Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 ข้อมูลด้านบุคลากร » กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ในสำนักงาน

บุคลากรทั้งหมด 5 คน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 5 /9.80%

ในสำนักงาน

บุคลากรทั้งหมด 5 คน

เพศชาย 1 /1.96
เพศหญิง 4 /7.84

ในสำนักงาน

บุคลากรทั้งหมด 5 คน

ลูกจ้างชั่วคราว 1 /1.96
ศึกษานิเทศก์ 3 /5.88
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 /1.96

ในสำนักงาน

บุคลากรทั้งหมด 5 คน

ชำนาญการ1 /1.96
ชำนาญการพิเศษ1 /1.96
ปฏิบัติการ1 /1.96
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ2 /3.92

ในสำนักงาน

บุคลากรทั้งหมด 5 คน

ปริญญาตรี2 /3.92
ปริญญาโท3 /5.88
 ข้อมูลด้านบุคลากร » กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล กลุ่มงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1 นางสาวปรียาดา ติ๊บตึง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
2 นางสาวปุณณาพัขญ์ ไชยนวรัตน์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
3 นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการ
4 นายคฑาวุธ แข็งแรง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
5 นางสาวพรพิลาส แต้มคล่อง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ