Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������

รหัส ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ โครงการ
52030002 บ้านสบฟ้า แจ้ห่ม แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030003 บ้านม่วงงาม แจ้ห่ม แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030004 บ้านฮ่องลี่ แจ้ห่ม แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030006 บ้านหนองนาว แจ้ห่ม แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030007 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030008 บ้านหัวฝาย ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030010 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030011 บ้านช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030012 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030013 ชุมชนบ้านสา บ้านสา แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐ
52030014 บ้านแป้น บ้านสา แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030015 บ้านสาแพะ บ้านสา แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030016 บ้านแม่ตา ปงดอน แจ้ห่ม โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030017 บ้านแม่ตาใน ปงดอน แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030019 บ้านปงดอน ปงดอน แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030020 บ้านไฮ ปงดอน แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030021 บ้านเปียงใจ ปงดอน แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030022 บ้านเลาสู ปงดอน แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030024 บ้านนางาม เมืองมาย แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030025 บ้านแม่เบิน เมืองมาย แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030026 บ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030030 บ้านใหม่สามัคคี แม่สุก แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030031 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030032 บ้านหนองกอก แม่สุก แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030033 บ้านแม่สุก แม่สุก แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030036 บ้านปงคอบ วิเชตนคร แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030037 บ้านสวนดอกคำ วิเชตนคร แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030038 บ้านสันมะเกลือ วิเชตนคร แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030039 บ้านใหม่เหล่ายาว วิเชตนคร แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030040 บ้านใหม่ผ้าขาว วิเชตนคร แจ้ห่ม โรงเรียนขนาดเล็ก
52030046 บ้านวังมน ทุ่งฮั้ว วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก
52030047 บ้านแม่ม่า ทุ่งฮั้ว วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030048 บ้านดอนแก้ว ร่องเคาะ วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030048 บ้านดอนแก้ว ร่องเคาะ วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030050 บ้านวังใหม่ ร่องเคาะ วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030059 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030062 บ้านแม่สุขใน วังซ้าย วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030063 บ้านป่าแขม วังซ้าย วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน
52030064 บ้านหัวทุ่ง วังซ้าย วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก
52030065 บ้านแม่สุขวังเหนือ วังซ้าย วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030067 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030068 บ้านแม่พริก วังใต้ วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก
52030071 บ้านทุ่งฮี วังทรายคำ วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก
52030074 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) วังทรายคำ วังเหนือ โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030075 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030076 บ้านแม่เย็น วังทอง วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030077 บ้านเมืองตึง วังทอง วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030082 ชุมชนบ้านใหม่ วังเหนือ วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐ
52030083 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ โรงเรียนขนาดเล็ก
52030084 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030085 บ้านทุ่ง แจ้ซ้อน เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก
52030087 บ้านสบลี แจ้ซ้อน เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก
52030089 บ้านหลวงแจ้ซ้อน แจ้ซ้อน เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก
52030091 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030092 บ้านทุ่งจี้ ทุ่งกว๋าว เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก
52030093 บ้านทุ่งปง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก
52030095 บ้านเฮี้ย ทุ่งกว๋าว เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก
52030096 ปลายนาวิทยา ทุ่งกว๋าว เมืองปาน โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน
52030097 บ้านถ้ำ ทุ่งกว๋าว เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก
52030098 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ทุ่งกว๋าว เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030099 บ้านจ๋ง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก
52030100 บ้านทุ่งข่วง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก
52030101 บ้านทุ่งส้าน บ้านขอ เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก
52030102 บ้านหนอง บ้านขอ เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก
52030103 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก
52030104 บ้านขอวิทยา บ้านขอ เมืองปาน โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030105 บ้านทุ่งสะแกง บ้านขอ เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก
52030107 บ้านปางดะ บ้านขอ เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก
52030108 บ้านม่วง บ้านขอ เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก
52030111 บ้านดอนไชย เมืองปาน เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก
52030112 บ้านน้ำจำ เมืองปาน เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก
52030113 บ้านแพะ เมืองปาน เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030114 บ้านทุ่งโป่ง เมืองปาน เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก
52030116 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่สูง
52030117 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030118 บ้านกล้วย หัวเมือง เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030119 บ้านหัวเมือง หัวเมือง เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง
52030120 บ้านไร่ หัวเมือง เมืองปาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพื้นที่สูง