Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ


 

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ ปี

ลำดับ อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
รหัสโรงเรียนอำเภอประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น