Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 ���������������������������������������������������������������������������������
รหัส โรงเรียน ตำบล อำเภอ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ไม่มีวิทยฐานะ ปฏิบัติการ
52030001 อนุบาลแจ้ห่ม แจ้ห่ม แจ้ห่ม 0 0 7 10 0 1 0 24 0
52030002 บ้านสบฟ้า แจ้ห่ม แจ้ห่ม 0 0 1 1 0 0 0 8 0
52030003 บ้านม่วงงาม แจ้ห่ม แจ้ห่ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52030004 บ้านฮ่องลี่ แจ้ห่ม แจ้ห่ม 0 0 0 3 1 0 0 3 0
52030006 บ้านหนองนาว แจ้ห่ม แจ้ห่ม 0 0 2 2 0 0 0 9 0
52030007 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 0 0 1 2 0 0 0 3 0
52030008 บ้านหัวฝาย ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 0 0 0 2 0 0 0 4 0
52030009 แจ้คอนวิทยา ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 0 1 5 11 0 0 0 11 0
52030010 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 0 0 1 3 0 0 0 2 0
52030011 บ้านช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 0 0 0 1 0 0 0 2 0
52030012 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
52030013 ชุมชนบ้านสา บ้านสา แจ้ห่ม 0 0 3 6 0 0 0 8 0
52030014 บ้านแป้น บ้านสา แจ้ห่ม 0 0 2 2 0 0 0 9 0
52030015 บ้านสาแพะ บ้านสา แจ้ห่ม 0 0 1 3 0 0 0 6 0
52030016 บ้านแม่ตา ปงดอน แจ้ห่ม 0 0 0 0 0 0 0 4 0
52030017 บ้านแม่ตาใน ปงดอน แจ้ห่ม 0 0 1 1 0 0 0 0 0
52030019 บ้านปงดอน ปงดอน แจ้ห่ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52030020 บ้านไฮ ปงดอน แจ้ห่ม 0 0 1 1 0 0 0 0 0
52030021 บ้านเปียงใจ ปงดอน แจ้ห่ม 0 0 0 0 0 0 0 5 0
52030022 บ้านเลาสู ปงดอน แจ้ห่ม 0 0 1 2 0 0 0 1 0
52030023 ไผ่งามวิทยา เมืองมาย แจ้ห่ม 0 0 2 5 0 0 0 11 0
52030024 บ้านนางาม เมืองมาย แจ้ห่ม 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52030025 บ้านแม่เบิน เมืองมาย แจ้ห่ม 0 0 0 0 0 0 0 3 0
52030026 บ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
52030029 ผาช่อวิทยา แจ้ห่ม แจ้ห่ม 0 0 5 11 0 0 0 8 0
52030030 บ้านใหม่สามัคคี แม่สุก แจ้ห่ม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
52030031 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม 0 0 2 3 0 0 0 3 0
52030032 บ้านหนองกอก แม่สุก แจ้ห่ม 0 0 1 1 0 0 0 0 0
52030033 บ้านแม่สุก แม่สุก แจ้ห่ม 0 0 1 2 1 0 0 4 0
52030035 ทุ่งคาวิทยา แม่สุก แจ้ห่ม 0 0 2 7 0 0 0 12 0
52030036 บ้านปงคอบ วิเชตนคร แจ้ห่ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52030037 บ้านสวนดอกคำ วิเชตนคร แจ้ห่ม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
52030038 บ้านสันมะเกลือ วิเชตนคร แจ้ห่ม 0 0 1 1 0 0 0 7 1
52030039 บ้านใหม่เหล่ายาว วิเชตนคร แจ้ห่ม 0 0 1 1 0 0 0 0 0
52030040 บ้านใหม่ผ้าขาว วิเชตนคร แจ้ห่ม 0 0 2 3 0 0 0 4 0
52030042 ทุ่งฮั้ววิทยา ทุ่งฮั้ว วังเหนือ 0 0 7 11 0 0 0 6 0
52030046 บ้านวังมน ทุ่งฮั้ว วังเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
52030047 บ้านแม่ม่า ทุ่งฮั้ว วังเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
52030048 บ้านดอนแก้ว ร่องเคาะ วังเหนือ 0 0 4 5 0 0 0 5 0
52030050 บ้านวังใหม่ ร่องเคาะ วังเหนือ 0 0 1 3 0 0 0 5 0
52030055 ร่องเคาะวิทยา ร่องเคาะ วังเหนือ 0 0 4 8 0 0 0 13 0
52030059 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52030060 วังแก้ววิทยา วังแก้ว วังเหนือ 0 0 5 8 0 0 0 10 0
52030062 บ้านแม่สุขใน วังซ้าย วังเหนือ 0 0 3 3 0 0 0 2 0
52030063 บ้านป่าแขม วังซ้าย วังเหนือ 0 0 2 5 0 0 0 6 0
52030064 บ้านหัวทุ่ง วังซ้าย วังเหนือ 0 0 1 1 0 0 0 8 0
52030065 บ้านแม่สุขวังเหนือ วังซ้าย วังเหนือ 0 0 2 3 0 0 0 5 0
52030067 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ 0 0 1 5 0 0 0 8 0
52030068 บ้านแม่พริก วังใต้ วังเหนือ 0 0 1 3 0 0 0 5 0
52030070 บ้านก่อ วังทรายคำ วังเหนือ 0 0 2 4 0 0 0 9 0
52030071 บ้านทุ่งฮี วังทรายคำ วังเหนือ 0 0 0 2 0 0 0 4 0
52030074 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) วังทรายคำ วังเหนือ 0 0 2 6 0 0 0 6 0
52030075 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ 0 0 2 2 0 0 0 9 0
52030076 บ้านแม่เย็น วังทอง วังเหนือ 0 0 0 1 0 0 0 7 0
52030077 บ้านเมืองตึง วังทอง วังเหนือ 0 0 1 3 0 0 0 4 0
52030078 วังทองวิทยา วังทอง วังเหนือ 0 0 2 7 0 0 0 11 0
52030081 อนุบาลวังเหนือ วังเหนือ วังเหนือ 0 0 4 8 0 0 0 19 0
52030082 ชุมชนบ้านใหม่ วังเหนือ วังเหนือ 0 0 1 2 0 0 0 9 0
52030083 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ 0 0 1 1 0 0 0 2 0
52030084 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน 0 0 0 1 0 0 0 4 0
52030085 บ้านทุ่ง แจ้ซ้อน เมืองปาน 0 0 2 2 0 0 0 4 0
52030086 บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน 0 0 3 4 0 0 0 11 0
52030087 บ้านสบลี แจ้ซ้อน เมืองปาน 0 0 0 2 0 0 0 9 0
52030088 แจ้ซ้อนวิทยา แจ้ซ้อน เมืองปาน 0 0 5 12 0 0 0 4 0
52030089 บ้านหลวงแจ้ซ้อน แจ้ซ้อน เมืองปาน 0 0 0 0 0 0 0 5 0
52030091 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน 0 0 1 2 0 0 0 7 0
52030092 บ้านทุ่งจี้ ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 0 0 1 1 0 0 0 1 0
52030093 บ้านทุ่งปง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 0 0 1 1 0 0 0 1 0
52030095 บ้านเฮี้ย ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
52030096 ปลายนาวิทยา ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 0 0 1 1 0 0 0 3 0
52030097 บ้านถ้ำ ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 0 0 1 1 0 0 0 0 0
52030098 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 0 0 0 1 0 0 0 6 0
52030099 บ้านจ๋ง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 0 0 0 1 0 0 0 1 0
52030100 บ้านทุ่งข่วง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
52030101 บ้านทุ่งส้าน บ้านขอ เมืองปาน 0 0 2 2 0 0 0 0 0
52030102 บ้านหนอง บ้านขอ เมืองปาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52030103 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52030104 บ้านขอวิทยา บ้านขอ เมืองปาน 0 0 2 3 0 0 0 7 1
52030105 บ้านทุ่งสะแกง บ้านขอ เมืองปาน 0 0 1 1 0 0 0 5 0
52030106 บ้านป่าเหว บ้านขอ เมืองปาน 0 0 2 6 0 0 0 7 1
52030107 บ้านปางดะ บ้านขอ เมืองปาน 0 0 2 2 0 0 0 5 0
52030108 บ้านม่วง บ้านขอ เมืองปาน 0 0 2 2 0 0 0 7 0
52030110 บ้านดอนแก้ว เมืองปาน เมืองปาน 0 0 3 4 0 0 0 4 0
52030111 บ้านดอนไชย เมืองปาน เมืองปาน 0 0 0 2 0 0 0 0 0
52030112 บ้านน้ำจำ เมืองปาน เมืองปาน 0 0 3 3 0 0 0 5 0
52030113 บ้านแพะ เมืองปาน เมืองปาน 0 0 4 4 0 0 0 7 0
52030114 บ้านทุ่งโป่ง เมืองปาน เมืองปาน 0 0 0 0 0 0 0 6 0
52030116 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน 0 0 0 1 0 0 0 7 0
52030117 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน 0 0 0 0 0 0 0 5 0
52030118 บ้านกล้วย หัวเมือง เมืองปาน 0 0 0 1 0 0 0 7 0
52030119 บ้านหัวเมือง หัวเมือง เมืองปาน 0 0 0 1 0 0 0 9 0
52030120 บ้านไร่ หัวเมือง เมืองปาน 0 0 1 1 0 0 0 9 0