Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������

รหัส ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ โครงการ
52030001 อนุบาลแจ้ห่ม แจ้ห่ม แจ้ห่ม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030009 แจ้คอนวิทยา ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030014 บ้านแป้น บ้านสา แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030016 บ้านแม่ตา ปงดอน แจ้ห่ม โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030023 ไผ่งามวิทยา เมืองมาย แจ้ห่ม โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030035 ทุ่งคาวิทยา แม่สุก แจ้ห่ม โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030038 บ้านสันมะเกลือ วิเชตนคร แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030042 ทุ่งฮั้ววิทยา ทุ่งฮั้ว วังเหนือ โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030055 ร่องเคาะวิทยา ร่องเคาะ วังเหนือ โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030060 วังแก้ววิทยา วังแก้ว วังเหนือ โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030065 บ้านแม่สุขวังเหนือ วังซ้าย วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030067 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030074 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) วังทรายคำ วังเหนือ โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030078 วังทองวิทยา วังทอง วังเหนือ โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030081 อนุบาลวังเหนือ วังเหนือ วังเหนือ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โครงการ ศูนย์อาเซี่ยน
52030088 แจ้ซ้อนวิทยา แจ้ซ้อน เมืองปาน โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030098 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ทุ่งกว๋าว เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030104 บ้านขอวิทยา บ้านขอ เมืองปาน โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030113 บ้านแพะ เมืองปาน เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030116 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง