Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลำดับ ภาพปก ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อรางวัล ระดับ รายละเอียด
2 นายนัฐชัย ใจเขม็ง ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2565 ประเทศ
3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม / นางสาวรัตชญาภรณ์ แสนตา/ ด.ช.ณัฏฐภัทร น่ารัก ด.ช.ณัฐกิตติ์ การะพิงค์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอ... เขตพื้นที่การศึกษา
4 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม / นางสาวรัตชญาภรณ์ แสนตา/ ด.ช. พงษ์ชัยพัฒน์ สุยะอ้าย, ด.ช. บูรภัทร ตันชะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ก... เขตพื้นที่การศึกษา
5 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม / นางสาวรัตชญาภรณ์ แสนตา/ ด.ญ.กวินธิดา ไหวพริบ, ด.ญ. กัลยลภัส จันทร์คง, ด.ญ. อักษราภัค ขยันดี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจ... เขตพื้นที่การศึกษา
6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม / นางสาวรัตชญาภรณ์ แสนตา ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการ... ประเทศ
7 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม / นางสาวรัตชญาภรณ์ แสนตา ได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการ... เขตพื้นที่การศึกษา
8 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม / นางสาวรัตชญาภรณ์ แสนตา/ด.ญ. อัยยา สุดใจ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะระดับเหรียญทอง ... เขตพื้นที่การศึกษา
9 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม / นางสาวรัตชญาภรณ์ แสนตา/ด.ญ.กัลยากร ณัฐพล, ด.ญ. กัฎฐวี ธงไชย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะระดับเหรียญทอง ... เขตพื้นที่การศึกษา
10 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม / นางสาวรัตชญาภรณ์ แสนตา/ด.ช. กิตติพล อินต๊ะกัน, ด.ช.เดชาวัต กองตัน ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะระดับเหรียญทอง ... เขตพื้นที่การศึกษา
11 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม / นางสาวรัตชญาภรณ์ แสนตา/ด.ช. ะนกฤต ป้อตะมา, ด.ช. พรัญญู ใจเร็ว ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะระดับเหรียญทอง ... เขตพื้นที่การศึกษา
12 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม / นางสาวรัตชญาภรณ์ แสนตา/ด.ญ. จรินทร์ภรณ์ แซ่ลิ้ม, ด.ญ.สุภิสรา ปานทอง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะระดับเหรียญทอง ... เขตพื้นที่การศึกษา
13 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม / นางสาวรัตชญาภรณ์ แสนตา/ด.ญ.ติณณ์ญาดา มิ่งเชื้อ, ด.ช. พงศ์พิสทธิ์ สยอง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะระดับเหรียญทองช... เขตพื้นที่การศึกษา
14 นางสาวธัญชนก นามรมย์ ธุรการโรงเรียนดีเด่น เขตพื้นที่การศึกษา
15 นางสาวธัญชนก นามรมย์ ธุรการโรงเรียนดีเด่น เขตพื้นที่การศึกษา
16 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียานุช เปลวทอง ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิ... เขตพื้นที่การศึกษา
17 โรงเรียนบ้านวังโป่ง/นางสาวมณทิรา โตลำมะ/ 1.ด.ญ.ธนภรณ์ ก๋าขัติ 2.ด.ญ.พัชรี สีทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตู... เขตพื้นที่การศึกษา
18 โรงเรียนบ้านวังโป่ง/ นางสาวมณทิรา โตลำมะ/1. ด.ญ.ณัฐธิดา อวดห้าว 2.ด.ญ.พลอยชมพู ด้วงหิรัญ รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด... เขตพื้นที่การศึกษา
19 โรงเรียนบ้านวังโป่ง/นางสาวมณทิรา โตลำมะ/1.ด.ญ.ปิยะกุล เมืองปัญโญ 2.ด.ช.วีรภัทร วงศ์เทพ 3.ด.ญ.ชนิภรณ์ หมื่นคำปา รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์... เขตพื้นที่การศึกษา
20 โรงเรียนบ้านวังโป่ง/นางสาวมณทิรา โตลำมะ /นักเรียนจำนวน 30 คน ผู้ให้การสนับสนุนทีมแข่งขันเข้าร่วมเป็นต้วแทนสำ... ภาค
21 โรงเรียนบ้านวังโป่ง/นางสาวมณทิรา โตลำมะ/ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานการจัดนิทรรศการตามโครงการ... เขตพื้นที่การศึกษา
22 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม/นางสาวมณทิรา โตลำมะ/1.ด.ญ.กัลยกร ณัฐพล 2.ด.ญ.ณัฐวี ธงไชย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รอ... เขตพื้นที่การศึกษา
23 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม/นางสาวมณทิรา โตลำมะ/1.ด.ช.กิตติพงษ์ อินต๊ะกัน 2.ด.ช.เดชาวัต กองตัน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอ... เขตพื้นที่การศึกษา
27 นางสาวยุภารัตน์ ธนะสี ครูดีไม่มีอบายมุข ภาค
28 นางสาวยุภารัตน์ ธนะสี ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ประเทศ
29 นางสุวรรณา เขียวดีเจริญกุล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง... ประเทศ
38 นางสาวรัตติกาล อกกว้าง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการครูและ... เขตพื้นที่การศึกษา
39 โรงเรียนบ้านปลวกแดง/นางสาวมยุรี จัดดี/ เด็กหญิงธนิษฐา บุญธรรม และเด็กชายวรมันต์ ชะนะมา กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด)... ประเทศ
40 โรงเรียนบ้านปลวกแดง / นางสาวมยุรี จัดดี ครูผู้อุทิศตนเพื่อศิษย์ เขตพื้นที่การศึกษา
41 โรงเรียนบ้านปลวกแดง/ นางสาวมยุรี จัดดี ครูผู้อุทิศตนเพื่อศิษย์ เขตพื้นที่การศึกษา
57 นายสมเกียรติ สิงหกูล การเสนอผลงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน (Best... เขตพื้นที่การศึกษา
59 นางแววนภา กลีบจำปี รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระด... ประเทศ
60 นางแววนภา กลีบจำปี ครูผู้สอนเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การ... ประเทศ
68 นางสาวมัทนา กาละ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจก... เขตพื้นที่การศึกษา
69 โรงเรียนบ้านแพะ นางสาวมัทนา กาละ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งข... เขตพื้นที่การศึกษา
70 นางสาวจินดา เครืออินตา ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเล... เขตพื้นที่การศึกษา
71 นางสาวจินดา เครืออินตา ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม... เขตพื้นที่การศึกษา
74 นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติ ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาดีเด่น เขตพื้นที่การศึกษา
75 นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติ ครูดีไม่มีอบายมุข ประเทศ
76 โรงเรียนบ้านแพะ/นางสาววลัยพร พรมจินา ครูผู้สอนักเรียนได้รับเหรียญทองกิจกรรมการสร้างภ... เขตพื้นที่การศึกษา
78 โรงเรียนบ้านแพะ/นางสาววลัยพร พรมจินา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม... เขตพื้นที่การศึกษา
84 นายสมัย ดำรงค์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ประเทศ
85 นายสมัย ดำรงค์ ผู้บริหารดีเด่น เขตพื้นที่การศึกษา
88 นายสราวุฒิ อินปั๋น ครูผู้สอนดีเด่น เขตพื้นที่การศึกษา
92 นางสาวศิรประภา ใจหนัก ผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practic... ภาค
93 นางสาวศิรประภา ใจหนัก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อการเรียนร... จังหวัด
98 นายภาสกร นามมะกุนา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะ... เขตพื้นที่การศึกษา
99 นายแสวง กระทาง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะ... เขตพื้นที่การศึกษา
100 นางสาวสุพรรษา กล้าหาญ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะ... เขตพื้นที่การศึกษา
101 นางสาวพิมพ์คณิต ขจีจิตร์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะ... เขตพื้นที่การศึกษา
102 นางสุภาวิดา ศรีไววาง รูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเ... เขตพื้นที่การศึกษา
103 นางสาวเบญจมาพร เปอร์ทอง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะ... เขตพื้นที่การศึกษา
104 นางสาวพชรพรรณ ยะสินธุ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะ... เขตพื้นที่การศึกษา
110 นางสาวชาลินี เชื้อนันไชย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภท... ประเทศ
111 นางสาวชาลินี เชื้อนันไชย รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมถอดบทเรียน Best Pract... เขตพื้นที่การศึกษา
113 นางสาวชาลินี เชื้อนันไชย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น "ครูดีศรีเมือง... เขตพื้นที่การศึกษา
114 นางสาวชาลินี เชื้อนันไชย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ก... ประเทศ
115 นางสาวชาลินี เชื้อนันไชย กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันการใช... เขตพื้นที่การศึกษา
116 นางสาวชาลินี เชื้อนันไชย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชน... เขตพื้นที่การศึกษา
129 นางสาวชาลินี เชื้อนันไชย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชน... เขตพื้นที่การศึกษา
130 นางสาวชาลินี เชื้อนันไชย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ก... เขตพื้นที่การศึกษา
131 นางสาวชาลินี เชื้อนันไชย รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการครูและบุค... เขตพื้นที่การศึกษา
132 นางสาวชาลินี เชื้อนันไชย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเร... ภาค
133 นายวรวุฒิ แหลมคม ครูผู้สอนดีเด่น(โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง) เขตพื้นที่การศึกษา
135 นางสาวรักษิณา สุวาท ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ... เขตพื้นที่การศึกษา
138 นางสาวรักษิณา สุวาท ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.... เขตพื้นที่การศึกษา
140 นางสาวรักษิณา สุวาท ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น... เขตพื้นที่การศึกษา
141 นายทิวัตถ์ แสนปัญญา ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น... เขตพื้นที่การศึกษา
147 นางสาวรักษิณา สุวาท ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น... เขตพื้นที่การศึกษา
148 นายทิวัตถ์ แสนปัญญา ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น... เขตพื้นที่การศึกษา
154 นางสาวรักษิณา สุวาท กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม... เขตพื้นที่การศึกษา
155 นางปทุมพร ไพรพนาพฤกษ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม... เขตพื้นที่การศึกษา
156 นางปทุมพร ไพรพนาพฤกษ์ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ร... เขตพื้นที่การศึกษา
159 นางปทุมพร ไพรพนาพฤกษ์ การอบรมและผ่านการทดสอบ MOE Safety Platfrom ประเทศ