Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนไผ่งามวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030023
PERCODE 6 หลัก 500343
กระทรวง 10 หลัก 1052500343
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ไผ่งามวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) PHAINGAMWITTAYA
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านบ้านไผ่แพะ
ตำบล เมืองมาย
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -
อีเมล์แอดเดรส phaingamschool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.pwc.ac.th

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

96 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

20 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

11 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

17 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

14 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

17 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

17 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

71 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

23 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

22 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

26 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 8 6 14 1
อนุบาล 3 15 10 25 1
รวมระดับอนุบาล 23 16 39 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 12 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 6 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 8 17 0
รวมระดับประถมศึกษา 47 49 96 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 15 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 8 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 12 26 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 36 35 71 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 106 100 206 10
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2618 เด็กชายภควัต ศิริคาม ไผ่งามวิทยา อ.2 1
2 2617 เด็กชายศุภกฤต ทองปา ไผ่งามวิทยา อ.2 1
3 2619 เด็กชายชิษณุพงศ์ ชมภูยศ ไผ่งามวิทยา อ.2 1
4 2622 เด็กชายณัฐกานต์ งามสม ไผ่งามวิทยา อ.2 1
5 2620 เด็กชายวุฒิชัย แซ่ผ่าน ไผ่งามวิทยา อ.2 1
6 2621 เด็กชายธนภัทร ดวงตั้ง ไผ่งามวิทยา อ.2 1
7 2624 เด็กชายธณัชกรณ์ ทำสุข ไผ่งามวิทยา อ.2 1
8 2623 เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์เกษ ไผ่งามวิทยา อ.2 1
9 2625 เด็กหญิงณัฐชวรินทร์ ทำสุข ไผ่งามวิทยา อ.2 1
10 2628 เด็กหญิงฐิรญา ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา อ.2 1
11 2626 เด็กหญิงสุจิรา นวลสาย ไผ่งามวิทยา อ.2 1
12 2629 เด็กหญิงธาราทิพย์ อ่อนหวาน ไผ่งามวิทยา อ.2 1
13 2627 เด็กหญิงปดิวรัดดา ขุนงอน ไผ่งามวิทยา อ.2 1
14 2639 เด็กหญิงออมสิน ทำสุข ไผ่งามวิทยา อ.2 1
15 2586 เด็กชายธนวัฒน์ บุญยืน ไผ่งามวิทยา อ.3 1
16 2602 เด็กหญิงกัญญาภัทร ดวงตั้ง ไผ่งามวิทยา อ.3 1
17 2583 เด็กชายกันต์ณภัทร เกิดผล ไผ่งามวิทยา อ.3 1
18 2591 เด็กชายธวัชชัย ดาแก้ว ไผ่งามวิทยา อ.3 1
19 2592 เด็กชายธนภพ ทำสุข ไผ่งามวิทยา อ.3 1
20 2589 เด็กชายเพทาย ลาภมาก ไผ่งามวิทยา อ.3 1
21 2598 เด็กหญิงพรนภา ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา อ.3 1
22 2587 เด็กชายชัยชนะ ตั้งเชิง ไผ่งามวิทยา อ.3 1
23 2590 เด็กชายพชร วงค์สิงห์ ไผ่งามวิทยา อ.3 1
24 2584 เด็กชายกิตติคุณ เครือวัน ไผ่งามวิทยา อ.3 1
25 2588 เด็กชายอภิวัฒน์ ชมภู ไผ่งามวิทยา อ.3 1
26 2596 เด็กหญิงณิชานันท์ จันทร์เสวี ไผ่งามวิทยา อ.3 1
27 2613 เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญยืน ไผ่งามวิทยา อ.3 1
28 2585 เด็กชายพิชชากร ตั้งเชิง ไผ่งามวิทยา อ.3 1
29 2581 เด็กชายภูริพงศ์ โปตาสา ไผ่งามวิทยา อ.3 1
30 2595 เด็กหญิงสาธิดา บุญยืน ไผ่งามวิทยา อ.3 1
31 2612 เด็กหญิงกัญญพัชร ดีมาก ไผ่งามวิทยา อ.3 1
32 2599 เด็กหญิงกุลนันทร์ เกิดผล ไผ่งามวิทยา อ.3 1
33 2604 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา ปันทิพย์ ไผ่งามวิทยา อ.3 1
34 2594 เด็กหญิงกุลธิดา หอมสุวรรณ์ ไผ่งามวิทยา อ.3 1
35 2601 เด็กหญิงปรีณาภา ทีเก่ง ไผ่งามวิทยา อ.3 1
36 2600 เด็กหญิงแพรววา เกิดผล ไผ่งามวิทยา อ.3 1
37 2603 เด็กหญิงกนกพิชญ์ ปินวงศ์คำ ไผ่งามวิทยา อ.3 1
38 2597 เด็กหญิงอภิษฎา ทำสุข ไผ่งามวิทยา อ.3 1
39 2593 เด็กหญิงวัณวิภา แหวนเพชร ไผ่งามวิทยา อ.3 1
40 2556 เด็กชายธนกร ตั้งอารมณ์ ไผ่งามวิทยา ป.1 1
41 2557 เด็กชายพรชนิตย์ ตั้งอารมณ์ ไผ่งามวิทยา ป.1 1
42 2561 เด็กชายธนภูมิ เกิดผล ไผ่งามวิทยา ป.1 1
43 2562 เด็กชายจักรภัทร บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.1 1
44 2559 เด็กชายคุณานนต์ ยนวงค์ ไผ่งามวิทยา ป.1 1
45 2563 เด็กชายสุรชัย ทำสุข ไผ่งามวิทยา ป.1 1
46 2555 เด็กชายธัชชัย ใจชื่นบาน ไผ่งามวิทยา ป.1 1
47 2558 เด็กชายพัชรพล ขัดแข็งแรง ไผ่งามวิทยา ป.1 1
48 2564 เด็กหญิงปิยนุช โสมนัส ไผ่งามวิทยา ป.1 1
49 2572 เด็กหญิงพิชญาพร ตัวงาม ไผ่งามวิทยา ป.1 1
50 2630 เด็กหญิงณัฎฐิกา ขัดแข็งแรง ไผ่งามวิทยา ป.1 1
51 2570 เด็กหญิงสุรัตน์ติการน์ ลานซอ ไผ่งามวิทยา ป.1 1
52 2566 เด็กหญิงธัญชนก ทำสุข ไผ่งามวิทยา ป.1 1
53 2573 เด็กหญิงอรนุช ทำสุข ไผ่งามวิทยา ป.1 1
54 2614 เด็กหญิงกนกวรรณ แต้มมาก ไผ่งามวิทยา ป.1 1
55 2574 เด็กหญิงพิรดา ดีมาก ไผ่งามวิทยา ป.1 1
56 2571 เด็กหญิงณัฐกานต์ ตัวงาม ไผ่งามวิทยา ป.1 1
57 2569 เด็กหญิงศศิกาญจน์ พรหมสวัสดิ์ ไผ่งามวิทยา ป.1 1
58 2567 เด็กหญิงกัญญาณัฐ หน้าชื่น ไผ่งามวิทยา ป.1 1
59 2565 เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์สิงห์ ไผ่งามวิทยา ป.1 1
60 2533 เด็กชายณัฐพงษ์ เกษมสันต์ ไผ่งามวิทยา ป.2 1
61 2575 เด็กชายนฤบดินทร์ ละออง ไผ่งามวิทยา ป.2 1
62 2537 เด็กชายธนภัทร ชมภู ไผ่งามวิทยา ป.2 1
63 2534 เด็กชายอนุวัตร เป็กษา ไผ่งามวิทยา ป.2 1
64 2535 เด็กชายสิทธิภูมิ ภูบุญคง ไผ่งามวิทยา ป.2 1
65 2536 เด็กชายพรมพิพัฒน์ บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.2 1
66 2541 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ลาภมาก ไผ่งามวิทยา ป.2 1
67 2539 เด็กหญิงศรันย์พร หมอยา ไผ่งามวิทยา ป.2 1
68 2542 เด็กหญิงจริยวดี คุณใหญ่ ไผ่งามวิทยา ป.2 1
69 2538 เด็กหญิงสุธินันท์ เกิดผล ไผ่งามวิทยา ป.2 1
70 2540 เด็กหญิงมนัญชญา แข่นจันทร์หลวง ไผ่งามวิทยา ป.2 1
71 2507 เด็กชายพิทวัส บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.3 1
72 2509 เด็กชายณัฐภัทร์ คำจันทา ไผ่งามวิทยา ป.3 1
73 2508 เด็กชายปรมัตถ์ อำพาง ไผ่งามวิทยา ป.3 1
74 2504 เด็กชายพนาวัฒน์ ทำสุข ไผ่งามวิทยา ป.3 1
75 2506 เด็กชายอภิวัฒน์ บัวโรย ไผ่งามวิทยา ป.3 1
76 2505 เด็กชายชนิสร เทพสุธรรม ไผ่งามวิทยา ป.3 1
77 2615 เด็กชายรัชตภูมิ หน่ออ่อน ไผ่งามวิทยา ป.3 1
78 2517 เด็กหญิงนวรัตน์ ทรายมูล ไผ่งามวิทยา ป.3 1
79 2510 เด็กหญิงปริยาภัทร ยนต์วงศ์ ไผ่งามวิทยา ป.3 1
80 2519 เด็กหญิงกนกพร ปัญญาสม ไผ่งามวิทยา ป.3 1
81 2516 เด็กหญิงณัฐณิชา ดีมาก ไผ่งามวิทยา ป.3 1
82 2512 เด็กหญิงวิลาสินี ขัดแข็งแรง ไผ่งามวิทยา ป.3 1
83 2515 เด็กหญิงนุชรา เป็กษา ไผ่งามวิทยา ป.3 1
84 2514 เด็กหญิงวรัญญา ปิงยา ไผ่งามวิทยา ป.3 1
85 2513 เด็กหญิงสิรินกาญจน์ หมอยา ไผ่งามวิทยา ป.3 1
86 2518 เด็กหญิงวรัญญา ค่ายสุวรรณ ไผ่งามวิทยา ป.3 1
87 2576 เด็กหญิงวนิดา บุญธวัชศักดิ์ ไผ่งามวิทยา ป.3 1
88 2484 เด็กชายอภิวิชญ์ แต้มดี ไผ่งามวิทยา ป.4 1
89 2487 เด็กชายอิทธิพัทธ์ สีสด ไผ่งามวิทยา ป.4 1
90 2486 เด็กชายพนธกร ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา ป.4 1
91 2485 เด็กชายศุภาวิชญ์ สุวรรณะ ไผ่งามวิทยา ป.4 1
92 2483 เด็กชายนฤรงค์ วงค์สิงห์ ไผ่งามวิทยา ป.4 1
93 2488 เด็กชายวัชรากร บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.4 1
94 2490 เด็กหญิงพิชชาภา ทาอาสา ไผ่งามวิทยา ป.4 1
95 2494 เด็กหญิงวิศวตา ทำสุข ไผ่งามวิทยา ป.4 1
96 2492 เด็กหญิงนิลาวรรณ การบรรจง ไผ่งามวิทยา ป.4 1
97 2495 เด็กหญิงอรณี ทำสุข ไผ่งามวิทยา ป.4 1
98 2489 เด็กหญิงวีนัสยา จักรถ ไผ่งามวิทยา ป.4 1
99 2491 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ ลาภมาก ไผ่งามวิทยา ป.4 1
100 2532 เด็กหญิงกุลจิรา ตั้งเชิง ไผ่งามวิทยา ป.4 1
101 2493 เด็กหญิงเมณุกา ศรีใจ ไผ่งามวิทยา ป.4 1
102 2451 เด็กชายยุทธนา สีเขียว ไผ่งามวิทยา ป.5 1
103 2455 เด็กชายศุภเสกข์ ขุมคำ ไผ่งามวิทยา ป.5 1
104 2460 เด็กชายภาคินัย อ่อนหวาน ไผ่งามวิทยา ป.5 1
105 2457 เด็กชายณัฐวัตร หมอยา ไผ่งามวิทยา ป.5 1
106 2454 เด็กชายณัฐนนท์ บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.5 1
107 2476 เด็กชายนนทวัตร ดวงตั้ง ไผ่งามวิทยา ป.5 1
108 2456 เด็กชายรัชพล แซ่ผ่าน ไผ่งามวิทยา ป.5 1
109 2452 เด็กชายชลันธร หมอยา ไผ่งามวิทยา ป.5 1
110 2459 เด็กชายพีร์พิภพ บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.5 1
111 2453 เด็กชายอนาวิล เกิดผล ไผ่งามวิทยา ป.5 1
112 2458 เด็กชายกิตติกร ศรีประเสริฐ ไผ่งามวิทยา ป.5 1
113 2465 เด็กหญิงพิมพ์นิภา สีสด ไผ่งามวิทยา ป.5 1
114 2477 เด็กหญิงนฤมล วงศ์สิงห์ ไผ่งามวิทยา ป.5 1
115 2466 เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ หน้าชื่น ไผ่งามวิทยา ป.5 1
116 2463 เด็กหญิงสิรีธร หมั่นมั่น ไผ่งามวิทยา ป.5 1
117 2464 เด็กหญิงบุญรส เกิดผล ไผ่งามวิทยา ป.5 1
118 2462 เด็กหญิงเอมมิกา เกิดผล ไผ่งามวิทยา ป.5 1
119 2423 เด็กชายมทินา หน่อคำ ไผ่งามวิทยา ป.6 1
120 2428 เด็กชายธนพัฒน์ บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.6 1
121 2424 เด็กชายศิวัช บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.6 1
122 2429 เด็กชายปกรณ์เกียรติ บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.6 1
123 2426 เด็กชายวายุ อ่อนหวาน ไผ่งามวิทยา ป.6 1
124 2427 เด็กชายพิชยดนย์ ยนต์วงค์ ไผ่งามวิทยา ป.6 1
125 2425 เด็กชายเกียรติพงศ์ วงศ์ษา ไผ่งามวิทยา ป.6 1
126 2606 เด็กชายกิตติชัย ทำสุข ไผ่งามวิทยา ป.6 1
127 2430 เด็กชายสุรชัช หมอยา ไผ่งามวิทยา ป.6 1
128 2434 เด็กหญิงชัชฎาพร อ่อนหวาน ไผ่งามวิทยา ป.6 1
129 2605 เด็กหญิงนิดานุช วงค์สิงห์ ไผ่งามวิทยา ป.6 1
130 2433 เด็กหญิงประกายดาว บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.6 1
131 2432 เด็กหญิงกัญญานัฐ เกิดผล ไผ่งามวิทยา ป.6 1
132 2480 เด็กหญิงวิชญาดา หมอยา ไผ่งามวิทยา ป.6 1
133 2435 เด็กหญิงจินตภา เกิดผล ไผ่งามวิทยา ป.6 1
134 2437 เด็กหญิงพิมพิลาลัย เกิดผล ไผ่งามวิทยา ป.6 1
135 2436 เด็กหญิงจิระนันท์ ลาภมาก ไผ่งามวิทยา ป.6 1
136 2636 เด็กชายกิตติพัต เครือวัน ไผ่งามวิทยา ม.1 1
137 2631 เด็กชายภูตะวัน วงค์สิงห์ ไผ่งามวิทยา ม.1 1
138 2406 เด็กชายธเนศพล บุญยืน ไผ่งามวิทยา ม.1 1
139 2410 เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงตั้ง ไผ่งามวิทยา ม.1 1
140 2450 เด็กชายจิรพันธ์ ใจแก้ว ไผ่งามวิทยา ม.1 1
141 2408 เด็กชายนินเรวัต สีสด ไผ่งามวิทยา ม.1 1
142 2438 เด็กชายธนพล เกิดผล ไผ่งามวิทยา ม.1 1
143 2407 เด็กชายศุภากร รักสัตย์ ไผ่งามวิทยา ม.1 1
144 2412 เด็กหญิงฌานิศา บุญยืน ไผ่งามวิทยา ม.1 1
145 2416 เด็กหญิงจิรุนันท์ ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา ม.1 1
146 2632 เด็กหญิงญาณัจศรา ดวงตั้ง ไผ่งามวิทยา ม.1 1
147 2637 เด็กหญิงอภิสา วงศ์สิงห์ ไผ่งามวิทยา ม.1 1
148 2420 เด็กหญิงกุลธิดา เมาหา ไผ่งามวิทยา ม.1 1
149 2634 เด็กหญิงนิศยาพร เกษมสันต์ ไผ่งามวิทยา ม.1 1
150 2419 เด็กหญิงสุทธิกานต์ ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา ม.1 1
151 2633 เด็กหญิงณัฐริกา ใจชื่นบาน ไผ่งามวิทยา ม.1 1
152 2418 เด็กหญิงสุพิตรา ดวงตั้ง ไผ่งามวิทยา ม.1 1
153 2635 เด็กหญิงเขมิกา วงค์สิงห์ ไผ่งามวิทยา ม.1 1
154 2414 เด็กหญิงนริศรา หมอยา ไผ่งามวิทยา ม.1 1
155 2413 เด็กหญิงขวัญพิชชา วรรณารักษ์ ไผ่งามวิทยา ม.1 1
156 2638 เด็กหญิงหิรัญญา รวยเงิน ไผ่งามวิทยา ม.1 1
157 2411 เด็กหญิงวรกมล บุญยืน ไผ่งามวิทยา ม.1 1
158 2417 เด็กหญิงวรัญญา ทาเหล็ก ไผ่งามวิทยา ม.1 1
159 2610 เด็กชายรัฐภูมิ ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา ม.2 1
160 2390 เด็กชายธนภัทร ทำสุข ไผ่งามวิทยา ม.2 1
161 2382 เด็กชายสัญญา กันทะหล้า ไผ่งามวิทยา ม.2 1
162 2383 เด็กชายพันทกานต์ ทองสุข ไผ่งามวิทยา ม.2 1
163 2380 เด็กชายทวีวัฒน์ พุทธสอน ไผ่งามวิทยา ม.2 1
164 2381 เด็กชายอนุพงษ์ ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา ม.2 1
165 2386 เด็กชายอภิรุณ รวยเงิน ไผ่งามวิทยา ม.2 1
166 2384 เด็กชายภัทรคุณ บุญยืน ไผ่งามวิทยา ม.2 1
167 2391 เด็กชายพิตตินันท์ หมอยา ไผ่งามวิทยา ม.2 1
168 2388 เด็กชายพีรพัฒน์ เป็กษา ไผ่งามวิทยา ม.2 1
169 2379 เด็กชายสรยุทธ สีสด ไผ่งามวิทยา ม.2 1
170 2385 เด็กชายศุภชัย ทำสุข ไผ่งามวิทยา ม.2 1
171 2387 เด็กชายศุกลวัฒน์ ดีมาก ไผ่งามวิทยา ม.2 1
172 2553 เด็กชายเหมรัศมิ์ ปิงยอม ไผ่งามวิทยา ม.2 1
173 2393 เด็กหญิงณัฐนันท์ ยนต์วงค์ ไผ่งามวิทยา ม.2 1
174 2475 เด็กหญิงชลธิชา หน้างาม ไผ่งามวิทยา ม.2 1
175 2396 เด็กหญิงวรรณปภา บุญยืน ไผ่งามวิทยา ม.2 1
176 2609 เด็กหญิงศศิกานต์ ปวงรังษี ไผ่งามวิทยา ม.2 1
177 2608 เด็กหญิงภัชรินทร์ สีสด ไผ่งามวิทยา ม.2 1
178 2611 เด็กหญิงนัฐทยา หน่อคำ ไผ่งามวิทยา ม.2 1
179 2395 เด็กหญิงน้ำเหนือ วงค์ษา ไผ่งามวิทยา ม.2 1
180 2397 เด็กหญิงกรรณิการ์ เขียวยะสิทธิ์ ไผ่งามวิทยา ม.2 1
181 2363 เด็กชายธนาธิป ตั้งเชิง ไผ่งามวิทยา ม.3 1
182 2362 เด็กชายวัชรชัย ธรรมสิทธิ์ ไผ่งามวิทยา ม.3 1
183 2361 เด็กชายมงคลศักดิ์ ลาภมาก ไผ่งามวิทยา ม.3 1
184 2577 เด็กชายณัฐนนท์ บุญยืน ไผ่งามวิทยา ม.3 1
185 2579 เด็กชายนฤสรณ์ ทำสุข ไผ่งามวิทยา ม.3 1
186 2358 เด็กชายพีรณัฐ ตั้งเชิง ไผ่งามวิทยา ม.3 1
187 2357 เด็กชายภูรินทร์ ศรศรี ไผ่งามวิทยา ม.3 1
188 2364 เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนหวาน ไผ่งามวิทยา ม.3 1
189 2578 เด็กชายณัฐวัตร ดวงตั้ง ไผ่งามวิทยา ม.3 1
190 2356 เด็กชายฐิติพันธุ์ หมอยา ไผ่งามวิทยา ม.3 1
191 2439 เด็กชายภูสิทธิ์ ภูบุญคง ไผ่งามวิทยา ม.3 1
192 2360 เด็กชายพิพัฒพงษ์ หมอยา ไผ่งามวิทยา ม.3 1
193 2365 เด็กชายพลพิพัฒน์ ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา ม.3 1
194 2359 เด็กชายอภิชัย จำเดิม ไผ่งามวิทยา ม.3 1
195 2370 เด็กหญิงพัชรินทร์ ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา ม.3 1
196 2580 เด็กหญิงมิ่งกมล คันซอ ไผ่งามวิทยา ม.3 1
197 2368 เด็กหญิงภิรมย์พร มีเพียร ไผ่งามวิทยา ม.3 1
198 2369 เด็กหญิงยุรดี ยอดเงิน ไผ่งามวิทยา ม.3 1
199 2616 เด็กหญิงกุลทิวา ละออง ไผ่งามวิทยา ม.3 1
200 2374 เด็กหญิงมัลลิกา ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา ม.3 1
201 2367 เด็กหญิงวาเศรษฐี อ่อนหวาน ไผ่งามวิทยา ม.3 1
202 2376 เด็กหญิงธัณวรัตน์ ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา ม.3 1
203 2375 เด็กหญิงธัญวลัย วงค์ษา ไผ่งามวิทยา ม.3 1
204 2377 เด็กหญิงณัฐพร อ่อนหวาน ไผ่งามวิทยา ม.3 1
205 2373 เด็กหญิงสิรินดา วงค์สิงห์ ไผ่งามวิทยา ม.3 1
206 2372 เด็กหญิงเกศราภรณ์ บุญยืน ไผ่งามวิทยา ม.3 1
นางชมพูเพ็ญ  ศิริคาม
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายเสวก  จัดสวย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายสิริวัฒน์  หลู่โน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสุณิสา  ระวังใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรษา  ชมภู
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาววรัญญา  ศรีษะเกตุ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางปิยมณฑ์  มณฑา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางวรดา  ชัยขุนพล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวกัญญาณัฐ  ศศิวัจน์ไพสิฐ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายทองอยู่  ใจชื่นบาน
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวปาริชาติ  ขัตตระกูล
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายลิขิต  ระวังใจ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนพมาศ  เรืองยศ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนพื้นที่สูง