Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนชุมชนบ้านสา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030013
PERCODE 6 หลัก 500325
กระทรวง 10 หลัก 1052500325
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ชุมชนบ้านสา
ชื่อ (อังกฤษ) Bansa community shcool
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบ้านสา
ตำบล บ้านสา
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54369078
อีเมล์แอดเดรส chumchonbansa1234@gmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

72 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

14 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

8 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

15 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

10 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

14 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

11 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 7 11 1
อนุบาล 3 4 2 6 1
รวมระดับอนุบาล 8 9 17 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 5 11 0
รวมระดับประถมศึกษา 40 32 72 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 48 41 89 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3439 เด็กชายชยมงคล คำอ้าย ชุมชนบ้านสา อ.2 1
2 3437 เด็กชายจิตตพัฒน์ ใจการ ชุมชนบ้านสา อ.2 1
3 3438 เด็กชายชัยณภัส ทิว่อง ชุมชนบ้านสา อ.2 1
4 3440 เด็กชายชัยวิทย์ มะทะ ชุมชนบ้านสา อ.2 1
5 3441 เด็กหญิงกัญญาพัชร มีเสียง ชุมชนบ้านสา อ.2 1
6 3443 เด็กหญิงเนตรนภา ขยันดี ชุมชนบ้านสา อ.2 1
7 3446 เด็กหญิงลภาภัทร จารุเนตรรัศมี ชุมชนบ้านสา อ.2 1
8 3444 เด็กหญิงนลินณภา สติสูง ชุมชนบ้านสา อ.2 1
9 3445 เด็กหญิงปทิตตา ปัณสุวรรณ ชุมชนบ้านสา อ.2 1
10 3447 เด็กหญิงอนุธิดา แต้มดี ชุมชนบ้านสา อ.2 1
11 3442 เด็กหญิงณิชากุล แถลงการณ์ ชุมชนบ้านสา อ.2 1
12 3426 เด็กชายนพเก้า การขยัน ชุมชนบ้านสา อ.3 1
13 3423 เด็กชายคงกะพันธ์ การขยัน ชุมชนบ้านสา อ.3 1
14 3424 เด็กชายชีวานนท์ กรณปรีชาวงศ์ ชุมชนบ้านสา อ.3 1
15 3425 เด็กชายธนวินท์ สุวิล ชุมชนบ้านสา อ.3 1
16 3431 เด็กหญิงอภิชญา การขยัน ชุมชนบ้านสา อ.3 1
17 3430 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เขียวเลางาม ชุมชนบ้านสา อ.3 1
18 3409 เด็กชายวัชรินทร์ อินทร์จันทร์ ชุมชนบ้านสา ป.1 1
19 3406 เด็กชายธนภัทร หน้างาม ชุมชนบ้านสา ป.1 1
20 3410 เด็กชายเอกพงษ์ ปวนสืบ ชุมชนบ้านสา ป.1 1
21 3407 เด็กชายธนภูมิ มีกำไร ชุมชนบ้านสา ป.1 1
22 3405 เด็กชายธนบูรณ์ มีกำไร ชุมชนบ้านสา ป.1 1
23 3403 เด็กชายชนกานต์ ตามชี่อ ชุมชนบ้านสา ป.1 1
24 3408 เด็กชายพีรภัทร เงินท๊อก ชุมชนบ้านสา ป.1 1
25 3435 เด็กชายนพพล โพธิ์สาท ชุมชนบ้านสา ป.1 1
26 3404 เด็กชายดิชพงษ์ เอื้อแท้ ชุมชนบ้านสา ป.1 1
27 3412 เด็กหญิงวรัญชลี มีกำไร ชุมชนบ้านสา ป.1 1
28 3411 เด็กหญิงธัญญารัตน์ คุณฟู ชุมชนบ้านสา ป.1 1
29 3436 เด็กหญิงขวัญใจ แซ่เฮ่อ ชุมชนบ้านสา ป.1 1
30 3414 เด็กหญิงอารียา นพวพันธ์ ชุมชนบ้านสา ป.1 1
31 3413 เด็กหญิงอภิชญา เป็นต้น ชุมชนบ้านสา ป.1 1
32 3393 เด็กชายรวิพล การขยัน ชุมชนบ้านสา ป.2 1
33 3419 เด็กชายจิรเมธ สายวงค์ ชุมชนบ้านสา ป.2 1
34 3392 เด็กชายธนภัทร เงินท๊อก ชุมชนบ้านสา ป.2 1
35 3391 เด็กชายธนชัย ทิว่อง ชุมชนบ้านสา ป.2 1
36 3420 เด็กชายรชต กิรติกวีกาญจน์ ชุมชนบ้านสา ป.2 1
37 3395 เด็กหญิงทิพย์วารี มีเลข ชุมชนบ้านสา ป.2 1
38 3396 เด็กหญิงพัชศกร สีอินแก้ว ชุมชนบ้านสา ป.2 1
39 3394 เด็กหญิงณัฐรดา บุญมาเลิศ ชุมชนบ้านสา ป.2 1
40 3377 เด็กชายธีรวัฒน์ งามสม ชุมชนบ้านสา ป.3 1
41 3382 เด็กชายอักรินทร์ เทวิละ ชุมชนบ้านสา ป.3 1
42 3379 เด็กชายนันทพงษ์ คลาดแคล้ว ชุมชนบ้านสา ป.3 1
43 3389 เด็กชายกิตติ ทองศูรย์ ชุมชนบ้านสา ป.3 1
44 3416 เด็กชายทศธรรม กลิ่นฟุ้ง ชุมชนบ้านสา ป.3 1
45 3381 เด็กชายราชกร การหมั่น ชุมชนบ้านสา ป.3 1
46 3400 เด็กชายณัฏฐกฤต มีเลข ชุมชนบ้านสา ป.3 1
47 3376 เด็กชายญาณวรุตม์ สุดหอม ชุมชนบ้านสา ป.3 1
48 3399 เด็กหญิงสุพิชญา อกฝาย ชุมชนบ้านสา ป.3 1
49 3434 เด็กหญิงกัญญาณัช โพธิ์สาท ชุมชนบ้านสา ป.3 1
50 3383 เด็กหญิงณัฐชยา งามสุข ชุมชนบ้านสา ป.3 1
51 3388 เด็กหญิงอาภัสรา คำสอน ชุมชนบ้านสา ป.3 1
52 3385 เด็กหญิงปัณฑารีย์ กล่อมเปี้ย ชุมชนบ้านสา ป.3 1
53 3386 เด็กหญิงพิชญา แคล้วคลาด ชุมชนบ้านสา ป.3 1
54 3384 เด็กหญิงปัญญพัฒน์ สิทธิหล้า ชุมชนบ้านสา ป.3 1
55 3433 เด็กชายอรรถพล โพธิ์สาท ชุมชนบ้านสา ป.4 1
56 3366 เด็กชายดนัยภพ คุณมี ชุมชนบ้านสา ป.4 1
57 3368 เด็กชายวชิรวิชญ์ คำลือ ชุมชนบ้านสา ป.4 1
58 3365 เด็กชายณัฐพล แม่นยำ ชุมชนบ้านสา ป.4 1
59 3371 เด็กหญิงปรีชญา เณรเถาว์ ชุมชนบ้านสา ป.4 1
60 3369 เด็กหญิงทิพย์วรินทร์ มีเลข ชุมชนบ้านสา ป.4 1
61 3370 เด็กหญิงปรางวรินทร์ สมยา ชุมชนบ้านสา ป.4 1
62 3373 เด็กหญิงรัชนก ชินสิทธิ์ ชุมชนบ้านสา ป.4 1
63 3417 เด็กหญิงกมลวรรณ ละออง ชุมชนบ้านสา ป.4 1
64 3372 เด็กหญิงโยษิตา ก้อนทอง ชุมชนบ้านสา ป.4 1
65 3353 เด็กชายธนกฤต คำนิล ชุมชนบ้านสา ป.5 1
66 3364 เด็กชายณฐวัฒน์ การักษ์ ชุมชนบ้านสา ป.5 1
67 3355 เด็กชายพัชรวงศ์ เอื้อแท้ ชุมชนบ้านสา ป.5 1
68 3350 เด็กชายกานต์ สว่างแจ้ง ชุมชนบ้านสา ป.5 1
69 3354 เด็กชายปวริศ สุดหอม ชุมชนบ้านสา ป.5 1
70 3351 เด็กชายจิรายุ เรือนสิงห์ ชุมชนบ้านสา ป.5 1
71 3357 เด็กชายอนันตสิน เตชะสิงห์ ชุมชนบ้านสา ป.5 1
72 3432 เด็กชายชินพัฒน์ ศรีสมชัย ชุมชนบ้านสา ป.5 1
73 3375 เด็กหญิงณัชชา มากพันธ์ ชุมชนบ้านสา ป.5 1
74 3358 เด็กหญิงจิรัชญา คำลือ ชุมชนบ้านสา ป.5 1
75 3363 เด็กหญิงทิฆัมพร เอื้อแท้ ชุมชนบ้านสา ป.5 1
76 3359 เด็กหญิงชัญญานุช สุขพรม ชุมชนบ้านสา ป.5 1
77 3361 เด็กหญิงฟ้าลดา เอื้อแท้ ชุมชนบ้านสา ป.5 1
78 3421 เด็กหญิงปุณยาพร ชื่นจันทร์ ชุมชนบ้านสา ป.5 1
79 3340 เด็กชายสุวิจักษณ์ คำลือ ชุมชนบ้านสา ป.6 1
80 3341 เด็กชายอชิรวิชญ์ คำลือ ชุมชนบ้านสา ป.6 1
81 3342 เด็กชายอนาวิล รักไทย ชุมชนบ้านสา ป.6 1
82 3337 เด็กชายประวันวิทย์ งามสม ชุมชนบ้านสา ป.6 1
83 3339 เด็กชายวชิรวิทย์ คุณมี ชุมชนบ้านสา ป.6 1
84 3338 เด็กชายภัทรดนัย อ้ายสุทธิ ชุมชนบ้านสา ป.6 1
85 3346 เด็กหญิงเยาวภา แซ่จ๋าว ชุมชนบ้านสา ป.6 1
86 3347 เด็กหญิงพันณพัสรา จิตใหญ่ ชุมชนบ้านสา ป.6 1
87 3345 เด็กหญิงเบญญาภา วิงวอน ชุมชนบ้านสา ป.6 1
88 3344 เด็กหญิงชุติกาญจน์ กองเขียว ชุมชนบ้านสา ป.6 1
89 3343 เด็กหญิงกฤติมา คำอ้าย ชุมชนบ้านสา ป.6 1
นายวรนาจ  พลนามอินทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางจินดารัตน์  ศรีอิ่นแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสมพร  ตั้งตัว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางมณีวรรณ  กมลคุรุสกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางนริศรา  พันโสดา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายธนานพ  พันโสดา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวไพลิน  ขุนแท่น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายสุพรรณ  สุดหอม
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวอิสยา  บุตรตา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายธนัสนันท์  พันโสดา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางรุ่งทิวา  ศรีหาบุญมา
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวจินตนาภรณ์  สืบชัย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์  หมูแก้วเครือ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาววรรนิศา  งามสม
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนประชารัฐ