Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030008
PERCODE 6 หลัก 500348
กระทรวง 10 หลัก 1052500348
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านหัวฝาย
ชื่อ (อังกฤษ) Banhuafai
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบ้านหัวฝาย
ตำบล ทุ่งผึ้ง
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 932562032
อีเมล์แอดเดรส huafaischool3@gmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

25 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

8 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
อนุบาล 3 2 0 2 1
รวมระดับอนุบาล 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 0 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 8 0
รวมระดับประถมศึกษา 14 11 25 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 16 11 27 6
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1021 เด็กชายภานุวัฒน์ มุงเมือง บ้านหัวฝาย อ.3 1
2 1022 เด็กชายสุภัทโชค สายพรหม บ้านหัวฝาย อ.3 1
3 1018 เด็กชายกิตติศักดิ์ ฟังเพลิน บ้านหัวฝาย ป.1 1
4 1020 เด็กหญิงปวีณอร หมายจริง บ้านหัวฝาย ป.1 1
5 1019 เด็กหญิงพิมพ์ชนก กลิ่นหอม บ้านหัวฝาย ป.1 1
6 1010 เด็กชายชวนากร ม้าวทุ่งตัน บ้านหัวฝาย ป.2 1
7 1014 เด็กชายพงศกร ประสม บ้านหัวฝาย ป.2 1
8 1013 เด็กชายประยุทธ์ คำมูล บ้านหัวฝาย ป.2 1
9 1012 เด็กชายนนท์นภัส สิทธิธรรม บ้านหัวฝาย ป.2 1
10 1011 เด็กชายธีรศิลป์ จินจำ บ้านหัวฝาย ป.2 1
11 1008 เด็กชายชนะพล ภาคภูมิพัฒนา บ้านหัวฝาย ป.3 1
12 1007 เด็กชายสุภกร อาจกิจ บ้านหัวฝาย ป.3 1
13 1009 เด็กหญิงอภิญญา มากูลต๊ะ บ้านหัวฝาย ป.3 1
14 1001 เด็กชายนันธวัฒน์ กลิ่นหอม บ้านหัวฝาย ป.4 1
15 1003 เด็กหญิงสุขรัตติกาล ฟังเพลิน บ้านหัวฝาย ป.4 1
16 1002 เด็กหญิงจิรภิญญา สูงดี บ้านหัวฝาย ป.4 1
17 994 เด็กชายสุกฤษณ์ มากุลต๊ะ บ้านหัวฝาย ป.5 1
18 995 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศึกษา บ้านหัวฝาย ป.5 1
19 1015 เด็กหญิงบุญภัทรา ไชยยา บ้านหัวฝาย ป.5 1
20 986 เด็กชายพงค์พิษณุ ฟังเพลิน บ้านหัวฝาย ป.6 1
21 985 เด็กชายกิตติศักดิ์ มากุลต๊ะ บ้านหัวฝาย ป.6 1
22 987 เด็กชายภาณุวัฒน์ ฟังเพลิน บ้านหัวฝาย ป.6 1
23 996 เด็กชายธีรพัฒน์ วงค์อ่อน บ้านหัวฝาย ป.6 1
24 1016 เด็กหญิงบุญภัทร์ ไชยยา บ้านหัวฝาย ป.6 1
25 1004 เด็กหญิงสุนิสา วงเวียน บ้านหัวฝาย ป.6 1
26 990 เด็กหญิงพนิดา กลิ่นหอม บ้านหัวฝาย ป.6 1
27 999 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยังมูล บ้านหัวฝาย ป.6 1
นางปวีณา  ปันทา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวกรวิภา  อวดสม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางปิยะภัทร์  ไชยยา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวนฤมล  อดเหนียว
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายนพดล  รูปงาม
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวชนตนากานต์  ฟังเพลิน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก