Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 สถานศึกษา

ลำดับ ภาพปก ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อรางวัล ระดับ รายละเอียด
24 โรงเรียนไผ่งามวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เน... ภาค
25 ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำหลักสูตร... เขตพื้นที่การศึกษา
26 โรงเรียนไผ่งามวิทยา กองลูกเสือเนตรนารี เนตรนารีเข้าร่วมพิธีทบทวนคำป... เขตพื้นที่การศึกษา
30 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สถานศึกษาที่มีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือน... เขตพื้นที่การศึกษา
31 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระ... ภาค
32 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม รางวัลการประกวดโครงการโรงเรียนสุจริต อันดับที่ ๓ เขตพื้นที่การศึกษา
33 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๓ โครงการเสริมสร้างคุณธ... เขตพื้นที่การศึกษา
34 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓... ภาค
35 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ ระ... ภาค
36 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม (1.ดช.รฐนนท์ รักมิตร 2.ดญ.... เขตพื้นที่การศึกษา
37 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓... เขตพื้นที่การศึกษา
42 โรงเรียนบ้านสบลี เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน... เขตพื้นที่การศึกษา
43 โรงเรียนบ้านสบลี เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โครงการจังหวัด... จังหวัด
44 โรงเรียนบ้านสบลี เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน... ประเทศ
45 โรงเรียนบ้านสบลี เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้จนม... เขตพื้นที่การศึกษา
46 โรงเรียนบ้านสบลี เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้จนม... เขตพื้นที่การศึกษา
47 โรงเรียนบ้านสบลี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับเขต... เขตพื้นที่การศึกษา
48 โรงเรียนบ้านสบลี การประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ค่านิยมซื่อสัตย์ส... เขตพื้นที่การศึกษา
49 โรงเรียนบ้านสบลี เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste Scho... ประเทศ
50 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โครงการจังหวัดลำปา... จังหวัด
51 โรงเรียนบ้านหัวเมือง โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Prac... เขตพื้นที่การศึกษา
52 โรงเรียนบ้านหัวเมือง ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค การคัดเลือกสถ... ภาค
53 โรงเรียนบ้านก่อ สถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ป... ประเทศ
54 โรงเรียนบ้านม่วง การประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ เขตพื้นที่การศึกษา
55 โรงเรียนบ้านก่อ รางวัลดีเด่นการดำเนิชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐก... จังหวัด
56 โรงเรียนบ้านม่วง โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เขตพื้นที่การศึกษา
58 โรงเรียนบ้านก่อ รางวัลดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2565 ... ประเทศ
61 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ รางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 ปีที่3 ติด... ประเทศ
63 โรงเรียนบ้านแพะ ร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำหลักสูตร... เขตพื้นที่การศึกษา
64 โรงเรียนบ้านแพะ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้... ประเทศ
65 โรงเรียนบ้านแพะ โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเฉลี... ประเทศ
66 โรงเรียนบ้านแพะ เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน... เขตพื้นที่การศึกษา
67 โรงเรียนบ้านแพะ เป็นแบบอย่างที่ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้จนมีผ... เขตพื้นที่การศึกษา
86 โรงเรียนบ้านไร่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีแนวปฏ... เขตพื้นที่การศึกษา
87 โรงเรียนบ้านไร่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีแนวปฏ... เขตพื้นที่การศึกษา
89 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สถานศึกษาปลอดภัย ประเทศ
90 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สถานศึกษาปลอดภัย จังหวัด
91 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพฐ. - ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 18 ประเทศ
109 โรงเรียนบ้านหัวเมือง โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเทศ
112 โรงเรียนบ้านหัวเมือง เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste Scho... ประเทศ