Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030055
PERCODE 6 หลัก 500216
กระทรวง 10 หลัก 1052500216
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ร่องเคาะวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Rongkhowittaya
หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านบ้านร่องเคาะ
ตำบล ร่องเคาะ
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54834099
อีเมล์แอดเดรส rongkhowittaya360@gmail.com
เว็บไซต์ rongkhowittaya.com

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

48 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

17 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

65 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

18 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

22 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

25 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 3 0 3 1
อนุบาล 3 5 1 6 1
รวมระดับอนุบาล 8 1 9 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 0 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 7 17 0
รวมระดับประถมศึกษา 31 17 48 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 10 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 13 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 14 25 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 28 37 65 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 67 55 122 10
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 4414 เด็กชายนิติรัฐ ชุ่มใจ ร่องเคาะวิทยา อ.2 1
2 4413 เด็กชายชัชวาลย์ ดุจดีแก้ว ร่องเคาะวิทยา อ.2 1
3 4415 เด็กชายสิทธิศักดิ์ กิตราช ร่องเคาะวิทยา อ.2 1
4 4384 เด็กชายพันนารายณ์ฺ เทวอักษร ร่องเคาะวิทยา อ.3 1
5 4387 เด็กชายภูวดล ม่วงกลาง ร่องเคาะวิทยา อ.3 1
6 4385 เด็กชายณัฐพล มีกลิ่น ร่องเคาะวิทยา อ.3 1
7 4386 เด็กชายวรัญญู ศิริธนะ ร่องเคาะวิทยา อ.3 1
8 4404 เด็กชายธนโชติ ลุ้งกี่ ร่องเคาะวิทยา อ.3 1
9 4388 เด็กหญิงนภรัตนร์ โตนะโพธิ์ ร่องเคาะวิทยา อ.3 1
10 4371 เด็กชายรัชพล ทาระสา ร่องเคาะวิทยา ป.1 1
11 4399 เด็กชายณัชพล วิริยาคุณานนท์ ร่องเคาะวิทยา ป.1 1
12 4406 เด็กชายถิรวิทย์ อาจใจ ร่องเคาะวิทยา ป.1 1
13 4370 เด็กชายพลพล ยะคำ ร่องเคาะวิทยา ป.1 1
14 4407 เด็กชายกิตติศักดิ์ หลานวงค์ ร่องเคาะวิทยา ป.2 1
15 4389 เด็กชายศุภกฤต แสนสีดา ร่องเคาะวิทยา ป.2 1
16 4193 เด็กชายธนาคม อุตถา ร่องเคาะวิทยา ป.2 1
17 4408 เด็กหญิงชวรรณลักษณ์ หลานวงค์ ร่องเคาะวิทยา ป.2 1
18 4409 เด็กชายภัทรดนัย อวดเขต ร่องเคาะวิทยา ป.3 1
19 4422 เด็กชายพัสกร นันตาพรม ร่องเคาะวิทยา ป.3 1
20 4333 เด็กชายภูมิผไทย โตแรง ร่องเคาะวิทยา ป.3 1
21 4334 เด็กชายเขมนันท์ จำปา ร่องเคาะวิทยา ป.3 1
22 4423 เด็กชายอาทินันท์ แสงโชติ ร่องเคาะวิทยา ป.3 1
23 4374 เด็กชายธีรภัทร วงษ์จินดา ร่องเคาะวิทยา ป.3 1
24 4335 เด็กหญิงเขมิสรา คงธนดวงพร ร่องเคาะวิทยา ป.3 1
25 4400 เด็กหญิงศิรินทร์ตรา วิริยาคุณานนท์ ร่องเคาะวิทยา ป.3 1
26 4375 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ อย่าจา ร่องเคาะวิทยา ป.3 1
27 4316 เด็กชายพัชรพงษ์ หลานวงค์ ร่องเคาะวิทยา ป.4 1
28 4320 เด็กชายฉัตรมงคล ซองเงิน ร่องเคาะวิทยา ป.4 1
29 4315 เด็กชายกิตติชัย จุมพูเรือน ร่องเคาะวิทยา ป.4 1
30 4352 เด็กชายกาจน์ ยาวะโนภาส ร่องเคาะวิทยา ป.4 1
31 4318 เด็กหญิงรุจิดา ดวงแก้ว ร่องเคาะวิทยา ป.4 1
32 4410 เด็กหญิงชลธิชา หลานวงค์ ร่องเคาะวิทยา ป.4 1
33 4314 เด็กหญิงชะยุดา รักสงบ ร่องเคาะวิทยา ป.4 1
34 4317 เด็กหญิงณัฐนิชา ท่าดี ร่องเคาะวิทยา ป.4 1
35 4424 เด็กหญิงนงนภัส เมล์ทาง ร่องเคาะวิทยา ป.4 1
36 4243 เด็กชายบวรวิชญ์ มูลศิริ ร่องเคาะวิทยา ป.5 1
37 4401 เด็กชายพลาวุธ มาเทพ ร่องเคาะวิทยา ป.5 1
38 4194 เด็กชายสุเมธ ปินใจกุล ร่องเคาะวิทยา ป.5 1
39 4237 เด็กชายธนบดินธร์ สัญญา ร่องเคาะวิทยา ป.5 1
40 4357 เด็กหญิงสิรภัทร ยาวะโนภาส ร่องเคาะวิทยา ป.5 1
41 4192 เด็กชายศุภกิตติ์ คามทิตย์ ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
42 4183 เด็กชายอัศวิน ท่าคล่อง ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
43 4186 เด็กชายอิทธิพล ปองดอง ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
44 4191 เด็กชายกวิน เย็นเพ็ชร ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
45 4188 เด็กชายธนกฤต คงธนดวงพร ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
46 4195 เด็กชายสรชัช วางโต ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
47 4185 เด็กชายเจริญชนม์ อังกูลเดช ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
48 4353 เด็กชายภูมิพัฒน์ ม่วงกลาง ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
49 4184 เด็กชายธนพล ยะคำ ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
50 4187 เด็กชายวชิรวิทย์ เป็งโต ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
51 4200 เด็กหญิงนภิสา คำอุดม ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
52 4199 เด็กหญิงณัฐพร ทองเนียม ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
53 4203 เด็กหญิงญาณวิภา กลิ่นอบ ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
54 4202 เด็กหญิงศรัญญา วิเศษปัดสา ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
55 4367 เด็กหญิงศรัญญา ห้วยลึก ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
56 4402 เด็กหญิงรพีพร สายเครือมอย ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
57 4196 เด็กหญิงพัชรพร เอื้อเฟื้อ ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
58 4154 เด็กชายชนัญญู จันทรมณี ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
59 4161 เด็กชายพงศธร ขำหริ่ง ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
60 4153 เด็กชายชนกร คงธนพงศ์เดชา ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
61 4416 เด็กชายณัฐพงษ์ ก่องแก้ว ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
62 4160 เด็กชายจิตรทวัส ใน๋ตะ ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
63 4418 เด็กชายพัชรพล ชัยมุล ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
64 4417 เด็กชายธนเนศ คงธนผล ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
65 4155 เด็กชายณัฐชนน ทองเนียม ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
66 4166 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีกลิ่น ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
67 4165 เด็กหญิงปัฐมาวดี ใจมั่น ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
68 4421 เด็กหญิงวันนา ตาสัง ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
69 4170 เด็กหญิงปภาดา น้อยคูณ ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
70 4420 เด็กหญิงปนัสยา ด้วงทรง ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
71 4219 เด็กหญิงธันยพร ปองดอง ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
72 4167 เด็กหญิงพิชญานัน จอมบุญ ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
73 4270 เด็กหญิงศศิพิมพ์ ผ่องศรี ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
74 4325 เด็กหญิงณัฎฐา ก๋องเจริญ ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
75 4419 เด็กหญิงกาญจนา พรคณิตนนท์ ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
76 4095 เด็กชายภานุพงษ์ ใจกันทา ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
77 4094 เด็กชายพชร เอื้อเฟื้อ ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
78 4390 เด็กชายธิติ บุญปั๋น ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
79 4096 เด็กชายอดิศักดิ์ สารขัด ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
80 4092 เด็กชายธีรภัทร พรมสาร ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
81 4326 เด็กชายจารุภัทร ก๋องเจริญ ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
82 4097 เด็กชายอนุพงษ์ ประพัสรางค์ ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
83 4391 เด็กชายสุริยา มุงเมือง ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
84 4425 เด็กชายภูวดล ลุ้งกี่ ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
85 4103 เด็กหญิงปิยภา มณีรัตนาเจริญกุล ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
86 4108 เด็กหญิงรัตนาวดี ศรีสะอาด ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
87 4398 เด็กหญิงเอ่ยมุง พัดแดง ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
88 4392 เด็กหญิงกุลภรณ์ ตาวงศ์ ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
89 4397 เด็กหญิงสวรส ตะยะแซด ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
90 4395 เด็กหญิงยโสธรา ขัดจา ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
91 4100 เด็กหญิงณิชกานต์ เนื้ออุ่น ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
92 4102 เด็กหญิงปวีณา เตจ๊ะ ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
93 4107 เด็กหญิงพรไพลิน แว่นแก้ว ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
94 4220 เด็กหญิงอังคณา ศิริปรีชารักษ์ ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
95 4106 เด็กหญิงนิภาภรณ์ งามพิง ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
96 4099 เด็กหญิงชุติกาญน์ ปองดอง ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
97 4393 เด็กหญิงนาทิพย์ ตาตัน ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
98 4068 เด็กชายภัทรดนัย ยะมงคล ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
99 4063 เด็กชายกรวิชญ์ ดีช่วย ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
100 4076 เด็กชายอนุพงษ์ ใจกันทา ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
101 4175 เด็กชายธีรวุฒิ คงธนพาณี ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
102 4376 เด็กชายณัฐภูมิ ขันธิมา ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
103 4176 เด็กชายธนกฤต แซ่พ่าน ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
104 4078 เด็กชายกัลป์ชนะ ณัฎฐากร ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
105 4075 เด็กชายปุรินทร์ มะโนรมย์ ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
106 4083 เด็กชายธนาวุฒ แรงจริง ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
107 4077 เด็กชายบุรัสกร พระสว่าง ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
108 4332 เด็กชายชินาธร สารขัด ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
109 4380 เด็กหญิงชนากานต์ ตาติ๊บ ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
110 4066 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ พรมบ้านสังข์ ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
111 4377 เด็กหญิงวรัญญา ตาแก้ว ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
112 4080 เด็กหญิงวริษศา วงค์บุญตัน ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
113 4070 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พยำ ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
114 4378 เด็กหญิงจินต์จุฑา ตาแสง ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
115 4382 เด็กหญิงวารุณี แซ่จ๋าว ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
116 4071 เด็กหญิงกรวรรณ สายอุด ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
117 4084 เด็กหญิงลดามณี ขันคำ ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
118 4379 นางสาวอมรรัตน์ ตาแสง ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
119 4067 เด็กหญิงน้ำปั่น วงศ์ษา ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
120 4381 เด็กหญิงปภาดา ตาเงิน ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
121 4064 เด็กหญิงกัลญาวรรณ สวยสด ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
122 4383 เด็กหญิงอรพรรณ โดมไพรวัลย์ ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
นายชาติชาย  สมศักดิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายณรงค์ฤทธิ์  หลักมั่น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวฉัตรฤดี  พัยชะอุน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกรรณิการ์  ธิคม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวณัฐชาพิมญชุ์  เสียงกว้าง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายปรัชญา  นภีตะภัฎ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวัฒน์  ยิ้มสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัชนีกร  สมศักดิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา  เขื่อนเพ็ชร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวพัชรี  ทีเก่ง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิมพร  สารขาว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางแสงจันทร์  เสืออุดม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางบงกช  สุดใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรนุช  สิงห์หล้า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายยุทธ  มัชชะ
ตำแหน่ง ช่างปูนชั้น 2
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายเชิดชัย  ปันดี
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนงคราญ  เมล์ทาง
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวอาศิรา  คนมาก
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายสุรเสกข์  การเพียร
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายณัฐเดช  กิ่งก้ำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัชรินทร์  ทีเก่ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล