Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านแม่สุขใน
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030062
PERCODE 6 หลัก 500194
กระทรวง 10 หลัก 1052500194
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านแม่สุขใน
ชื่อ (อังกฤษ) BANMAESOOKNAI
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบ้านแม่สุขใน
ตำบล วังซ้าย
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 24248479
อีเมล์แอดเดรส Banmaesooknai@gmail.com
เว็บไซต์ -

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

31 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

6 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

6 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 5 5 10 1
อนุบาล 3 3 2 5 1
รวมระดับอนุบาล 8 7 15 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 1 6 0
รวมระดับประถมศึกษา 21 10 31 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 29 17 46 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 839 เด็กชายกรศิริ จักราบาตร บ้านแม่สุขใน อ.2 1
2 840 เด็กชายศุภกร มุ่งมา บ้านแม่สุขใน อ.2 1
3 838 เด็กชายภูบดินทร์ พรมใจ บ้านแม่สุขใน อ.2 1
4 841 เด็กชายวรากร ขันติโก บ้านแม่สุขใน อ.2 1
5 837 เด็กชายชนาธิป อุเส็น บ้านแม่สุขใน อ.2 1
6 845 เด็กหญิงณัฐณิชา หมั่นดี บ้านแม่สุขใน อ.2 1
7 846 เด็กหญิงนันทภัค ศรีโพธา บ้านแม่สุขใน อ.2 1
8 844 เด็กหญิงภูริตา สุริยะมาตร์ บ้านแม่สุขใน อ.2 1
9 843 เด็กหญิงภาพิมล ต๊ะสม บ้านแม่สุขใน อ.2 1
10 842 เด็กหญิงคีสามัส สุทธิการ บ้านแม่สุขใน อ.2 1
11 833 เด็กชายวรินโย ตัวงาม บ้านแม่สุขใน อ.3 1
12 831 เด็กชายพีรวิชญ์ ปัญญา บ้านแม่สุขใน อ.3 1
13 832 เด็กชายภูผา คิดอ่าน บ้านแม่สุขใน อ.3 1
14 834 เด็กหญิงปุณณมา สละเพ็ชร บ้านแม่สุขใน อ.3 1
15 835 เด็กหญิงอชิรญาณ์ ใจมา บ้านแม่สุขใน อ.3 1
16 827 เด็กชายประพนวิทย์ หมั่นดี บ้านแม่สุขใน ป.1 1
17 826 เด็กชายธีรดนย์ พราหมชม บ้านแม่สุขใน ป.1 1
18 829 เด็กหญิงนิตยา จิตเร็ว บ้านแม่สุขใน ป.1 1
19 828 เด็กหญิงธนพร ธิจิตตัง บ้านแม่สุขใน ป.1 1
20 822 เด็กชายกันตพัฒน์ หมั้นขัน บ้านแม่สุขใน ป.2 1
21 820 เด็กชายพงศพัศ ใจดี บ้านแม่สุขใน ป.2 1
22 823 เด็กหญิงนันท์นภัส ขัติปัญญา บ้านแม่สุขใน ป.2 1
23 812 เด็กชายฐิติภัทร หมั่นดี บ้านแม่สุขใน ป.3 1
24 814 เด็กชายสุทธวิทญ์ คนเที่ยง บ้านแม่สุขใน ป.3 1
25 825 เด็กชายธนกฤต โกษาวัง บ้านแม่สุขใน ป.3 1
26 813 เด็กชายมนต์สิทธิ์ มือดี บ้านแม่สุขใน ป.3 1
27 817 เด็กหญิงปวิตรา อุ่นอก บ้านแม่สุขใน ป.3 1
28 815 เด็กหญิงชนันธร เสือแพร บ้านแม่สุขใน ป.3 1
29 803 เด็กชายกรินทร์ พันสุวรรณ บ้านแม่สุขใน ป.4 1
30 806 เด็กชายกวินภพ ครองสมบัติ บ้านแม่สุขใน ป.4 1
31 802 เด็กชายศุกลวัติ อวดผิว บ้านแม่สุขใน ป.4 1
32 805 เด็กชายจิรพัฒน์ อินทร์เสาร์ บ้านแม่สุขใน ป.4 1
33 804 เด็กชายกชกร ปันดี บ้านแม่สุขใน ป.4 1
34 807 เด็กชายพุฒิพงศ์ จริยา บ้านแม่สุขใน ป.4 1
35 808 เด็กหญิงญาณิศา ขัดปัญญา บ้านแม่สุขใน ป.4 1
36 809 เด็กหญิงศิรประภา ลาภใหญ่ บ้านแม่สุขใน ป.4 1
37 810 เด็กหญิงนลินนิภา แก้วก้อน บ้านแม่สุขใน ป.4 1
38 796 เด็กชายภูวฤทธิ์ มือดี บ้านแม่สุขใน ป.5 1
39 797 เด็กชายสุภกิต คนเที่ยง บ้านแม่สุขใน ป.5 1
40 799 เด็กหญิงเทวิกา ญาณรักขิต บ้านแม่สุขใน ป.5 1
41 788 เด็กชายสิริชัย เงือกน้อย บ้านแม่สุขใน ป.6 1
42 792 เด็กชายวราเมธ ใจหวัน บ้านแม่สุขใน ป.6 1
43 793 เด็กชายจิรายุ ใจมา บ้านแม่สุขใน ป.6 1
44 787 เด็กชายกิตตินันท์ พันเรือนดี บ้านแม่สุขใน ป.6 1
45 789 เด็กชายธนกร ขัติปัญญา บ้านแม่สุขใน ป.6 1
46 795 เด็กหญิงมนัสนันท์ กาศรี บ้านแม่สุขใน ป.6 1
นางสาวนริศรา  เบรัตนกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางนฤนาฎ  เสียงกว้าง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางนิดาพร  สิทธิชุม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายสุรชัย  สิทธิชุม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายพุฒิพงศ์  วงศบุญมา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง