Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านเลาสู
ประเภทการศึกษา  ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030022
PERCODE 6 หลัก 500342
กระทรวง 10 หลัก 1052500342
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านเลาสู
ชื่อ (อังกฤษ) Banlaosoo
หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านบ้านเลาสู
ตำบล ปงดอน
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส laozooschool@gmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

10 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

1 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

1 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

1 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
รวมระดับอนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 1 1 0
รวมระดับประถมศึกษา 5 5 10 4
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 5 5 10 4
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 270 เด็กชายวัชรนนท์ ฉัตรชยาวงศ์ บ้านเลาสู ป.2 1
2 271 เด็กหญิงรุ่งระวี อามอ บ้านเลาสู ป.2 1
3 265 เด็กชายสงกรานต์ ฐิติจิรสกุล บ้านเลาสู ป.3 1
4 268 เด็กชายกิตติธัช พงศ์ธัญวลัย บ้านเลาสู ป.3 1
5 266 เด็กหญิงสิริรัตน์ จ้าวเจริญกุล บ้านเลาสู ป.3 1
6 267 เด็กหญิงธัญชนก อามอ บ้านเลาสู ป.3 1
7 264 เด็กหญิงอาริษา แซ่จ๋าว บ้านเลาสู ป.3 1
8 262 เด็กชายธิกร แซ่ซั่น บ้านเลาสู ป.4 1
9 269 เด็กชายธราเทพ เเซ่จ๋าว บ้านเลาสู ป.5 1
10 260 เด็กหญิงนุชนิชา อามอ บ้านเลาสู ป.6 1
นางสาวอันธิกา  จักรบุญมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายอิทธิเดช  พงษ์นิกร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายวีรยุทธ  เสือส่าน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง