป่าแขม อ.3 1
14 1593 เด็กชายชัยชนะ ลืมหลง บ้านป่าแขม อ.3 1
15 1599 เด็กชายสิรวิชญ์ สมผิว บ้านป่าแขม อ.3 1
16 1594 เด็กชายธีรภัทร เสียงดัง บ้านป่าแขม อ.3 1
17 1596 เด็กชายพรเทวา สิทธิบุญยืน บ้านป่าแขม อ.3 1
18 1601 เด็กชายอธิวัฒน์ วงษา บ้านป่าแขม อ.3 1
19 1592 เด็กชายกรวิชญ์ เตจา บ้านป่าแขม อ.3 1
20 1602 เด็กหญิงณัฐชนก เสียงกว้าง บ้านป่าแขม อ.3 1
21 1603 เด็กหญิงทรรศิกา พันวิชัย บ้านป่าแขม อ.3 1
22 1605 เด็กหญิงสุภาวิณี วังคีรี บ้านป่าแขม อ.3 1
23 1604 เด็กหญิงพิมพ์นิภา สารขาว บ้านป่าแขม อ.3 1
24 1569 เด็กชายนิติกร อวดเหลี้ยม บ้านป่าแขม ป.1 1
25 1571 เด็กชายพิทยุตม์ สันจันตา บ้านป่าแขม ป.1 1
26 1572 เด็กชายพีรพัฒน์ อุ่นอก บ้านป่าแขม ป.1 1
27 1568 เด็กชายณัฐกิตต์ ประทุม บ้านป่าแขม ป.1 1
28 1570 เด็กชายพัชรพล พันแพง บ้านป่าแขม ป.1 1
29 1577 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ขัติปัญญา บ้านป่าแขม ป.1 1
30 1574 เด็กหญิงธยานีย์ แก้วอาราม บ้านป่าแขม ป.1 1
31 1573 เด็กหญิงธนพร กันทา บ้านป่าแขม ป.1 1
32 1579 เด็กหญิงวิลาวัณย์ หมั่นเพียร บ้านป่าแขม ป.1 1
33 1578 เด็กหญิงเมธาวี ชัยนุวงค์ บ้านป่าแขม ป.1 1
34 1575 เด็กหญิงปวีณา วงค์สะทำ บ้านป่าแขม ป.1 1
35 1576 เด็กหญิงปิยธิดา สมวถา บ้านป่าแขม ป.1 1
36 1580 เด็กหญิงสุชาดา สันออน บ้านป่าแขม ป.1 1
37 1548 เด็กชายธนัชชัย ใจ๋กว้าง บ้านป่าแขม ป.2 1
38 1550 เด็กชายภูวดล พันเรือนดี บ้านป่าแขม ป.2 1
39 1547 เด็กชายธนวัฒน์ แก้วอาราม บ้านป่าแขม ป.2 1
40 1554 เด็กหญิงปิยธิดา อุ่นอก บ้านป่าแขม ป.2 1
41 1555 เด็กหญิงอริยา สุวรรณสุข บ้านป่าแขม ป.2 1
42 1551 เด็กหญิงกฤตติกา วงเวียน บ้านป่าแขม ป.2 1
43 1556 เด็กหญิงอารดา ชาชำนาญ บ้านป่าแขม ป.2 1
44 1606 เด็กหญิงศิรินยา มาเสริฐ บ้านป่าแขม ป.2 1
45 1553 เด็กหญิงจุฑามาศ สารภักดิ์ บ้านป่าแขม ป.2 1
46 1552 เด็กหญิงกฤตติพา วงเวียน บ้านป่าแขม ป.2 1
47 1539 เด็กชายกิตติพงษ์ วงค์ษา บ้านป่าแขม ป.3 1
48 1529 เด็กชายรัชชานนท์ เพียงใจคำ บ้านป่าแขม ป.3 1
49 1528 เด็กชายนราวิชญ์ ปัญญาวง บ้านป่าแขม ป.3 1
50 1530 เด็กชายรุ่งตะวัน วงค์อุ่นใจ บ้านป่าแขม ป.3 1
51 1525 เด็กชายกิตติศักดิ์ สันแก้ว บ้านป่าแขม ป.3 1
52 1527 เด็กชายธนภัทร กุมภัณฑ์ บ้านป่าแขม ป.3 1
53 1545 เด็กชายพีรพัฒน์ สารภักดิ์ บ้านป่าแขม ป.3 1
54 1526 เด็กชายจอมราชัญน์ พันติยา บ้านป่าแขม ป.3 1
55 1535 เด็กหญิงพรฟ้า กาศรี บ้านป่าแขม ป.3 1
56 1532 เด็กหญิงกวินท์รฉัตร กองหมี บ้านป่าแขม ป.3 1
57 1534 เด็กหญิงฉัตรสุดา หมั่นงาน บ้านป่าแขม ป.3 1
58 1537 เด็กหญิงสุพิชญา ขวัญนาง บ้านป่าแขม ป.3 1
59 1510 เด็กชายพิชญาภัค พันตามน บ้านป่าแขม ป.4 1
60 1509 เด็กชายธนวัฒน์ คำมี บ้านป่าแขม ป.4 1
61 1512 เด็กชายสิรวิชญ์ เสียงกว้าง บ้านป่าแขม ป.4 1
62 1511 เด็กชายภากร ขลิบเงิน บ้านป่าแขม ป.4 1
63 1557 เด็กชายเกรียงศักดิ์ ตามแผ่น บ้านป่าแขม ป.4 1
64 1504 เด็กชายเมธี สุขประเสริฐ บ้านป่าแขม ป.4 1
65 1519 เด็กหญิงรวินันท์ พันแพง บ้านป่าแขม ป.4 1
66 1513 เด็กหญิงกวินตรา พงค์อ้าย บ้านป่าแขม ป.4 1
67 1520 เด็กหญิงอัจจิมา โนน้อย บ้านป่าแขม ป.4 1
68 1515 เด็กหญิงขวัญชนก พูลดำริห์ บ้านป่าแขม ป.4 1
69 1558 เด็กหญิงณัฏธิดา ลาภโต บ้านป่าแขม ป.4 1
70 1516 เด็กหญิงจินตนา พันปุกปิก บ้านป่าแขม ป.4 1
71 1517 เด็กหญิงธิชานันท์ กันทา บ้านป่าแขม ป.4 1
72 1514 เด็กหญิงกัญญากานต์ สายธิ บ้านป่าแขม ป.4 1
73 1518 เด็กหญิงพรพนิต พันตามล บ้านป่าแขม ป.4 1
74 1502 เด็กชายณัฐกิตต์ เจ้ามีศิล บ้านป่าแขม ป.5 1
75 1538 เด็กชายอชิตพล ใจเอื้อ บ้านป่าแขม ป.5 1
76 1522 เด็กชายกฤษณะ เบิกบาน บ้านป่าแขม ป.5 1
77 1542 เด็กชายรวิภาส ยาสมุทร บ้านป่าแขม ป.5 1
78 1507 เด็กหญิงฐิติกานต์ พันตาคม บ้านป่าแขม ป.5 1
79 1508 เด็กหญิงทิพวัลย์ มาจู บ้านป่าแขม ป.5 1
80 1506 เด็กหญิงชนาภา พันมะโน บ้านป่าแขม ป.5 1
81 1523 เด็กหญิงพิมพ์ชนก สารขาว บ้านป่าแขม ป.5 1
82 1496 เด็กชายพัชรพล กาศรี บ้านป่าแขม ป.6 1
83 1494 เด็กชายธีราทร พึ่งบ้าน บ้านป่าแขม ป.6 1
84 1493 เด็กชายณัฐภัทร วงเวียน บ้านป่าแขม ป.6 1
85 1582 เด็กชายภูวนาถ คิดอ่าน บ้านป่าแขม ป.6 1
86 1491 เด็กชายกิตติพศ วงเวียน บ้านป่าแขม ป.6 1
87 1581 เด็กชายไกรวิชญ์ ดิษฐเนตร บ้านป่าแขม ป.6 1
88 1562 เด็กชายศุภกร พันเรือนดี บ้านป่าแขม ป.6 1
89 1495 เด็กชายพชร ดวงเพียลา บ้านป่าแขม ป.6 1
90 1567 เด็กชายอนุชา ใจวงค์ บ้านป่าแขม ป.6 1
91 1497 เด็กชายเพชรานันท์ ทานัน บ้านป่าแขม ป.6 1
92 1563 เด็กหญิงฐิติกานต์ พันตามนต์ บ้านป่าแขม ป.6 1
93 1498 เด็กหญิงณัฐวรรณ พันวิชัย บ้านป่าแขม ป.6 1
94 1583 เด็กหญิงณธิดา กาศรี บ้านป่าแขม ป.6 1
95 1500 เด็กหญิงอมลณัฐ พันตาคม บ้านป่าแขม ป.6 1
96 1499 เด็กหญิงวรดา เป็นทาน บ้านป่าแขม ป.6 1
97 1584 เด็กหญิงยุพาภรณ์ จันทร์ไขโคตร บ้านป่าแขม ป.6 1
นางสาวสนธยา  จารุทรรศน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งอรุณ  เบาใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวเพียงผกา  ต่างใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางปรานอม  เชื้อสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางนงลักษณ์  คำมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวมลชนก  วัฒนเจริญกูร
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางชาลินี  เบ้าทองหล่อ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางศิราพร  คำเหล็ก
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายวินัย  อวดเหลี้ยม
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุวรรณี  สีสุวรรณ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวมยุรี  รัญจวน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน