Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านฮ่องลี่
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030004
PERCODE 6 หลัก 500316
กระทรวง 10 หลัก 1052500316
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านฮ่องลี่
ชื่อ (อังกฤษ) honglee
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านบ้านฮ่องลี่
ตำบล แจ้ห่ม
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5427-1614
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์ https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1052500316&page=info

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

34 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

6 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

6 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

12 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

1 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 1 5 1
อนุบาล 3 2 1 3 1
รวมระดับอนุบาล 6 2 8 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 3 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 0 1 0
รวมระดับประถมศึกษา 17 17 34 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 23 19 42 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2001 เด็กชายกรองเกียรติ สมเจริญ บ้านฮ่องลี่ อ.2 1
2 2002 เด็กชายวิทวัส แจ่มอุไร บ้านฮ่องลี่ อ.2 1
3 2004 เด็กชายศิวะดล ปากกล้า บ้านฮ่องลี่ อ.2 1
4 2003 เด็กชายอติวิทย์ วินวรนาท บ้านฮ่องลี่ อ.2 1
5 2005 เด็กหญิงลลิตา พานทอง บ้านฮ่องลี่ อ.2 1
6 1998 เด็กชายเปรมปวินท์ สุดหอม บ้านฮ่องลี่ อ.3 1
7 1999 เด็กชายศสินชัย จันทร์แก้ว บ้านฮ่องลี่ อ.3 1
8 2006 เด็กหญิงวันวิภา ศิริคำ บ้านฮ่องลี่ อ.3 1
9 1990 เด็กชายสิทธิเดช มุติ บ้านฮ่องลี่ ป.1 1
10 1992 เด็กหญิงรินรดา แก้วเสน บ้านฮ่องลี่ ป.1 1
11 1993 เด็กหญิงอชิรญาณ์ สายวงค์ปัญญา บ้านฮ่องลี่ ป.1 1
12 1994 เด็กหญิงชนิศรา ไวสติ บ้านฮ่องลี่ ป.1 1
13 1991 เด็กหญิงหทัยรัตน์ จิตตกล้า บ้านฮ่องลี่ ป.1 1
14 1985 เด็กชายบดินทร เปียงปัน บ้านฮ่องลี่ ป.2 1
15 1984 เด็กชายรัฐภาค อุดหนุน บ้านฮ่องลี่ ป.2 1
16 1996 เด็กหญิงชนัญธิดา ทองสุข บ้านฮ่องลี่ ป.2 1
17 1987 เด็กหญิงธัญญภัสร์ สุภา บ้านฮ่องลี่ ป.2 1
18 1988 เด็กหญิงกัณฐิกา โนชัย บ้านฮ่องลี่ ป.2 1
19 1986 เด็กหญิงยุรวดี หน้างาม บ้านฮ่องลี่ ป.2 1
20 1977 เด็กชายณัฐพงค์ ยนต์ยิ่ง บ้านฮ่องลี่ ป.3 1
21 2000 เด็กชายวุฒิภัทร พลายงาม บ้านฮ่องลี่ ป.3 1
22 1983 เด็กหญิงธารทิพย์ ไทยใหม่ บ้านฮ่องลี่ ป.3 1
23 1980 เด็กหญิงธนพร เล่ห์ดี บ้านฮ่องลี่ ป.3 1
24 1981 เด็กหญิงบุณยานุช อาจหาญ บ้านฮ่องลี่ ป.3 1
25 1978 เด็กหญิงอธิชา กล้าหาญ บ้านฮ่องลี่ ป.3 1
26 1973 เด็กชายเมธา ผาลัง บ้านฮ่องลี่ ป.4 1
27 1971 เด็กชายชนัญชัย ไวสติ บ้านฮ่องลี่ ป.4 1
28 1974 เด็กหญิงณัฎฐณิชา เตรียมแรง บ้านฮ่องลี่ ป.4 1
29 1975 เด็กหญิงศิริรัชญา สารัตน์ บ้านฮ่องลี่ ป.4 1
30 1967 เด็กชายสุรดิษ เสียงดี บ้านฮ่องลี่ ป.5 1
31 1963 เด็กชายหัสถชัย คำยอง บ้านฮ่องลี่ ป.5 1
32 1962 เด็กชายธนโชติ อาจหาญ บ้านฮ่องลี่ ป.5 1
33 1957 เด็กชายธนพัฒน์ เตรียมแรง บ้านฮ่องลี่ ป.5 1
34 1997 เด็กชายปัญญาวัฒน์ สุดหอม บ้านฮ่องลี่ ป.5 1
35 1958 เด็กชายพีรพัฒน์ งามสวัสดิ์ บ้านฮ่องลี่ ป.5 1
36 1965 เด็กชายธนภัทร เทพศิริ บ้านฮ่องลี่ ป.5 1
37 1970 เด็กชายศิวกรภณ เสียงดี บ้านฮ่องลี่ ป.5 1
38 1964 เด็กชายเทพทัต ธีรสมบัติ บ้านฮ่องลี่ ป.5 1
39 1960 เด็กหญิงสุจิรัตน์ ตั้งมานะ บ้านฮ่องลี่ ป.5 1
40 1961 เด็กหญิงอภิญญา นันตา บ้านฮ่องลี่ ป.5 1
41 1959 เด็กหญิงพนิดา มุติ บ้านฮ่องลี่ ป.5 1
42 1930 เด็กชายชานนท์ อิสลาม บ้านฮ่องลี่ ป.6 1
นายศรีคุ้ม  บุญมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายชนิสร  สายแปง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายสมภพ  เบาใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลัดดาวัลย์  สุดหอม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายอำนวย  ศรีชัย
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวปิ่นเพชร  สายวงค์ปัญญา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวกชพรรณ  เตรียมแรง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก