Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030039
PERCODE 6 หลัก 500320
กระทรวง 10 หลัก 1052500320
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านใหม่เหล่ายาว
ชื่อ (อังกฤษ) Banmailaoyao
หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านบ้านใหม่เหล่ายาว
ตำบล วิเชตนคร
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54260231
อีเมล์แอดเดรส banmailaoyao@lpg3.go.th
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

10 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

1 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
รวมระดับอนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 1 1 0
รวมระดับประถมศึกษา 6 4 10 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 6 4 10 2
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1506 เด็กชายวิชญ์พล ทำไว้ บ้านใหม่เหล่ายาว ป.4 1
2 1508 เด็กหญิงกรรณิการ์ โนจากุล บ้านใหม่เหล่ายาว ป.4 1
3 1503 เด็กชายดนุสรณ์ ละออง บ้านใหม่เหล่ายาว ป.5 1
4 1496 เด็กชายจิรายุ ล่ำดี บ้านใหม่เหล่ายาว ป.5 1
5 1499 เด็กชายอภินันท์ บุญยืน บ้านใหม่เหล่ายาว ป.5 1
6 1498 เด็กชายนพคุณ เสริฐธิกุล บ้านใหม่เหล่ายาว ป.5 1
7 1497 เด็กชายพิฐธนะดล โยมงาม บ้านใหม่เหล่ายาว ป.5 1
8 1501 เด็กหญิงบุศรินทร์ นิตยวัน บ้านใหม่เหล่ายาว ป.5 1
9 1502 เด็กหญิงพัทธนันท์ จิตต่อ บ้านใหม่เหล่ายาว ป.5 1
10 1493 เด็กหญิงอภิวิชญา ฟังอารมณ์ บ้านใหม่เหล่ายาว ป.6 1
นายศราวุธ  เจมิวัง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก