Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

จำนวนนักเรียน น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน


 

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ ปี

ลำดับ ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
รหัสโรงเรียนอำเภอประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น