Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������

รหัส ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ โครงการ
52030009 แจ้คอนวิทยา ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030016 บ้านแม่ตา ปงดอน แจ้ห่ม โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030023 ไผ่งามวิทยา เมืองมาย แจ้ห่ม โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030029 ผาช่อวิทยา แจ้ห่ม แจ้ห่ม โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนพื้นที่สูง
52030035 ทุ่งคาวิทยา แม่สุก แจ้ห่ม โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030042 ทุ่งฮั้ววิทยา ทุ่งฮั้ว วังเหนือ โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030055 ร่องเคาะวิทยา ร่องเคาะ วังเหนือ โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030060 วังแก้ววิทยา วังแก้ว วังเหนือ โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030074 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) วังทรายคำ วังเหนือ โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030078 วังทองวิทยา วังทอง วังเหนือ โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030088 แจ้ซ้อนวิทยา แจ้ซ้อน เมืองปาน โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030096 ปลายนาวิทยา ทุ่งกว๋าว เมืองปาน โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน
52030104 บ้านขอวิทยา บ้านขอ เมืองปาน โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล