Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ในสำนักงาน

บุคลากรทั้งหมด 51 คน

กลุ่มกฎหมายและคดี 2 /3.92%
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 5 /9.80%
กลุ่มนโยบายและแผน 5 /9.80%
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 7 /13.73%
กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 /9.80%
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 /5.88%
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 /11.76%
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 /5.88%
กลุ่มอำนวยการ 14 /27.45%
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 /1.96%

ในสำนักงาน

ในสำนักงาน

บุลากรทั้งหมด 51 คน

เพศชาย 15 /29.41
เพศหญิง 36 /70.59

ในสำนักงาน

บุลากรทั้งหมด 51 คน

นักการภารโรง 2 /3.92
นักจัดการงานทั่วไป 1 /1.96
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา 1 /1.96
นักทรัพยากรบุคคล 7 /13.73
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 /1.96
นักวิชาการพัสดุ 1 /1.96
นักวิชาการศึกษา 4 /7.84
นักวิชาการเงินและบัญชี 4 /7.84
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 /9.80
นิติกร 1 /1.96
พนักงานขับรถ 3 /5.88
พนักงานพิมพ์ดีด 1 /1.96
ยาม 2 /3.92
ลูกจ้างชั่วคราว 2 /3.92
ศึกษานิเทศก์ 3 /5.88
เจ้าพนักงานธุรการ 3 /5.88
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 /1.96
เจ้าหน้าที่ธุรการ 8 /15.69
แม่บ้าน 1 /1.96

ในสำนักงาน

บุลากรทั้งหมด 51 คน

ชำนาญการ12 /23.53
ชำนาญการพิเศษ6 /11.76
ชำนาญงาน1 /1.96
ปฏิบัติการ7 /13.73
ปฏิบัติงาน2 /3.92
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ23 /45.10

ในสำนักงาน

บุลากรทั้งหมด 51 คน

ปริญญาตรี26 /50.98
ปริญญาโท17 /33.33
ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า2 /3.92
ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า5 /9.80
อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า1 /1.96