Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 ข้อมูลด้านบุคลากร » กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ในสำนักงาน

บุคลากรทั้งหมด 6 คน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 /11.76%

ในสำนักงาน

บุคลากรทั้งหมด 6 คน

เพศชาย 1 /1.96
เพศหญิง 5 /9.80

ในสำนักงาน

บุคลากรทั้งหมด 6 คน

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา 1 /1.96
นักวิชาการศึกษา 4 /7.84
พนักงานพิมพ์ดีด 1 /1.96

ในสำนักงาน

บุคลากรทั้งหมด 6 คน

ชำนาญการ3 /5.88
ชำนาญการพิเศษ1 /1.96
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ2 /3.92

ในสำนักงาน

บุคลากรทั้งหมด 6 คน

ปริญญาตรี3 /5.88
ปริญญาโท3 /5.88
 ข้อมูลด้านบุคลากร » กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล กลุ่มงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1 นางสาวเกศสุดา ศรีใจ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
2 นางขวัญใจ ชะเอม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
3 นางวราภรณ์ พานธงรักษ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
4 นายวิทยา ประพฤติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พนักงานพิมพ์ดีด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
5 นางสาววิมลวรรณ เมืองจันทร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
6 นางสาววันนิดา เกาะหมาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ