Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านวังใหม่
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030050
PERCODE 6 หลัก 500224
กระทรวง 10 หลัก 1052500224
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านวังใหม่
ชื่อ (อังกฤษ) Banwangmai
หมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านวังใหม่
ตำบล ร่องเคาะ
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -
อีเมล์แอดเดรส 1052500224@pracharath.ac.th
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

77 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

14 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

18 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

15 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

14 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

9 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 5 5 1
อนุบาล 3 3 7 10 1
รวมระดับอนุบาล 3 12 15 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 10 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 4 9 0
รวมระดับประถมศึกษา 37 40 77 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 40 52 92 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1083 เด็กหญิงเจิมขวัญ แซ่ย่าง บ้านวังใหม่ อ.2 1
2 1084 เด็กหญิงแพรวา โสดา บ้านวังใหม่ อ.2 1
3 1087 เด็กหญิงเอ้ย ตาแก้ว บ้านวังใหม่ อ.2 1
4 1086 เด็กหญิงอังศุมาลิน เปิงขุนทด บ้านวังใหม่ อ.2 1
5 1085 เด็กหญิงรัชกร มุงเมือง บ้านวังใหม่ อ.2 1
6 1069 เด็กชายคณาสิน ตาจันทร์ บ้านวังใหม่ อ.3 1
7 1071 เด็กชายปิยโชค ตาตัน บ้านวังใหม่ อ.3 1
8 1070 เด็กชายณภัทร แซ่จ๋าว บ้านวังใหม่ อ.3 1
9 1075 เด็กหญิงนภาลัย โวยยือ บ้านวังใหม่ อ.3 1
10 1090 เด็กหญิงสุธีกานต์ สุทาศรี บ้านวังใหม่ อ.3 1
11 1078 เด็กหญิงสุจินธาร คงธนพิรุฬห์ บ้านวังใหม่ อ.3 1
12 1073 เด็กหญิงจันทารกานต์ แซ่ลี บ้านวังใหม่ อ.3 1
13 1077 เด็กหญิงวิภาวรรณ แซ่จ๋าว บ้านวังใหม่ อ.3 1
14 1076 เด็กหญิงนันทิยา แซ่ล่อ บ้านวังใหม่ อ.3 1
15 1074 เด็กหญิงณิชา จะวอ บ้านวังใหม่ อ.3 1
16 1061 เด็กชายสิทธิชัย รัตนวิจิตรสกุล บ้านวังใหม่ ป.1 1
17 1060 เด็กชายปีติภัทร อุ่นอก บ้านวังใหม่ ป.1 1
18 1088 เด็กชายธนากร คงธนปัญญาวุฒิ บ้านวังใหม่ ป.1 1
19 1059 เด็กชายธนะภู แซ่หยี บ้านวังใหม่ ป.1 1
20 1064 เด็กหญิงนพรัตน์ ภูแข่งหมอก บ้านวังใหม่ ป.1 1
21 1062 เด็กหญิงจิตติพัฒน์ ณัฎฐ์ถาวรีย์ บ้านวังใหม่ ป.1 1
22 1065 เด็กหญิงฮานา หาคุ้มคลัง บ้านวังใหม่ ป.1 1
23 1049 เด็กชายสุทธินัย เลายี่ปา บ้านวังใหม่ ป.2 1
24 1047 เด็กชายวีรภัทร ลามา บ้านวังใหม่ ป.2 1
25 1044 เด็กชายภูณดล อินทรส บ้านวังใหม่ ป.2 1
26 1046 เด็กชายยศสรัล จันวัน บ้านวังใหม่ ป.2 1
27 1045 เด็กชายยุทธวีร์ ทุนคำ บ้านวังใหม่ ป.2 1
28 1042 เด็กชายทิวากร เสนาสุนทร บ้านวังใหม่ ป.2 1
29 1043 เด็กชายประภิณวิทย์ คงธนพงศกร บ้านวังใหม่ ป.2 1
30 1050 เด็กชายหนุ่มแก้ว ทองคำ บ้านวังใหม่ ป.2 1
31 1054 เด็กหญิงรักษ์ญาดา อัครวรกาญจน์ บ้านวังใหม่ ป.2 1
32 1053 เด็กหญิงมณิสรา แซ่จ๋าว บ้านวังใหม่ ป.2 1
33 1056 เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศรีมี่ บ้านวังใหม่ ป.2 1
34 1055 เด็กหญิงรจนา อัครวรกาญจน์ บ้านวังใหม่ ป.2 1
35 1080 เด็กหญิงอริสา มีคลองแบ่ง บ้านวังใหม่ ป.2 1
36 1052 เด็กหญิงกชพร สถาพรจริยา บ้านวังใหม่ ป.2 1
37 1020 เด็กชายพีรพงษ์ คงธนพิไล บ้านวังใหม่ ป.3 1
38 1066 เด็กชายภาณุ ตาติ๊บ บ้านวังใหม่ ป.3 1
39 1021 เด็กชายภคพล มาปันสาย บ้านวังใหม่ ป.3 1
40 1082 เด็กชายกฤษติฑัต นาลีภาค บ้านวังใหม่ ป.3 1
41 1015 เด็กชายทินภัทร ตาซาว บ้านวังใหม่ ป.3 1
42 1067 เด็กชายสายชล แซ่จ๋าว บ้านวังใหม่ ป.3 1
43 1017 เด็กชายธีระวุฒิ แซ่เติ๋น บ้านวังใหม่ ป.3 1
44 1022 เด็กชายภูตะวัน อินใส บ้านวังใหม่ ป.3 1
45 1019 เด็กชายปฐวี พัดแดง บ้านวังใหม่ ป.3 1
46 1030 เด็กหญิงพิชชาภา จินวัฒนวานิช บ้านวังใหม่ ป.3 1
47 1032 เด็กหญิงวิสรทรรศ คงธนเพียร บ้านวังใหม่ ป.3 1
48 1027 เด็กหญิงณัฐการ คงธนพิระบวร บ้านวังใหม่ ป.3 1
49 1026 เด็กหญิงเกวลิน คงธนพรหม บ้านวังใหม่ ป.3 1
50 1024 เด็กหญิงกัญญาพัชร ไผ่งาม บ้านวังใหม่ ป.3 1
51 1029 เด็กหญิงพิชชาพร จินวัฒนวานิช บ้านวังใหม่ ป.3 1
52 1089 เด็กหญิงสุธาสินี สุทาศรี บ้านวังใหม่ ป.3 1
53 1028 เด็กหญิงเปรมิกา คุณจอน บ้านวังใหม่ ป.3 1
54 1031 เด็กหญิงรสริน คงธนปัญญาวุฒิ บ้านวังใหม่ ป.3 1
55 988 เด็กชายธเนศ สถาพรจริยา บ้านวังใหม่ ป.4 1
56 987 เด็กชายชัยพล คงธนพิบูล บ้านวังใหม่ ป.4 1
57 989 เด็กชายปัญญา แซ่จ๋าว บ้านวังใหม่ ป.4 1
58 985 เด็กชายกอบชัย ตาติ๊บ บ้านวังใหม่ ป.4 1
59 1013 เด็กชายวันเฉลิม คงธนพิไล บ้านวังใหม่ ป.4 1
60 998 เด็กหญิงสุพัตรา แซ่หว้าง บ้านวังใหม่ ป.4 1
61 993 เด็กหญิงณัฐวดี ทุนคำ บ้านวังใหม่ ป.4 1
62 997 เด็กหญิงสุนันทา คำจันลา บ้านวังใหม่ ป.4 1
63 994 เด็กหญิงนภัสสร คุณจอน บ้านวังใหม่ ป.4 1
64 995 เด็กหญิงพัณณิดา ตะยะแซด บ้านวังใหม่ ป.4 1
65 992 เด็กหญิงณัฐมน ภูดินดาน บ้านวังใหม่ ป.4 1
66 1039 เด็กหญิงเนตรนภา ชมวงศ์ บ้านวังใหม่ ป.4 1
67 1058 เด็กหญิงณัฐวดี แซ่จ๋าว บ้านวังใหม่ ป.4 1
68 996 เด็กหญิงสรัลรัตน์ แซ่หยี บ้านวังใหม่ ป.4 1
69 999 เด็กหญิงแสงมณี ตาแสง บ้านวังใหม่ ป.4 1
70 968 เด็กชายกิตติพงศ์ ปิ่นทำ บ้านวังใหม่ ป.5 1
71 973 เด็กชายอโณทัย เลาหมู่ บ้านวังใหม่ ป.5 1
72 974 เด็กชายอภิวิชญ์ ตานาคา บ้านวังใหม่ ป.5 1
73 972 เด็กชายฤทธิ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรีชมพู บ้านวังใหม่ ป.5 1
74 971 เด็กชายธนวัฒน์ พรคณิตนนท์ บ้านวังใหม่ ป.5 1
75 1034 เด็กชายนล แป้ง บ้านวังใหม่ ป.5 1
76 977 เด็กหญิงพรรณวดี สถาพรจริยา บ้านวังใหม่ ป.5 1
77 980 เด็กหญิงวาสนา คงธนพิเศษ บ้านวังใหม่ ป.5 1
78 978 เด็กหญิงมะลิ ทองคำ บ้านวังใหม่ ป.5 1
79 976 เด็กหญิงจิราภรณ์ แซ่ลี บ้านวังใหม่ ป.5 1
80 1057 เด็กหญิงอรปรียา อัครวรกาญจน์ บ้านวังใหม่ ป.5 1
81 1079 เด็กหญิงพัสวี วงศ์ประภัสสร บ้านวังใหม่ ป.5 1
82 975 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่จ๋าว บ้านวังใหม่ ป.5 1
83 982 เด็กหญิงอลิษา อธินา บ้านวังใหม่ ป.5 1
84 1081 เด็กชายอนุรักษ์ แสงคำ บ้านวังใหม่ ป.6 1
85 957 เด็กชายอดิเทพ คงธนพงศกร บ้านวังใหม่ ป.6 1
86 954 เด็กชายเธียรวิชญ์ ตาซาว บ้านวังใหม่ ป.6 1
87 958 เด็กชายอนุพงษ์ ต้นสกุลภักดี บ้านวังใหม่ ป.6 1
88 956 เด็กชายสมพงษ์ คงธนปราถนา บ้านวังใหม่ ป.6 1
89 963 เด็กหญิงปานรวีณ์ พัฒนดำรงค์ฤทธิ์ บ้านวังใหม่ ป.6 1
90 965 เด็กหญิงยุวรินทร์ แซ่จ๋าว บ้านวังใหม่ ป.6 1
91 961 เด็กหญิงญาดา ตาแสง บ้านวังใหม่ ป.6 1
92 959 เด็กหญิงคำพิภาค ตาติ๊บ บ้านวังใหม่ ป.6 1
นายมานิตย์  อวดห้าว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวนิสานาฎ  ปันดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายชรินทร์  จัดคร่อง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางอมลรุจี  ใจดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวมณฑกานต์  ศรีอัญชลีกร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวพัชรินทร์  พุ่มจันทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวพิมพ์ผกา  ทะนันไชยก๋า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางเจนวรินญ์  มุงเมือง
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง