Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030001
PERCODE 6 หลัก 500312
กระทรวง 10 หลัก 1052500312
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) อนุบาลแจ้ห่ม
ชื่อ (อังกฤษ) Anubanchaehom
หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านบ้านหลวงเหนือวัด
ตำบล แจ้ห่ม
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54271219
อีเมล์แอดเดรส anuban_lp3@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.anubanchaehom.ac.th/

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

483 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

94 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

83 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

73 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

82 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

70 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

81 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 37 28 65 3
อนุบาล 3 44 37 81 3
รวมระดับอนุบาล 81 65 146 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 42 52 94 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 41 42 83 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 34 39 73 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 32 50 82 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 33 37 70 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 33 48 81 0
รวมระดับประถมศึกษา 215 268 483 10
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 296 333 629 16
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 9647 เด็กชายขัตติยะ มีธรรม อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
2 9651 เด็กชายธนัชกฤศ ทนุโวหาร อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
3 9649 เด็กชายชลณภัทร ล่ำงาม อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
4 9654 เด็กชายภคพล คำแคว่น อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
5 9648 เด็กชายจารุพัฒน์ กลิ่นอบ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
6 9655 เด็กชายภรภัทร จุลปานนท์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
7 9656 เด็กชายอชิรวิชญ์ สายวงค์ปัญญา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
8 9657 เด็กชายอนันต์สิทธิ์ ประณีต อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
9 9653 เด็กชายพิสิฐพงษ์ พรคุณวุฒิ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
10 9650 เด็กชายดนย์กนกพงษ์ เลียบโลก อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
11 9652 เด็กชายนฤบดินทร์ แหลมจริง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
12 9646 เด็กชายกษิดิศ เป็นปึก อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
13 9659 เด็กหญิงณัฏฐธิดา อ่อนหวาน อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
14 9658 เด็กหญิงขวัญจิรา กล้าทำ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
15 9667 เด็กหญิงกวินธิดา ถากว้าง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
16 9662 เด็กหญิงธัญชนก มานะเก่ง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
17 9665 เด็กหญิงภวิกา วงค์ไชยวะ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
18 9663 เด็กหญิงพิมมาดา งามเริง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
19 9660 เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีวิชัย อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
20 9666 เด็กหญิงภาพิมล การนอก อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
21 9664 เด็กหญิงพิมลณัฐ วันดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
22 9661 เด็กหญิงณัฐนิชา สมวงศ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
23 9674 เด็กชายธนกฤต ตับไว อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
24 9678 เด็กชายรชต รักพงษ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
25 9673 เด็กชายดาเนียล จะชา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
26 9677 เด็กชายยุทธชัย เปล่งใส อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
27 9671 เด็กชายชัยนันท์ วรรณเลิศ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
28 9669 เด็กชายชยพล แสนปัญญา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
29 9680 เด็กชายวุฒิภัทร แก้วแพร่ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
30 9670 เด็กชายชวกร ต๊ะคำปา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
31 9676 เด็กชายนราวิชญ์ จันทะวิชัย อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
32 9675 เด็กชายธนภัทร แสงกาบคำ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
33 9679 เด็กชายวุฒิพัฒน์ ศรีจันทร์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
34 9672 เด็กชายฐานพัฒน์ ชัยทิพย์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
35 9668 เด็กชายกันทรากร ใจหาญ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
36 9687 เด็กหญิงลลิตา ต้องรักฃาติ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
37 9682 เด็กหญิงจิตรานุช แก้วสุภา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
38 9684 เด็กหญิงปัญญาพร เอื้อแท้ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
39 9688 เด็กหญิงศิริทิพย์ สอนปะละ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
40 9686 เด็กหญิงรินรดา โคตร์คำ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
41 9685 เด็กหญิงพรนภา มุกดา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
42 9681 เด็กหญิงกตัญญุตา เอื้อจีน อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
43 9683 เด็กหญิงนภาพร ใจอ่อน อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
44 9689 เด็กหญิงอภิญญา หิรัญสิทธิ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
45 9690 เด็กชายกันต์ธีภัทร ดีคำวงค์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
46 9701 เด็กชายศราวิณ เวียงใจ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
47 9700 เด็กชายวีรภัทร ผาลัง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
48 9691 เด็กชายคุณณนนท์ ราชอภัย อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
49 9693 เด็กชายธนเดช ธงไชย อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
50 9692 เด็กชายตุลย์นภัทร ทองใบ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
51 9697 เด็กชายปัญญพัฒน์ บุตรแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
52 9695 เด็กชายนนทวัฒน์ องอาจ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
53 9696 เด็กชายบุญญาวัฒน์ สงห์วี อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
54 9698 เด็กชายพัชรพล สมนึก อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
55 9699 เด็กชายมารุต พลนามอินทร์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
56 9694 เด็กชายธรวัฒน์ ธงไชย อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
57 9706 เด็กหญิงเปรมยุดา ใจตรง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
58 9709 เด็กหญิงสุธาสินี จัดไว อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
59 9705 เด็กหญิงกัญญาภัค มีธรรม อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
60 9702 เด็กหญิงชญาภา คุณมี อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
61 9707 เด็กหญิงมนสิชา จันทร์ทา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
62 9704 เด็กหญิงฐานิดา อาราวา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
63 9710 เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจวงศ์ษา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
64 9708 เด็กหญิงวรินทร์พร ตาไว อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
65 9703 เด็กหญิงชุติมน กันธิยะ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
66 9543 เด็กชายปรวิทย์ ปงปาละ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
67 9570 เด็กชายภูริพงศ์ สินเจริญกุล อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
68 9587 เด็กชายเจตดนัย หมายมั่น อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
69 9562 เด็กชายจิรายุ ตับไหว อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
70 9590 เด็กชายธานินทร ใยสำลี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
71 9563 เด็กชายฐิติกร ต่อปัญญา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
72 9547 เด็กชายรัชกร สายอินต๊ะ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
73 9712 เด็กชายอธิพันธ์ กรณ์ฐานัสโภคิน อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
74 9593 เด็กชายภาณุวัฒน์ วิธีกลาง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
75 9542 เด็กชายปกรธรรม การเพียร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
76 9711 เด็กชายคุณานนท์ ใจศร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
77 9537 เด็กชายกฤษกร ปั้นรูป อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
78 9597 เด็กชายอกฤษณ์ บ่อไทย อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
79 9569 เด็กชายพิชญะ ฟังอารมณ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
80 9714 เด็กหญิงธาริณี รักมาก อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
81 9554 เด็กหญิงธนัญญา กองอรินทร์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
82 9576 เด็กหญิงกวินธิดา ตาถา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
83 9601 เด็กหญิงชยาภา ทองทุ่งโปร่ง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
84 9560 เด็กหญิงอลินดา นาคม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
85 9556 เด็กหญิงพิชญธิดา พรหมศร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
86 9574 เด็กหญิงกมลชนก ชนะกิจ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
87 9603 เด็กหญิงธีรยา ฝอยทอง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
88 9583 เด็กหญิงพรธีรา เงินโพธิ์กลาง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
89 9713 เด็กหญิงญาดา ใจยาใหญ่ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
90 9578 เด็กหญิงณปภา ขยันทำ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
91 9602 เด็กหญิงโชติกา สวัสดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
92 9552 เด็กหญิงณิชารัตน์ ปัญญาดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
93 9558 นายวิภวานี จันทร์เกสร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
94 9591 เด็กชายนภัทร กุลจิตติบวร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
95 9573 เด็กชายอรรถสิทธิ์ แสนยานุสิทธิ์กุล อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
96 9561 เด็กชายกฤตชัย ทองใบ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
97 9544 เด็กชายปรินทร อาวรณ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
98 9546 เด็กชายพิศนุ เทวาพิทักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
99 9538 เด็กชายณภัสกรณ์ ณ ลำปาง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
100 9568 เด็กชายปิยพล มีกลิ่น อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
101 9550 เด็กชายเอื้ออังกูร ทิพย์ดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
102 9566 เด็กชายธีรชัย วิจรรยา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
103 9588 เด็กชายแทนคุณ หน้าผ่อง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
104 9545 เด็กชายพัทธดนย์ พูดฉลาด อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
105 9635 เด็กชายพีรดนย์ ยาโพธิ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
106 9595 เด็กชายวีรภัทร เซมา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
107 9715 เด็กชายคุณากร เชื้อดวงทิพย์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
108 9571 เด็กชายศตคุณ สวยฉลาด อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
109 9579 เด็กหญิงณัฐพัชร ประสพสุข อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
110 9598 เด็กหญิงเกวลิน นุชธิสาร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
111 9585 เด็กหญิงศุภัคชญา ศรีชาทุม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
112 9718 เด็กหญิงรสริน ปิ่นเสน่ห์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
113 9717 เด็กหญิงพิชชานันท์ เป็นวงค์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
114 9577 เด็กหญิงกานต์ธิดา กอไธสง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
115 9716 เด็กหญิง์ปรียาภัทร์ จุ๋มก๋า อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
116 9607 เด็กหญิงอรรัมภา วสุสัณห์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
117 9551 เด็กหญิงกุลธิดา ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
118 9605 เด็กหญิงสุดาทิพย์ ปานทอง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
119 9582 เด็กหญิงนิรภัฎ ชัยยอง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
120 9567 เด็กชายปัณณวิชญ์ จันสุธิวงค์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
121 9592 เด็กชายพีรภัทร จิตใหญ่ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
122 9586 เด็กชายจตุพร จำแปง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
123 9540 เด็กชายธนกฤต ใจเขม็ง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
124 9565 เด็กชายณัฐภูมิ อนันต์สลุง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
125 9541 เด็กชายธนกฤต ราศรีอรชร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
126 9564 เด็กชายณัฐพัชร์ ประมาณ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
127 9539 เด็กชายนิชพน ชื่อหลาย อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
128 9572 เด็กชายอนุวัตดิ์ วงค์ชัยวะ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
129 9549 เด็กชายสรวิชญ์ ขาวอ้วน อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
130 9594 นายวัชรากร อุ่นวิจิตร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
131 9589 เด็กชายธันยวัชร์ ตามัน อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
132 9719 เด็กชายณัฐดนัย กุญชร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
133 9548 เด็กชายรัชชานนท์ สกุลปราโมทย์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
134 9555 เด็กหญิงพัทราภรณ์ กิติวงศ์พรม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
135 9553 เด็กหญิงธนัชพร อายุยืน อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
136 9581 เด็กหญิงธนัฏฐา พลายละหาร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
137 9557 เด็กหญิงพิชญาภา วรรณารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
138 9606 เด็กหญิงสุพรรษา ปินใจกุล อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
139 9599 เด็กหญิงฉัตรชนก สุรินทร์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
140 9584 เด็กหญิงวิชญาดา สุมา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
141 9604 เด็กหญิงพิชญธิดา สุรินพันธ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
142 9751 เด็กหญิงณิชานันท์ วงษา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
143 9580 เด็กหญิงธนัญฐดา สุรินทร์โท อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
144 9720 เด็กหญิงพีรดา พงศ์พิทยุตม์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
145 9721 เด็กหญิงภัทธิรา อุตมี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
146 9575 เด็กหญิงกวินทิพย์ ใจหมาย อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
147 9731 เด็กชายณฐชนนท์ กาวิเต อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
148 9467 เด็กชายวสุพล บุญช่วย อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
149 9427 เด็กชายไกรวิชญ์ ก๋าชุ่ม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
150 9496 เด็กชายพุฒิธิเมธ ประกอบการ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
151 9430 เด็กชายธนกฤต ใจตรง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
152 9431 เด็กชายพิทักษ์ธาร เซมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
153 9499 เด็กชายโสภณวัฒน์ กมลเพชร อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
154 9487 เด็กชายจีรวัฒน์ จิตเร็ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
155 9637 เด็กชายคุณานนท์ วงศ์ประภัสสร อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
156 9428 เด็กชายศิวราช การเพียร อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
157 9474 เด็กหญิงณัฐรดา แก้วตา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
158 9479 เด็กหญิงพิชญากร เป็นแผ่น อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
159 9509 เด็กหญิงพรนัชชา วุฒิการณ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
160 9485 เด็กหญิงไอรดา รู้ดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
161 9511 เด็กหญิงพัทธนันท์ ลูกคำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
162 9611 เด็กหญิงอุมาริยาพร มัชชะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
163 9503 เด็กหญิงกัลยกร ไชยสวัสดิ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
164 9513 เด็กหญิงลวิตรา พูดคร่อง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
165 9473 เด็กหญิงช่อลดา ลาภมาก อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
166 9447 เด็กหญิงฐิตาภา อินทะปัญโญ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
167 9444 เด็กหญิงกัลยกร จักร์รถ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
168 9608 เด็กหญิงบัวบูชา เจียรรัตนสวัสดิ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
169 9732 เด็กหญิงพรธีรา บุญปก อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
170 9446 เด็กหญิงชณัญธิดา การักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
171 9481 เด็กหญิงภูริชญาภัทร ผลประโยชน์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
172 9475 เด็กหญิงธัญญาเรศ แสงทอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
173 9476 เด็กหญิงนันท์นภัส มูลปานันท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
174 2733 เด็กหญิงชญานันท์ ยาปัญยะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
175 9483 เด็กหญิงอมลวรรณ ทารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
176 9484 เด็กหญิงอารยา เสรารัตน์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
177 9461 เด็กชายณัฐวุฒิ จิโน อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
178 9437 เด็กชายภัทรกร มูลชีพ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
179 9426 เด็กชายกฤษณภูมิ ทองก้อน อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
180 9498 เด็กชายสถิตคุณ ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
181 9469 เด็กชายอาชวิน รักสถาน อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
182 9497 เด็กชายภูมินริศร์ กล้าแข็ง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
183 9491 เด็กชายณัฐวัฒน์ อัดแอ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
184 9439 เด็กชายศตวรรษ ไวสติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
185 9466 เด็กชายภูดิส พรมมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
186 9493 เด็กชายธนาธิป ตั้งตรง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
187 9440 เด็กชายวัชรปกรณ์ สายพรหม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
188 9433 เด็กชายพงษ์ภัทร ธีรสมบัติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
189 9458 เด็กชายกวิน ต้นโชค อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
190 9494 เด็กชายพลภัทร จันทรเสนา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
191 9492 เด็กชายธนกฤต ปัญญาดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
192 9468 เด็กชายวัชรินทร์ เรือนแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
193 9500 เด็กชายอนุภัทร วิ่งเร๋ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
194 9495 เด็กชายพีรวิชญ์ โคตรเวียง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
195 9460 เด็กชายชนาธิป ธงไชย อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
196 9636 เด็กชายวิทวัส ตั้งทวีเกียรติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
197 9722 เด็กชายเปรมปวินท์ สุดหอม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
198 9488 เด็กชายเจษฎากร แต้มดื่ม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
199 9434 เด็กชายพลวัฒน์ ประมาณ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
200 9436 เด็กชายสรวิชญ์ ไพบูลย์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
201 9456 เด็กชายกรณ์ฏฐ์ ยังไว อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
202 8486 เด็กชายกฤตติภูมิ เอื้อจริง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
203 9459 เด็กชายชนะชัย อุดมเพชรไพศาล อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
204 9463 เด็กชายพุฒิภัทร อุทธิยา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
205 9438 เด็กชายธราธร ฤทธิ์น้ำคำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
206 9435 เด็กชายธนิสร พอใจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
207 9462 เด็กชายปัณณวรรธ จำเดิม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
208 9723 เด็กชายธนวินท์ สุวิล อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
209 9477 เด็กหญิงพาขวัญ อาวรณ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
210 9730 เด็กหญิงนิชดา เป็นต้น อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
211 9472 เด็กหญิงจิลลาภัทร หวานแหลม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
212 9502 เด็กหญิงกรองขวัญ ใจเร็ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
213 9445 เด็กหญิงจิณัฐติกานต์ ตามรูป อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
214 9443 เด็กหญิงกัญญาภัทร ลาภเกิด อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
215 9504 เด็กหญิงชนัณชิดา ก๋าวี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
216 9478 เด็กหญิงพิชญธิดา บุญวงศ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
217 9480 เด็กหญิงพิชญากร ทัติวงษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
218 9453 เด็กหญิงวรกมล ใสยิ่ง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
219 9452 เด็กหญิงพิชญธิดา อภิรัตน์ชานนท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
220 9727 เด็กหญิงกัญญพัชร ดีมาก อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
221 9724 เด็กหญิงนันทิยา แซ่ล่อ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
222 9508 เด็กหญิงปรัชญาลักษณ์ องอาจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
223 9482 เด็กหญิงศศิพร มุ่งดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
224 9610 เด็กหญิงธนัชชา ประสม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
225 9441 เด็กหญิงกฤษติยากร บารมี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
226 9448 เด็กหญิงนเรศรัศมิ์ ไวสติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
227 9728 เด็กหญิงเกวลิน ตั้งมานะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
228 9455 เด็กหญิงอริสรา จีรพัฒน์จินดา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
229 9515 เด็กหญิงอลิน อินทะปัญโญ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
230 9729 เด็กหญิงนันทรัตน์ บุญยืน อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
231 9501 เด็กหญิงกรกมล จันทร์อินตา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
232 9514 เด็กหญิงวัทนวิภา ศรีจันทร์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
233 9454 เด็กหญิงวรัญญา ทองผาง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
234 9507 เด็กหญิงปุุญญาดา แสนเรือน อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
235 9726 เด็กหญิงวรรณรดา รัญจวน อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
236 9442 เด็กหญิงกวินธิดา โลมากุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
237 9609 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พรหมประดิษฐ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
238 9506 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ นราทิพย์วัลย์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
239 9505 เด็กหญิงธมลกานต์ งามพิง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
240 9725 เด็กหญิงพรทิพา ลลิตพงศ์พานิช อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
241 9736 เด็กชายปราณนต์ ทิพยชาติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
242 9337 เด็กชายธีรกร ตะเวที อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
243 9615 เด็กชายธนภัทร กันธิยะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
244 9402 เด็กชายเลิศพิพัฒน์ จอมคำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
245 9404 เด็กชายนวมินทร์ ตัวงาม อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
246 9396 เด็กชายปริญญา แก้วมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
247 9367 เด็กชายดนัยณัฐ ต๊ะเขื่อนแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
248 9336 เด็กชายณฐกฤต เทพสิงห์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
249 9335 เด็กชายชัยอนัญ ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
250 9403 เด็กชายอนิรุทธ์ เสียงดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
251 9366 เด็กชายณัฐพร ปากโพ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
252 9369 เด็กชายปฐพี สอนปะละ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
253 9734 เด็กชายฆนพัฒน์ งามชัยวงศ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
254 9372 เด็กชายวุฒิภัทร มีภู อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
255 9346 เด็กชายอิฐธิกร มณีนุกุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
256 9532 เด็กชายนพวินทร์ สายแปง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
257 9395 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ถ้าทอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
258 9345 เด็กชายวชิรวิทย์ บุญเตี่ยม อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
259 9373 เด็กชายสกลพัฒน์ สวยฉลาด อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
260 9364 เด็กชายชิตะวา สุวรรณสนิท อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
261 9347 เด็กชายโอบนิธิ อาทิตยานันท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
262 9382 เด็กหญิงนวีนา ชื่อหลาย อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
263 9352 เด็กหญิงณัฐธิชา ทารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
264 9355 เด็กหญิงนาถนพิน รักมิตร อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
265 9408 เด็กหญิงณิชชยา ชัยชมภู อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
266 9418 เด็กหญิงสุวิชญา จินา อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
267 9405 เด็กหญิงกชพร เจดีย์ยอด อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
268 9411 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ด้วงปันตา อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
269 9376 เด็กหญิงกชกร ต้นกลาง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
270 9359 เด็กหญิงโยษิตา เซี่ยงฉิน อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
271 9349 เด็กหญิงจิรชญา ไชยเนตร อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
272 9412 เด็กหญิงเปรมชนัน อาราวา อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
273 9388 เด็กหญิงอัญญารินทร์ ละมูล อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
274 9410 เด็กหญิงนรรัตน์ นันภิวงค์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
275 9350 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ประพฤติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
276 9379 เด็กหญิงณัฐอร พรรณา อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
277 9358 เด็กหญิงมณิสรา ลือภะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
278 9361 เด็กหญิงสุวภัทร มีธรรม อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
279 9377 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ไชยเลิศ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
280 9389 เด็กหญิงอัยย์รดา สุขาฉิ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
281 9378 เด็กหญิงณัฐณิชา วรรณารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
282 9612 เด็กชายคมเดช แก้วรุ่งเรือง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
283 9391 เด็กชายกลทีย์ เสียงดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
284 9401 เด็กชายภูมิฌานินท์ งาใหญ่ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
285 9368 เด็กชายนนทพัทธ์ พวงสะดอ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
286 9370 เด็กชายพีรวิชญ์ กองตัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
287 9613 เด็กชายพัฒน์ภูมินันท์ ต่อปัญญา อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
288 9398 เด็กชายพลร่มเกล้า เกี่ยวพันธ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
289 9343 เด็กชายภาคิน หวานดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
290 9342 เด็กชายภัทรดนัย ครุฑนอก อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
291 9341 เด็กชายพีรวิชญ์ โสมัจฉา อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
292 9399 เด็กชายพัทธดนย์ รักซื่อ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
293 9338 เด็กชายกิตติคุณ วรรณารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
294 9374 เด็กชายสิรวิชญ์ ไวสติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
295 9423 เด็กชายกันตพงศ์ กอไธสง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
296 9363 เด็กชายกฤชนนท์ ปั้นรูป อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
297 9393 เด็กชายนครินทร์ ปัญญาดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
298 9344 เด็กชายภานุเดช เป็นแผ่น อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
299 9616 เด็กชายณัฐชนน ศรีศรัณภัสร์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
300 9400 เด็กชายภาสกร จอมมาวรรณ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
301 9392 เด็กชายธนวัฒน์ ประกอบกิจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
302 9390 เด็กหญิงไอยารินทร์ แผลงเดช อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
303 9406 เด็กหญิงณปภัช ใจเขม็ง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
304 9362 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ หวานดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
305 9385 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์ นครชัยศรี อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
306 9381 เด็กหญิงนภัสสร ทานะแจ่ม อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
307 9409 เด็กหญิงธนพร คำเป็ง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
308 9353 เด็กหญิงณัฐธิดาพร ประสิทธิ์สิริ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
309 9387 เด็กหญิงวิริญาดา เครือใจยา อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
310 9638 เด็กหญิงณิชากร ไวสติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
311 9384 เด็กหญิงปุณณดา ศรีวิชัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
312 9617 เด็กหญิงณัฐธิดา ดงเหมี้ยง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
313 9357 เด็กหญิงบุญญาพร พวงแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
314 9414 เด็กหญิงพิชญาภา คำรอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
315 9354 เด็กหญิงธันยารัตน์ เสมอวงค์ติ๊บ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
316 9735 เด็กหญิงจิรวลัญช์ พรสุนทรานันท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
317 9614 เด็กหญิงปวริศา ออนเขียว อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
318 9375 เด็กหญิงพิชชาอร ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
319 9415 เด็กหญิงศิรญา สายหยุด อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
320 9383 เด็กหญิงนารีรัตน คุ้มญาติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
321 9737 เด็กหญิงปาลิตา พลอาจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
322 9386 เด็กหญิงภัทรธิดา คนฟู อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
323 9413 เด็กหญิงพิชญากร สูตรเลข อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
324 9161 เด็กชายกิตติกวิน ทารวรรณ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
325 9222 เด็กชายกฤตานนท์ ประสพสุข อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
326 9196 เด็กชายปวริศร นามปวน อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
327 9170 เด็กชายภูวริศ ใยสำลี อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
328 9217 เด็กชายจิรพัส จิตรกล้า อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
329 9738 เด็กชายสิรวิชญ์ วังมูล อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
330 9519 เด็กชายอิทธิพงศ์ หนูเชต อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
331 9188 เด็กชายณันทกร สุดหอม อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
332 9216 เด็กชายพงษ์นภัส เซมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
333 9215 เด็กชายปุณยวัชญ์ จิตผูก อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
334 9640 เด็กชายณัฐพัชร์ บุญยืน อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
335 9159 เด็กชายภาณุพันธ์ ปัญญาดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
336 9168 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญยืน อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
337 9219 เด็กชายกิตติภพ อลังการนันท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
338 9221 เด็กชายศุภวิชญ์ เนตรรัศมี อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
339 9197 เด็กชายโสภณวิชญ์ กมลเพชร อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
340 9330 เด็กชายยุติธรรม อาวรณ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
341 9210 เด็กหญิงสุทธิตา จักร์คร่อง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
342 9180 เด็กหญิงสุกัลยา รูปงาม อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
343 9205 เด็กหญิงนิรชา สุภาพ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
344 9173 เด็กหญิงนภษร จำปา อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
345 9206 เด็กหญิงจิรภิญญา แก้วดำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
346 9172 เด็กหญิงเขมจิรา กล้าทำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
347 9240 เด็กหญิงอนันตญา กำลังว่อง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
348 9198 เด็กหญิงณปภัช งามละออ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
349 9225 เด็กหญิงกมลทิพย์ ทัศนภิญโญ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
350 9301 เด็กหญิงจิดาภา สมร่าง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
351 9231 เด็กหญิงธัญพร ชัยวัง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
352 9211 เด็กหญิงณธิดา กองตัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
353 9618 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา จันทะวิชัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
354 9203 เด็กหญิงวรัชญา ปากกล้า อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
355 9237 เด็กหญิงเพชรพิชฌาย์ สยอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
356 9230 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หมั่นหา อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
357 9619 เด็กหญิงสุพิชญา การรักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
358 9234 เด็กหญิงชญานิศ กลีบบัว อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
359 9202 เด็กหญิงธนัญญา แปงเครือ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
360 9227 เด็กหญิงจีรนันท์ วงศ์วรกุลกิจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
361 9194 เด็กชายเชาวพงษ์ อาชญา อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
362 9190 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ พรหมกิ่งแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
363 9160 เด็กชายสรณัฐต์ เจียงสงวน อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
364 9163 เด็กชายนฤพงษ์ ตามวิสัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
365 9166 เด็กชายภูตะวัน ศรีโมรา อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
366 9642 เด็กชายกฤษดา ไวสติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
367 9518 เด็กชายปรวีร์ พันธุ์เภา อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
368 9302 เด็กชายจักรภัทร จันทรเสนา อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
369 9223 เด็กชายฐิติภัค วรรณวัฒน์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
370 9214 เด็กชายดนัทธ์ ศิรินุช อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
371 9224 เด็กชายศิริชัย มหาไม้ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
372 9189 เด็กชายยุทธพงษ์ ไวสติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
373 9193 เด็กชายปัญณวัฒน์ บุตรเล็ก อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
374 9164 เด็กชายอชิตพล ประสม อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
375 9641 เด็กชายพสิษฐ์ มั่นคง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
376 9739 เด็กชายภคิน พูดสัตย์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
377 9328 เด็กชายคณิศร บุญอุ้ม อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
378 9174 เด็กหญิงพัชรญดา งามสม อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
379 9208 เด็กหญิงชลลดา สุขาฉิ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
380 9183 เด็กหญิงพีรชยา พรหมประดิษฐ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
381 9232 เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์ วิงวอน อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
382 9236 เด็กหญิงณปภัทร แก้วเปี้ย อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
383 9521 เด็กหญิงวัทนวิภา ชูวะกิจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
384 9185 เด็กหญิงชัชฎาพร แมะบ้าน อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
385 9175 เด็กหญิงกนกรดา รักสัตย์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
386 9291 เด็กหญิงพิมนิกา งามเริง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
387 9238 เด็กหญิงนัทธมน ใจชื่นบาน อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
388 9178 เด็กหญิงชุฏิภรณ์ สมร่าง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
389 9213 เด็กหญิงธัญณิชา ทนุโวหาร อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
390 9200 เด็กหญิงปวีณ์กานต์ ทิพย์ดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
391 9201 เด็กหญิงพิชญาภา มีธรรม อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
392 9176 เด็กหญิงณิชกุล อุ่นเมือง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
393 9207 เด็กหญิงกมลชนก ถ้ำทอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
394 9233 เด็กหญิงดาราวดี มีธรรม อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
395 9643 เด็กหญิงทรงอัปสร มัณฑุกานนท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
396 9517 เด็กหญิงณัฐณิชา เปี้ยแปง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
397 9083 เด็กชายภูริโยดล ผลประโยชน์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
398 9093 เด็กชายพีรพัฒน์ ตามสัตย์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
399 9094 เด็กชายภาคิน วงค์ไชยวะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
400 9090 เด็กชายถิรพุทธ์ ทองใบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
401 9091 เด็กชายธีรฉัตร เครือสาร อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
402 9097 เด็กชายอัครวินท์ เกษตรเกื้อกูล อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
403 9101 เด็กหญิงโชติกา พรมวงค์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
404 9123 เด็กหญิงสุพาชญา ใจมั่น อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
405 9147 เด็กหญิงภัทรพิชชา ทำนา อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
406 9112 เด็กหญิงกัลยกร ณัฏฐพล อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
407 9116 เด็กหญิงณัฐฐาพร เขียวดีเจริญกุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
408 9323 เด็กหญิงปรีณาภา วังเสาร์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
409 9100 เด็กหญิงจิตติพร ไม่ยาก อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
410 9294 เด็กหญิงอภิญญา ก๋าอิน อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
411 9122 เด็กหญิงศิริขวัญ ตันชะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
412 9622 เด็กหญิงณัฐธิดา กันธิยะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
413 9320 เด็กหญิงธัญรดา สุรินทร์โท อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
414 9321 เด็กหญิงนภาวดี มาเร็ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
415 9107 เด็กหญิงพชรกมล แต้มคู อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
416 9126 เด็กหญิงณัฎฐวี ธงไชย อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
417 9118 เด็กหญิงธารธารา ธรรมบุตร อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
418 9420 เด็กหญิงสุชาดา ภีระจิ่ง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
419 9139 เด็กหญิงสุวิชาดา จินา อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
420 9124 เด็กหญิงอัยยา สุดใจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
421 9103 เด็กหญิงธนาภา วิจิตรจรัสแสง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
422 9132 เด็กหญิงปรียาดา ทองหล่อ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
423 9623 เด็กหญิงพิรญา สุจริต อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
424 9133 เด็กหญิงพรรณปพร คำศรี อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
425 9125 เด็กหญิงอารดา เซมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
426 9113 เด็กหญิงแก้มกุลยา สุคิด อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
427 9069 เด็กชายสุธีรัชต์ ดีนวน อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
428 9621 เด็กชายพงษ์ศธรณ์ กิติวงศ์พรม อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
429 9075 เด็กชายชีวกิตติ์ หวานแหลม อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
430 9088 เด็กชายณัฐภัทร ลาภเกิด อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
431 9065 เด็กชายณัฐภัทร คำทุย อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
432 9067 เด็กชายฤทธิไกร ไชยกุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
433 9062 เด็กชายจตุรภัทร จันทร์กัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
434 9080 เด็กชายปิติ เรียบร้อย อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
435 9089 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ แซ่ห่าน อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
436 9071 เด็กชายอัครชัย รักเหล่า อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
437 9325 เด็กชายจตุพล จองกา อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
438 9624 เด็กชายอนวัต กลิ่นหอม อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
439 9084 เด็กชายวีระพัฒน์ ไวมือ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
440 9072 เด็กชายอัศวิน ประมาณ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
441 9063 เด็กชายฐาปนพงค์ ฟังอารมณ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
442 9073 เด็กชายกมนดนัย โตนะโพธิ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
443 9066 เด็กชายรัชชานนท์ แยบคาย อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
444 9064 เด็กชายณัฐพัชร์ ธรรมสิทธิ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
445 9092 เด็กชายพิชเยศ ทองสุข อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
446 9742 เด็กชายพัชฏะ จำแม่่น อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
447 9081 เด็กชายพริษฐ์ เสือดาว อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
448 9078 เด็กชายธนภัทร แก้วหล้า อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
449 9740 เด็กชายศรัณย์ภัทร์ ธิวงค์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
450 9076 เด็กชายเตชิต แซ่ห่าน อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
451 9311 เด็กชายเด่นดนัย บุญมายศ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
452 9079 เด็กชายธนาวุฒิ กาวินชัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
453 9744 เด็กหญิงบัวชมพู ผิวเหลือง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
454 9292 เด็กหญิงพุทธธิดา บุญมาก อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
455 9099 เด็กหญิงกานติมา แซ่โฟ่ง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
456 9127 เด็กหญิงจิตตานันท์ มีธรรม อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
457 9324 เด็กหญิงรัศมน เพ็กยืนยง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
458 9106 เด็กหญิงปุญญิสา แซ่จ๋าว อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
459 9130 เด็กหญิงณัฐณิชา ถำ้ทอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
460 9117 เด็กหญิงณิชชยา กล้าจริง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
461 9745 เด็กหญิงนวรัตน์ ทรายมูล อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
462 9128 เด็กหญิงจิราภัทร อินปั๋น อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
463 9523 เด็กหญิงภูษณิศา แต้มดื่ม อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
464 9109 เด็กหญิงววัฒน์ชญา ทิเก่ง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
465 9322 เด็กหญิงนภาสร มุกดา อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
466 9327 เด็กหญิงสิรินดา ประเที่ยง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
467 9108 เด็กหญิงพชิรา ภูวเดชชยานนท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
468 9104 เด็กหญิงนุตประวีณ์ พูลสิงห์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
469 9743 เด็กหญิงภัทรินทร์ อุตมี อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
470 9135 เด็กหญิงรวิสรา ปานกัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
471 9114 เด็กหญิงเกศศินี แจ่มใส อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
472 9741 เด็กหญิงเกวลิน คงธนพรหม อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
473 9105 เด็กหญิงปรินดา สิทธิ์ทารัก อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
474 9625 เด็กหญิงรินญาดา พุ่มเมือง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
475 9131 เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทร์บูรณ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
476 9138 เด็กหญิงศิริรัตน์ จันมะโน อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
477 9120 เด็กหญิงปัณณพร จันสุธิวงค์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
478 9098 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สมร่าง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
479 8947 เด็กชายพีรพงษ์ เชียงรินทร์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
480 8960 เด็กชายพุฒิภัทร สมทรง อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
481 8964 เด็กชายพีรพัฒน์ โยมงาม อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
482 8956 เด็กชายฐณดล ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
483 8965 เด็กชายชินรัตน์ รักชาติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
484 9295 เด็กชายพัสกร พูดฉลาด อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
485 8953 เด็กชายณัฐพล อนันต์สลุง อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
486 8968 เด็กชายปฏิหาริย์ ประมาณ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
487 8945 เด็กชายณัฐพงศ์ การนอก อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
488 8959 เด็กชายวชิรวิทย์ เบาใจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
489 8958 เด็กชายศุภกฤต หอมสมบัติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
490 9626 เด็กชายสุนทร แซ่พร่าน อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
491 9144 เด็กชายปรเมศ เชยสวัสดิ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
492 8941 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ มีความรู้ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
493 8946 เด็กชายภูผา ไหวคิด อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
494 9417 เด็กชายณฐกร เตชรัตน์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
495 8942 เด็กชายพสิษฐ์ เมืองคำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
496 9008 เด็กหญิงณภาภัช คำพิชัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
497 8997 เด็กหญิงพิชชาภา แพงตะคุ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
498 8988 เด็กหญิงวรัญญา ธิวงศ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
499 8995 เด็กหญิงภิมรภัทร์ เป็นใย อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
500 9004 เด็กหญิงลักษมณ โกนสัก อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
501 9001 เด็กหญิงณฐพร จางอรุณ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
502 8994 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทรงดำรงค์กุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
503 8987 เด็กหญิงณัฐณิชา อวดกล้า อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
504 9316 เด็กหญิงเบญญาภา มุงเมือง อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
505 8980 เด็กหญิงชญานิตย์ อินต๊ะวัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
506 9317 เด็กหญิงวรัญญา โลมากุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
507 8972 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ล่ำใหญ่ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
508 9000 เด็กหญิงณัฐริกา บุญเจริญ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
509 8983 เด็กหญิงภัสรา ฟังอารมณ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
510 8996 เด็กหญิงรุ่งระพีพร แต้มคร่อง อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
511 8974 เด็กหญิงรฐลดา ชัยทิพย์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
512 8990 เด็กหญิงสไลลา เกียรติยรรยง อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
513 9627 เด็กหญิงอภิญญา สิทธิผล อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
514 8961 เด็กชายณพชัย ชัยสงคราม อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
515 8992 เด็กชายธนทัต มูลปานันท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
516 8944 เด็กชายณภัทร โชติสน อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
517 8943 เด็กชายณัฐภูมิ แซ่ห่าน อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
518 8950 เด็กชายกฤษฎากร บารมี อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
519 8955 เด็กชายชนาธิป ธงไชย อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
520 9419 เด็กชายรุศิต เตรียมแรง อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
521 8967 เด็กชายปิญะณัฐฏ์ ฟูตุ้ย อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
522 8940 เด็กชายธัญญากร สติแน่ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
523 8948 เด็กชายคณิศร ศรีมูล อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
524 9525 เด็กชายสุทธิพงศ์ หนูเชต อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
525 8962 เด็กชายบุญญวัฒน์ ล่ำสูง อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
526 8957 เด็กชายธีรภัทร คงสิบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
527 8954 เด็กชายพีรเชษฐ์ ทารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
528 9632 เด็กชายจิรทีปต์ โอละลึก อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
529 8963 เด็กชายเดชาวัต กองตัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
530 9002 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ นราทิพย์วัลย์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
531 9006 เด็กหญิงกวินธิดา ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
532 8984 เด็กหญิงพิชยา ไปเร็ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
533 9425 เด็กหญิงทิพธิดา ไวมาก อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
534 8999 เด็กหญิงกุลนัดดา ทามิน อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
535 9155 เด็กหญิงนภัสร อดเหนียว อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
536 9058 เด็กหญิงกวินชิตา จิตกล้า อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
537 8976 เด็กหญิงพรนพัส พูดสัตย์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
538 9154 เด็กหญิงคณิตา ตั้งตรง อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
539 9009 เด็กหญิงสุภชา จาตุมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
540 9003 เด็กหญิงอารยา สวยฉลาด อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
541 9010 เด็กหญิงวรัชยา แข็งแรง อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
542 9628 เด็กหญิงวชรญาณ์ การรักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
543 8991 เด็กหญิงเบญญาภา คำแปง อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
544 9297 เด็กหญิงณัฐฐินันท์ วงค์น้ำโจ้ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
545 8975 เด็กหญิงอรินท์มาศ มั่นคง อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
546 8982 เด็กหญิงทัณฑิกา เตชะพลี อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
547 9059 เด็กหญิงสุธินี ยนต์วงค์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
548 8998 เด็กหญิงรสสุคนธ์ วัฒนมณีกุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
549 8857 เด็กชายไตรภูมิ จอมจักร อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
550 8823 เด็กชายพลกฤต ทองใบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
551 9055 เด็กชายณัฐฌาพัณท์ ทองสนิท อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
552 8894 เด็กชายธีรภัทร์ หมายหมั้น อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
553 9747 เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์ชัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
554 9746 เด็กชายนัฐดนัย วงศ์ชัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
555 8828 เด็กชายจิรายุ ติ๊บใจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
556 8827 เด็กชายเจษฎา ทารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
557 8900 เด็กชายภานุพงษ์ บุญยืน อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
558 8854 เด็กชายวรเนตร กาละพัฒน์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
559 8895 เด็กชายภรภัทร วสุสัณห์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
560 9309 เด็กชายเธียรวิชญ์ ศรีวันชัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
561 8829 เด็กชายเจษฎา นาแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
562 8863 เด็กชายณัฐดนัย เขื่อนแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
563 9050 เด็กชายวัฒนกร อภิรักษ์วงศ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
564 8858 เด็กชายกันตินันท์ คนดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
565 8825 เด็กชายวัชระพล ชำนาญ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
566 8868 เด็กหญิงกัลย์ลภัส จันทร์คง อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
567 8879 เด็กหญิงเปรมปริยา บุตรเล็ก อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
568 8903 เด็กหญิงชุติมตี ละออ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
569 8869 เด็กหญิงจรินทร์ภรณ์ แซ่ลิ้ม อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
570 8843 เด็กหญิงนิรดา อกผาย อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
571 9315 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สิงห์คำโล อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
572 9053 เด็กหญิงวิกานต์ดา ใจอ่อน อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
573 9052 เด็กหญิงกิตติยา วงค์บุญตัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
574 8836 เด็กหญิงธันสุดา อุ่นใน อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
575 8917 เด็กหญิงยุภาพร ใจเผือ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
576 8901 เด็กหญิงชยิสรา หงษ์ทอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
577 9527 เด็กหญิงพัชรินทร์ ยิ้มเยื้อน อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
578 8875 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ พรหมกิ่งแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
579 8838 เด็กหญิงภัทรลภา ไหวพินิจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
580 8873 เด็กหญิงปภาวรินท์ สวยฉลาด อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
581 8840 เด็กหญิงจริยาวดี ปินใจกุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
582 8904 เด็กหญิงกัญญาพัชร น้อยเหลา อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
583 9054 เด็กหญิงอาลิสรา ดูงาม อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
584 8907 เด็กหญิงภัทรธิดา ปันงาม อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
585 8842 เด็กหญิงเพชรชมพู สมปาน อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
586 8846 เด็กหญิงวัลย์ลดา มิสา อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
587 9526 เด็กหญิงพัชราภา อินทร์ชัยศรี อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
588 8870 เด็กหญิงกัลยาณี ตาเร็ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
589 8892 เด็กชายวิชยา เรือนคำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
590 9748 เด็กชายปัญญาวัฒน์ สุดหอม อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
591 8824 เด็กชายณัฐภัทร มีธรรม อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
592 8902 เด็กชายพิชชากร รักเหล่า อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
593 8896 เด็กชายบุญยพัฒน์ ธนูมาก อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
594 8826 เด็กชายคมสันต์ ตาคำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
595 8832 เด็กชายณัชพล ชัยชมภู อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
596 8861 เด็กชายกิตติพล อินต๊ะกัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
597 8852 เด็กชายสรวิชญ์ พรมมี อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
598 9749 เด็กชายนนทวิชญ์ จุมปา อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
599 8893 เด็กชายภานุพงศ์ วิธีกลาง อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
600 8891 เด็กชายธนกฤต ป้อต๊ะมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
601 8856 เด็กชายพรัญญู ใจเร็ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
602 8830 เด็กชายคเชนต์ ศรีวิชัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
603 9303 เด็กชายกิตศกร กำจาย อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
604 8835 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ สยอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
605 8924 เด็กหญิงรัตติกาล รัตนโกสินธ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
606 8871 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทินวัง อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
607 8878 เด็กหญิงนิชาภา แซ่ห่าน อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
608 8876 เด็กหญิงธัญชนก ขัติยนต์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
609 8867 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชมภู อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
610 9056 เด็กหญิงนิรชา โลมากุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
611 8911 เด็กหญิงธาราทิพย์ ธรรมบุตร อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
612 8910 เด็กหญิงคณิตา เมฆอุตส่าห์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
613 8912 เด็กหญิงโสรญา พงศ์พิทยุตม์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
614 8865 เด็กหญิงจิริยาภรณ์ แก้วสุภา อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
615 8851 เด็กหญิงวรัญญา วุฒิชาลิกานนท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
616 8877 เด็กหญิงกฤติญา งามสม อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
617 8839 เด็กหญิงพิมพิกา อุ่นประสงค์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
618 9057 เด็กหญิงกวินธิดา โตนะโพธิ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
619 8905 เด็กหญิงติณณ์ญาดา มิ่งเชื้อ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
620 9750 เด็กหญิงศรุตยา ยศตื้อ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
621 9630 เด็กหญิงเจนจิรา ตะบุญ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
622 8848 เด็กหญิงกฤษติญาภา ไวสติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
623 8850 เด็กหญิงนันทิตา แมะบ้าน อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
624 9528 เด็กหญิงธัญชนก อิ่งต๊ะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
625 8844 เด็กหญิงอังคณา เสียงดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
626 8837 เด็กหญิงพิชชานันท์ สกุลปราโมทย์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
627 8874 เด็กหญิงทิพวรรณ กลีบบัว อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
628 9012 เด็กหญิงธวัลยรัตน์ หะยีมะสาและ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
629 8906 เด็กหญิงสุภิสรา ปานทอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายสมชาย  ธรรมทอง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสุวรรณา  เขียวดีเจริญกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวปภัสสร  การหมั่น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายณภัสรัตน์  ยศพีรพัฒน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายภัทรพล  วงศ์หล้า
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวแคทรียา  โยธาภักดี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวโอบอ้อม  ตัวละมูล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสายรุ้ง  สุดกระโทก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายนัฐชัย  ใจเขม็ง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสุมิตรา  เจริญพันธ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาววิลาสินี  ธนัญชัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุภาวรรณ  ไหวคิด
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางประกายบุญ  วรรณารักษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวนิจวิภา  ชัยวงค์ษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวมณทิรา  โตลำมะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวยุภารัตน์  ธนะสี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสิริจรรยา  สุรินทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ  ปิงเมือง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสุวิมล  คันธวังอินทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียานุช  เปลวทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางณัฐกานต์  แข็งแรง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวรัตติกาล  อกกว้าง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญงาน
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวภัทรศยา  ล่ำใหญ่
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางปรียาภรณ์  กัลปสันติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายเจริญ  ครูขยัน
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายธนาวัฒน์  ไชยเครื่อง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายชัยยะ  ศิรินุช
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายกนก  รักมิตร
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวชลธิชา  คำวรรณ
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวรัตชญาภรณ์  แสนตา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา  ตากัน
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางดานุรัตน์  ตากะชาติ
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวธัญชนก  นามรมย์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล