Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030048
PERCODE 6 หลัก 500206
กระทรวง 10 หลัก 1052500206
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านดอนแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ) BANDONKAEW
หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านบ้านดอนแก้ว
ตำบล ร่องเคาะ
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5483-3658
อีเมล์แอดเดรส bandonkaew_wn@hotmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

62 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

11 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

8 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

18 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

11 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 3 7 1
อนุบาล 3 7 3 10 1
รวมระดับอนุบาล 11 6 17 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 3 11 0
รวมระดับประถมศึกษา 36 26 62 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 47 32 79 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2308 เด็กชายพัชรากร แย้มดวง บ้านดอนแก้ว อ.2 1
2 2309 เด็กชายพิชาภพ ทรายมูลคำ บ้านดอนแก้ว อ.2 1
3 2310 เด็กชายอิศราณุวัฒน์ อินต๊ะใจ บ้านดอนแก้ว อ.2 1
4 2307 เด็กชายทยากร การเพียร บ้านดอนแก้ว อ.2 1
5 2312 เด็กหญิงพัณวิรา ไกรจันทร์ บ้านดอนแก้ว อ.2 1
6 2311 เด็กหญิงนฤมล นวนกัน บ้านดอนแก้ว อ.2 1
7 2313 เด็กหญิงภูริชญา รูปคม บ้านดอนแก้ว อ.2 1
8 2296 เด็กชายณัฐดนัย เชิงคร่อง บ้านดอนแก้ว อ.3 1
9 2301 เด็กชายอิทธิพล อวดห้าว บ้านดอนแก้ว อ.3 1
10 2298 เด็กชายภัทรกร สุขะพรรณ์ บ้านดอนแก้ว อ.3 1
11 2300 เด็กชายวรวิช คุณผล บ้านดอนแก้ว อ.3 1
12 2299 เด็กชายภูมิบดินทร์ จักรถ บ้านดอนแก้ว อ.3 1
13 2295 เด็กชายจิรวัฒน์ กระทาง บ้านดอนแก้ว อ.3 1
14 2297 เด็กชายณัฐธัญ มุ่งเมิน บ้านดอนแก้ว อ.3 1
15 2305 เด็กหญิงณรินทิพย์ อวดห้าว บ้านดอนแก้ว อ.3 1
16 2304 เด็กหญิงเบญญาภา อวดห้าว บ้านดอนแก้ว อ.3 1
17 2303 เด็กหญิงณัฐธิดา เข็ตขาม บ้านดอนแก้ว อ.3 1
18 2281 เด็กชายชยกฤต พรมบุตร บ้านดอนแก้ว ป.1 1
19 2280 เด็กชายจักรพรรดิ กล้าหาญ บ้านดอนแก้ว ป.1 1
20 2283 เด็กชายณัฐพัฒน์ จันตะมะ บ้านดอนแก้ว ป.1 1
21 2285 เด็กชายภูวดล จันทร์บูรณ์ บ้านดอนแก้ว ป.1 1
22 2284 เด็กชายธนกฤติ การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.1 1
23 2282 เด็กชายชินณวรรธน์ อ่องกาญ บ้านดอนแก้ว ป.1 1
24 2286 เด็กหญิงธนกานต์ การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.1 1
25 2289 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ไกรจันทร์ บ้านดอนแก้ว ป.1 1
26 2287 เด็กหญิงธนัชชา การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.1 1
27 2288 เด็กหญิงธนัญญา การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.1 1
28 2290 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา เสนาถี บ้านดอนแก้ว ป.1 1
29 2274 เด็กชายณัฐกิตติ์ พวงมาลา บ้านดอนแก้ว ป.2 1
30 2276 เด็กชายวิทวัส ทรายมูลคำ บ้านดอนแก้ว ป.2 1
31 2277 เด็กชายกิตติพัฒน์ น้ำจัด บ้านดอนแก้ว ป.2 1
32 2275 เด็กชายธนโชติ กระทุ่ม บ้านดอนแก้ว ป.2 1
33 2279 เด็กหญิงศิริญาพร นาวิรัตน์ บ้านดอนแก้ว ป.2 1
34 2267 เด็กชายจิรภัทร เขื่อนคำ บ้านดอนแก้ว ป.3 1
35 2268 เด็กชายนนทพัทธ์ การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.3 1
36 2291 เด็กชายชนะชัย เชิงเร็ว บ้านดอนแก้ว ป.3 1
37 2269 เด็กชายพัสกร อวดห้าว บ้านดอนแก้ว ป.3 1
38 2270 เด็กชายชยพล อวดห้าว บ้านดอนแก้ว ป.3 1
39 2306 เด็กชายวัชรพงศ์ ใจดี บ้านดอนแก้ว ป.3 1
40 2273 เด็กหญิงพลอยพรรณ กระทาง บ้านดอนแก้ว ป.3 1
41 2272 เด็กหญิงปรีชญา ขัดพูล บ้านดอนแก้ว ป.3 1
42 2271 เด็กหญิงจุฑามณี กระทาง บ้านดอนแก้ว ป.3 1
43 2257 เด็กชายกวินภพ ถือสัตย์ บ้านดอนแก้ว ป.4 1
44 2258 เด็กชายรัตน์เก้า คำมูล บ้านดอนแก้ว ป.4 1
45 2260 เด็กชายสถิตคุณ ไทยใหม่ บ้านดอนแก้ว ป.4 1
46 2265 เด็กหญิงสุภัสสรา ดีงาม บ้านดอนแก้ว ป.4 1
47 2261 เด็กหญิงกัลยรัตน์ อวดหาญ บ้านดอนแก้ว ป.4 1
48 2262 เด็กหญิงนิภาพร การดี บ้านดอนแก้ว ป.4 1
49 2264 เด็กหญิงสาริกา อวดห้าว บ้านดอนแก้ว ป.4 1
50 2263 เด็กหญิงภัควดี ภักดีล้น บ้านดอนแก้ว ป.4 1
51 2238 เด็กชายธนัท การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.5 1
52 2242 เด็กชายภูริปพัฒณ์ การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.5 1
53 2278 เด็กชายธนกฤต ระวังภัย บ้านดอนแก้ว ป.5 1
54 2243 เด็กชายวิชยุตม์ สมงอน บ้านดอนแก้ว ป.5 1
55 2239 เด็กชายนิติกร การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.5 1
56 2237 เด็กชายธนภัทร จำธรรม บ้านดอนแก้ว ป.5 1
57 2236 เด็กชายณัฐกิตติ์ รสหอม บ้านดอนแก้ว ป.5 1
58 2244 เด็กชายศศิพงศ์ ทาเกิด บ้านดอนแก้ว ป.5 1
59 2241 เด็กชายภัสษณุกรณ์ ธุระพล บ้านดอนแก้ว ป.5 1
60 2253 เด็กหญิงสุพิชญา จำธรรม บ้านดอนแก้ว ป.5 1
61 2251 เด็กหญิงภาณุสรณ์ ขอบุญช่วย บ้านดอนแก้ว ป.5 1
62 2245 เด็กหญิงกวิสรา ชัยคำ บ้านดอนแก้ว ป.5 1
63 2249 เด็กหญิงธันวาพร การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.5 1
64 2250 เด็กหญิงบุญญาพร สมงอน บ้านดอนแก้ว ป.5 1
65 2252 เด็กหญิงสาริศา ไชยตัน บ้านดอนแก้ว ป.5 1
66 2248 เด็กหญิงณัฐธิชา โนกุล บ้านดอนแก้ว ป.5 1
67 2256 เด็กหญิงโสภิดา อ่องกาญ บ้านดอนแก้ว ป.5 1
68 2247 เด็กหญิงชุติมดี มะทะโจทย์ บ้านดอนแก้ว ป.5 1
69 2293 เด็กชายปะกรณ์สอญ เปรียบสม บ้านดอนแก้ว ป.6 1
70 2227 เด็กชายพงศกร จันหอม บ้านดอนแก้ว ป.6 1
71 2228 เด็กชายพงศกานต์ สุริย์วงศ์ บ้านดอนแก้ว ป.6 1
72 2225 เด็กชายธนกฤต มุ่งเมิน บ้านดอนแก้ว ป.6 1
73 2224 เด็กชายธนกร สารคุณ บ้านดอนแก้ว ป.6 1
74 2226 เด็กชายนราวิชญ์ อินลวง บ้านดอนแก้ว ป.6 1
75 2223 เด็กชายกตัญญู จำยาม บ้านดอนแก้ว ป.6 1
76 2229 เด็กชายศุภวิชญ์ โชคภักดี บ้านดอนแก้ว ป.6 1
77 2231 เด็กหญิงณัฐธิดา ดำเพ็ชร บ้านดอนแก้ว ป.6 1
78 2230 เด็กหญิงณัฐณิชา มากูลต๊ะ บ้านดอนแก้ว ป.6 1
79 2233 เด็กหญิงณัฐณิชา แสนเปียง บ้านดอนแก้ว ป.6 1
นายแทน  จันตะมะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางนลินาสน์  กระทาง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสมาพร  จันทร์ทา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวคนึงนิตย์  วงค์ธิมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวอรทัย  นวธีร์ชัย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางวราภรณ์  จันตะมะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายอติกันต์  ปวงสายใจ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวพัชรีพร  การเพียร
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวธันย์ภมรรัตน์  การเพียร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง