Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 ������������������������������������������������������������������������������������ ���

รหัส ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ โครงการ
52030001 อนุบาลแจ้ห่ม แจ้ห่ม แจ้ห่ม 1. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030002 บ้านสบฟ้า แจ้ห่ม แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030003 บ้านม่วงงาม แจ้ห่ม แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030004 บ้านฮ่องลี่ แจ้ห่ม แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030006 บ้านหนองนาว แจ้ห่ม แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030007 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030008 บ้านหัวฝาย ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030009 แจ้คอนวิทยา ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขยายโอกาส
2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
3. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030010 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030011 บ้านช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030012 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030013 ชุมชนบ้านสา บ้านสา แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนประชารัฐ
52030014 บ้านแป้น บ้านสา แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030015 บ้านสาแพะ บ้านสา แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030016 บ้านแม่ตา ปงดอน แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขยายโอกาส
2. โรงเรียนขนาดเล็ก
3. โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน
4. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030017 บ้านแม่ตาใน ปงดอน แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030019 บ้านปงดอน ปงดอน แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030020 บ้านไฮ ปงดอน แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030021 บ้านเปียงใจ ปงดอน แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030022 บ้านเลาสู ปงดอน แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030023 ไผ่งามวิทยา เมืองมาย แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขยายโอกาส
2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
3. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030024 บ้านนางาม เมืองมาย แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030025 บ้านแม่เบิน เมืองมาย แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030026 บ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030029 ผาช่อวิทยา แจ้ห่ม แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขยายโอกาส
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030030 บ้านใหม่สามัคคี แม่สุก แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030031 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030032 บ้านหนองกอก แม่สุก แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030033 บ้านแม่สุก แม่สุก แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030035 ทุ่งคาวิทยา แม่สุก แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขยายโอกาส
2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030036 บ้านปงคอบ วิเชตนคร แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030037 บ้านสวนดอกคำ วิเชตนคร แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030038 บ้านสันมะเกลือ วิเชตนคร แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030039 บ้านใหม่เหล่ายาว วิเชตนคร แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030040 บ้านใหม่ผ้าขาว วิเชตนคร แจ้ห่ม 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030042 ทุ่งฮั้ววิทยา ทุ่งฮั้ว วังเหนือ 1. โรงเรียนขยายโอกาส
2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030046 บ้านวังมน ทุ่งฮั้ว วังเหนือ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030047 บ้านแม่ม่า ทุ่งฮั้ว วังเหนือ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030048 บ้านดอนแก้ว ร่องเคาะ วังเหนือ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนขนาดเล็ก
3. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030050 บ้านวังใหม่ ร่องเคาะ วังเหนือ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030055 ร่องเคาะวิทยา ร่องเคาะ วังเหนือ 1. โรงเรียนขยายโอกาส
2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030059 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030060 วังแก้ววิทยา วังแก้ว วังเหนือ 1. โรงเรียนขยายโอกาส
2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
3. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030062 บ้านแม่สุขใน วังซ้าย วังเหนือ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030063 บ้านป่าแขม วังซ้าย วังเหนือ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน
52030064 บ้านหัวทุ่ง วังซ้าย วังเหนือ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030065 บ้านแม่สุขวังเหนือ วังซ้าย วังเหนือ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030067 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030068 บ้านแม่พริก วังใต้ วังเหนือ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030070 บ้านก่อ วังทรายคำ วังเหนือ
52030071 บ้านทุ่งฮี วังทรายคำ วังเหนือ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030074 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) วังทรายคำ วังเหนือ 1. โรงเรียนขยายโอกาส
2. โรงเรียนขนาดเล็ก
3. โรงเรียนประชารัฐ
4. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
5. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030075 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030076 บ้านแม่เย็น วังทอง วังเหนือ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030077 บ้านเมืองตึง วังทอง วังเหนือ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030078 วังทองวิทยา วังทอง วังเหนือ 1. โรงเรียนขยายโอกาส
2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
3. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030081 อนุบาลวังเหนือ วังเหนือ วังเหนือ 1. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
2. โครงการ ศูนย์อาเซี่ยน
52030082 ชุมชนบ้านใหม่ วังเหนือ วังเหนือ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนประชารัฐ
52030083 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030084 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030085 บ้านทุ่ง แจ้ซ้อน เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030086 บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน 1. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030087 บ้านสบลี แจ้ซ้อน เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030088 แจ้ซ้อนวิทยา แจ้ซ้อน เมืองปาน 1. โรงเรียนขยายโอกาส
2. โรงเรียนประชารัฐ
3. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
4. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030089 บ้านหลวงแจ้ซ้อน แจ้ซ้อน เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030091 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030092 บ้านทุ่งจี้ ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030093 บ้านทุ่งปง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030095 บ้านเฮี้ย ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030096 ปลายนาวิทยา ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 1. โรงเรียนขยายโอกาส
2. โรงเรียนขนาดเล็ก
3. โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน
52030097 บ้านถ้ำ ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030098 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030099 บ้านจ๋ง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030100 บ้านทุ่งข่วง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030101 บ้านทุ่งส้าน บ้านขอ เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030102 บ้านหนอง บ้านขอ เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030103 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030104 บ้านขอวิทยา บ้านขอ เมืองปาน 1. โรงเรียนขยายโอกาส
2. โรงเรียนขนาดเล็ก
3. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030105 บ้านทุ่งสะแกง บ้านขอ เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030106 บ้านป่าเหว บ้านขอ เมืองปาน
52030107 บ้านปางดะ บ้านขอ เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030108 บ้านม่วง บ้านขอ เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030110 บ้านดอนแก้ว เมืองปาน เมืองปาน
52030111 บ้านดอนไชย เมืองปาน เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030112 บ้านน้ำจำ เมืองปาน เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030113 บ้านแพะ เมืองปาน เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนประชารัฐ
3. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
52030114 บ้านทุ่งโป่ง เมืองปาน เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
52030116 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
3. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030117 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030118 บ้านกล้วย หัวเมือง เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030119 บ้านหัวเมือง หัวเมือง เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง
52030120 บ้านไร่ หัวเมือง เมืองปาน 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพื้นที่สูง