Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 นักเรียน

ลำดับ ภาพปก ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อรางวัล ระดับ รายละเอียด
62 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไ... ประเทศ
72 โรงเรียนบ้านแพะ/เด็กหญิงณัฎฐณิชา อินคำเชื้อ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์... เขตพื้นที่การศึกษา
73 โรงเรียนบ้านแพะ/เด็กหญิงนริศรา ขัดธะสีมา ได้รับเหรียญทองการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปร... เขตพื้นที่การศึกษา
77 โรงเรียนบ้านแพะ/เด็กหญิงทิพนภา จาระณะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพด้... เขตพื้นที่การศึกษา
79 โรงเรียนบ้านแพะ/เด็กหญิงอมรรัตน์ ก้านบัว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพด้... เขตพื้นที่การศึกษา
80 โรงเรียนบ้านแพะ/เด็กหญิงกนกวัลย์ รูปดี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพด้... เขตพื้นที่การศึกษา
81 โรงเรียนบ้านแพะ/เด็กชายปิติญากรณ์ คำอ้ายกาวิน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการปั้นดินน้ำ... เขตพื้นที่การศึกษา
82 โรงเรียนบ้านแพะ/เด็กหญิงกาญจ์เกล้า แสนอินตา เหรียญเงินการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย เขตพื้นที่การศึกษา
83 โรงเรียนบ้านแพะ/เด็กชายจักรกฤษณ์ เชิงดี เหรียญเงิน กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันระดับชั้น ปฐมวัย เขตพื้นที่การศึกษา
94 1. เด็กชายขวัญชัย ทนายมา 2. เด็กหญิงภาวินี แรงจริง รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขัน,มารยาทไทย ระ... เขตพื้นที่การศึกษา
95 1. เด็กชายเมธัส คำเขียว 2. เด็กหญิงพิมพ์กานต์ สนเล็ก รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันสิ่งประ... เขตพื้นที่การศึกษา
96 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิละแสง รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันภาพวาด... เขตพื้นที่การศึกษา
97 1. เด็กชายภูมิพิทักษ์ เสียงหาญ 2. เด็กหญิงนิวาริน วางใจ 3. เด็กหญิงปุณยวี แรงจริง 4. เด็กหญิงปรมินทร์ เภาชัยภูมิ 5. เด็กชายรัชชานนท์ วางใจ รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันละครภา... เขตพื้นที่การศึกษา
105 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง คีตะมวยไทย เขตพื้นที่การศึกษา
106 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง เขตพื้นที่การศึกษา
107 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง กีฬาเปตองประเภททีมชาย จังหวัด
108 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง กีฬาเปตองประเภททีมหญิง จังหวัด
117 เด็กหญิงกชกร ยาง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแ... เขตพื้นที่การศึกษา
118 เด็กหญิงจันทร์ฉาย จำกัด ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแ... เขตพื้นที่การศึกษา
119 เด็กหญิงณัฐวิภา ปัญญาพนาสิทธิ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแ... เขตพื้นที่การศึกษา
120 เด็กชายอัศวิน ยาง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแ... เขตพื้นที่การศึกษา
121 เด็กชายเตวิช ยาง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแ... เขตพื้นที่การศึกษา
122 เด็กหญิงโสภา ลามู ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแ... เขตพื้นที่การศึกษา
123 เด็กหญิงชัยรัมภา ชัยวัลลา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการใช้... เขตพื้นที่การศึกษา
124 เด็กหญิงธาราทิพย์ วัฒนาศักดิ์ดำรง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการใช้... เขตพื้นที่การศึกษา
125 เด็กหญิงพัชรกัญญ์ พวงลาว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการใช้... เขตพื้นที่การศึกษา
126 เด็กชายสาริศ นีรนาถ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการใช้... เขตพื้นที่การศึกษา
127 เด็กหญิงอัฐภิญญา แก้วทุ่น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการใช้... เขตพื้นที่การศึกษา
128 เด็กหญิงอัลชลี พวงกุญแจ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการใช้... เขตพื้นที่การศึกษา
134 เด็กหญิงบัณฑิตา สูงงาม (โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง) ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จังหวัด
136 เด็กชายวัชรพงษ์ พานธงรักษ์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น... เขตพื้นที่การศึกษา
137 เด็กหญิงชัญญารินทร์ วิเศษ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น... เขตพื้นที่การศึกษา
139 เด็กชายนันธพงศ์ ยะคำปลูก การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.1-ป.6 เขตพื้นที่การศึกษา
142 เด็กหญิงกนกพร รูปดี การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น ป.1-ป.3 เขตพื้นที่การศึกษา
143 เด็กหญิงกมลวรรณ นันต๊ะภาพ การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น ป.1-ป.3 เขตพื้นที่การศึกษา
144 เด็กหญิงวรินทร พรวรรณภากิจ การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น ป.1-ป.3 เขตพื้นที่การศึกษา
145 เด็กหญิงวัชราวลี พานธงรักษ์ การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น ป.1-ป.3 เขตพื้นที่การศึกษา
146 เด็กหญิงเกตุจรีพร แสนภาพ การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น ป.1-ป.3 เขตพื้นที่การศึกษา
149 เด็กหญิงธวัลรัตน์ วงค์จันทร์ การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น ป.4-ป.6 เขตพื้นที่การศึกษา
150 เด็กหญิงนริญญา วิเศษ การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น ป.4-ป.6 เขตพื้นที่การศึกษา
151 เด็กชายพิชญะ สุวรรณเมือง การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น ป.4-ป.6 เขตพื้นที่การศึกษา
152 เด็กหญิงอรพรรณ เครือคำ การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น ป.4-ป.6 เขตพื้นที่การศึกษา
153 เด็กหญิงโชติกา กำลังแข็ง การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น ป.4-ป.6 เขตพื้นที่การศึกษา
157 เด็กชายสิรภัทร ราหุรักษ์ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 เขตพื้นที่การศึกษา
158 เด็กหญิงอารียา และเซอะ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 เขตพื้นที่การศึกษา