Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 ข้อมูลด้านบุคลากร » กลุ่มอำนวยการ

ในสำนักงาน

บุคลากรทั้งหมด 14 คน

กลุ่มอำนวยการ 14 /27.45%

ในสำนักงาน

บุคลากรทั้งหมด 14 คน

เพศชาย 8 /15.69
เพศหญิง 6 /11.76

ในสำนักงาน

บุคลากรทั้งหมด 14 คน

นักการภารโรง 2 /3.92
นักจัดการงานทั่วไป 1 /1.96
นักทรัพยากรบุคคล 1 /1.96
พนักงานขับรถ 3 /5.88
ยาม 2 /3.92
เจ้าพนักงานธุรการ 1 /1.96
เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 /5.88
แม่บ้าน 1 /1.96

ในสำนักงาน

บุคลากรทั้งหมด 14 คน

ชำนาญการพิเศษ1 /1.96
ชำนาญงาน1 /1.96
ปฏิบัติการ1 /1.96
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ11 /21.57

ในสำนักงาน

บุคลากรทั้งหมด 14 คน

ปริญญาตรี4 /7.84
ปริญญาโท2 /3.92
ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า2 /3.92
ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า5 /9.80
อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า1 /1.96
 ข้อมูลด้านบุคลากร » กลุ่มอำนวยการ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล กลุ่มงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1 นางสาวภัคภิญญา จอมวิญญาณ์ กลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
2 นางรุ่งกานต์ สีเหลือง กลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
3 นายเผด็จศึก สวัสดี กลุ่มอำนวยการ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
4 นางสาวสุรีย์ฉาย สัตย์จริง กลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
5 นายอำพร จานแก้ว กลุ่มอำนวยการ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
6 นางอรชร รักชาติ กลุ่มอำนวยการ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
7 นายอดุลย์ เครือสาร กลุ่มอำนวยการ ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
8 นายปรีชา แต้มคล่อง กลุ่มอำนวยการ ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
9 นายแสนศักดิ์ ศริตสุข กลุ่มอำนวยการ พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
10 นางไพลิย ศิลปชัย กลุ่มอำนวยการ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
11 นายนิยม ทิเก่ง กลุ่มอำนวยการ พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
12 นางสาวจริยา ขัดแก้ว กลุ่มอำนวยการ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
13 นายธนวัฒน์ กันธิยะ กลุ่มอำนวยการ พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
14 นายวีระชัย แก้วดี กลุ่มอำนวยการ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ