Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านแม่เบิน
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030025
PERCODE 6 หลัก 500345
กระทรวง 10 หลัก 1052500345
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านแม่เบิน
ชื่อ (อังกฤษ) banmaeburn
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบ้านแม่เบิน
ตำบล เมืองมาย
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54380816
อีเมล์แอดเดรส -
เว็บไซต์ goo.gl/WmGG3L

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

5 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

1 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

2 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
รวมระดับอนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 1 2 0
รวมระดับประถมศึกษา 4 1 5 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 4 1 5 2
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 219 เด็กชายธนโรจน์ ดีมาก บ้านแม่เบิน ป.4 1
2 217 เด็กชายธีรเดช บุญยืน บ้านแม่เบิน ป.5 1
3 218 เด็กชายกิตติศักดิ์ ทาเหล็ก บ้านแม่เบิน ป.5 1
4 215 เด็กชายพงษ์ศิริ คำฟูบุตร บ้านแม่เบิน ป.6 1
5 216 เด็กหญิงณัฐพัชร์ เป็นกล บ้านแม่เบิน ป.6 1
นางสาวธัญญารัตน์  อินทรคุ้มวงศ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายปรีชา  บุญยืน
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 3
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวนภาพร  ดีมาก
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก