Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 ข้อมูลสถานศึกษาในโครงการต่าง ๆ » โรงเรียนพื้นที่สูง

รหัส ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ โครงการ
52030007 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030009 แจ้คอนวิทยา ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030010 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030011 บ้านช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030012 บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030021 บ้านเปียงใจ ปงดอน แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030022 บ้านเลาสู ปงดอน แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030023 ไผ่งามวิทยา เมืองมาย แจ้ห่ม โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030024 บ้านนางาม เมืองมาย แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030029 ผาช่อวิทยา แจ้ห่ม แจ้ห่ม โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนพื้นที่สูง
52030047 บ้านแม่ม่า ทุ่งฮั้ว วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030048 บ้านดอนแก้ว ร่องเคาะ วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030050 บ้านวังใหม่ ร่องเคาะ วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030059 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030060 วังแก้ววิทยา วังแก้ว วังเหนือ โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030062 บ้านแม่สุขใน วังซ้าย วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030074 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) วังทรายคำ วังเหนือ โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030075 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030076 บ้านแม่เย็น วังทอง วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030077 บ้านเมืองตึง วังทอง วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030078 วังทองวิทยา วังทอง วังเหนือ โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030084 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030086 บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน โรงเรียนพื้นที่สูง
52030088 แจ้ซ้อนวิทยา แจ้ซ้อน เมืองปาน โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030091 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030116 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030117 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030118 บ้านกล้วย หัวเมือง เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030119 บ้านหัวเมือง หัวเมือง เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030120 บ้านไร่ หัวเมือง เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง